Детермінанти ревеню-менеджменту в готельному бізнесі

Автор(и)

Ключові слова:

ревеню-менеджмент, детермінанти ревеню-менеджменту, готельний бізнес, управлінська технологія, попит, пропозиція, еластичність попиту.

Анотація

Визначено сутність ревеню-менеджменту як ефективного інструменту управління доходами підприємства готельного господарства. Досліджено базові детермінанти ревеню-менеджменту у готельному бізнесі. Наведено трактування ревеню-менеджменту у готельному бізнесі. Запропоновано архітектуру системи ревеню-менеджменту суб’єкта готельного бізнесу. Проаналізовано передумови і переваги імплементації елементів системи ревеню-менеджменту у діяльність готельних підприємств.

Біографії авторів

Анатолій МАЗАРАКІ, Київський національний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, ректор

Маргарита БОЙКО, Київський національний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Марія КУЛИК, Київський національний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

Mel'nychenko S. V., Burjak T. V. Gotel'ni merezhi na rynku turystychnyh poslug Ukrai'ny. Visn. Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-tu. 2014. № 3. S. 5–15.

Pro special'nyj rezhym investycijnoi' dijal'nosti u sferi turyzmu, gotel'nogo gospodarstva i kurortiv : Koncepcija Zakonu Ukrai'ny. URL : http://frtu.org.ua/uk/proekti-frtu/135-tematichniproekti/543-kontseptsiya-zakonu-ukrajini-prospetsialnij-rezhim-investitsijnojidiyalnosti-u-sferi-turizmu-gotelnogo-gospodarstva-i-kurortiv.

Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky. URL : http://ukrstat.gov.ua.

Mazaraki A. A., Shapoval S. L., Mel'nychenko S. V. ta in. HORECA : navch. posib. u 3-h t. T 1. Goteli ; za red. A. A. Mazaraki. 2-ge vyd., vyprav. i dopovn. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2017. 400 s.

Tarasjuk G. M., Milinchuk O. V. Rozvytok vitchyznjanogo turyzmu v konteksti svitovyh tendencij. Nauk. visn. Uzhgorod. nac. un-tu. Vyp. 7. Ch. 3. 2016. S. 127–131.

Blank I. O., Sytnyk G. V. Planuvannja groshovyh potokiv pidpryjemstva. Visn. Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-tu. 2016. № 4. S. 31–44.

Shershn'ova Z. Je. Antykryzova programa pidpryjemstva: metodychni osnovy rozrobky ta organizacija vykonannja. Visn. Hmel'n. nac. un-tu. 2010. № 2. T. 1. S. 140–144.

Shevchuk V. R. Strategichnyj upravlins'kyj oblik jak informacijne pidg'runtja strategichnogo menedzhmentu pidpryjemstva. Visn. Nac. un-tu "L'vivs'ka politehnika". Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku. 2014. № 797. S. 417–422.

Ambrosij O. I. Klasyfikacija dohodiv gotel'nogo gospodarstva ta faktory, shho vplyvajut' na i'h rozmir. Nauk. visn. ChTEI Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-tu. 2010. № 1. S. 195–200.

Ambrosij O. I. Upravlinnja dohodamy pidpryjemstv gotel'nogo gospo-darstva: cilisnyj pidhid. Ekonomichni nauky. 2010. Vyp. 7 (25). Ch. 1. S. 31–35. Serija "Oblik i finansy".

Sheremet O. O., Bagac'ka K. V. Prognozuvannja dijal'nosti pidpryjemstv harchovoi' promyslovosti v umovah ryzyku. Ekonomichnyj analiz. 2016. № 2. T. 23. S. 13-21.

Bubnjak I. M. Finansovyj menedzhment. URL : http://bookdn.com/book_359_glava_54_55.Pol%D1%96tika_upravl%D1%96nnja%C2%A0_.html.

Chumachenko M. G., Pankov V. A. Upravlinnja vartistju kompanii' na osnovi cinnisnogo pidhodu. Finansy Ukrai'ny. 2004. № 2. S. 66–79.

Kostyrko R. O. Vnutrishnij kontrol' v upravlinni stijkym rozvytkom pidpryjemstv. Nauk. visn. Finansy, banky, investycii'. 2013. № 3. S. 117–121.

Mnyh Je. V., Nykonovych M. O., Bardash S. V. ta in. Derzhavnyj finansovyj audyt: metodologija i organizacija : monografija ; za red. Je. V. Mnyha. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2009. 319 s.

Tkachenko T. I., Mel'nychenko S. V., Bojko M. G. ta in. Strategichnyj rozvytok turystychnogo biznesu : monografija ; za zag. red. A. A. Mazaraki. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2010. 596 s.

Kostin K. B. Revenju-menedzhment kak osnova uspeshnogo razvitija industrii turizma. Predprinimatel'stvo. 2012. № 11 (209). S. 151–156.

Cross R. G., Higibe J. A. & Cross D. Q. (2009). Revenue management’s renaissance: Arebirth of the art and science of profitable revenue generation. Cornell Hospitality Quarterly, 50(1). R. 56–81.

Kimes S. E. (2010). The future of hotel revenue management. Cornell Hospitality Report, 10(14). R. 6–15.

Romanjuk A. V. Vlijanie vnutrennih faktorov na upravlenie dohodami gostinichnyh predprijatij. Molodoj uchenyj. 2015. № 24. S. 543–545.

Ivanov Stanislav. Hotel Revenue Management: From Theory to Practice. Varna : Zangador, 2014.

Sekrety Revenue: kak optimizirovat' dohody. Hotel & Resort. URL : http://www.ratanews.ru/hotels/hotels_26122008_1.stm.

Sistema upravlenija otelem. URL : http://www.experttelecom.kiev.ua/PO_otel_2.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-01

Як цитувати

МАЗАРАКІ, А., БОЙКО, М., & КУЛИК, М. (2017). Детермінанти ревеню-менеджменту в готельному бізнесі. cientia ructuosa, 114(4), 66–78. илучено із https://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/782

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>