Рецензенти

АРТЮХ Оксана,
д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту,
Одеський національний економічний університет
E-mail: oksana_art_2017@ukr.net
ORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ГАРАФОНОВА Ольга,
д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
E-mail: ogarafonova@ukr.net
ORCID Google ScholarWeb of Science

ГРОСУЛ Вікторія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та бізнесу,
Державний біотехнологічний університет
E-mail: viktoriagrosul@gmail.com
ORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ГУМЕНЮК Володимир,
д. е. н., професор, професор кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
E-mail: volodymyr.humeniuk@nung.edu.ua
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ЄВСЕЙЦЕВА Олена,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну
E-mail: yevseitseva.os@knutd.com.ua
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ЖОСАН Ганна,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій,
Херсонський державний аграрно-економічний університет
E-mail: enn89@ukr.net
Scopus ORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ЗАГІРНЯК Денис,
д. е. н., професор, керівник центру моніторингу якості освіти та академічної доброчесності,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: deniszagirniak@gmail.com
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ІЛЬЧЕНКО Вікторія,
к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та економіки підприємства,
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
E-mail: vikusijzajac@gmail.com
Google Scholar

КОВАЛЬЧУК Світлана,
д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу та менеджменту,
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

КОЛОМИЦЕВА Олена,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу,
Черкаський державний технологічний університет
E-mail: e.v.kolomytseva@gmail.com
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

КРАЄВСЬКИЙ Володимир,
д. е. н., декан факультету податкової справи, обліку та аудиту,
Державний податковий університет
E-mail: kraevskyvm@ukr.net
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

КУЧЕРЕНКО Тамара,
д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,
Уманський національний університет садівництва
E-mail: kucherenko_te@ukr.net
ScopusORCIDGoogle Scholar

ЛИСЯК Любов,
д. е. н., професор, кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Університет митної справи та фінансів
E-mail:
lysyak@umsf.dp.ua
ORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ЛОМАЧИНСЬКА Ірина,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
E-mail: i.lomachynska@onu.edu.ua
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

МАРЧЕНКО Ольга,
д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
E-mail: ol.mar4encko2011@ukr.net
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ОЗЕРАН Алла,
д. е. н. професор, Постдокторал дослідник,
Талліннський технологічний університет, Естонія
E-mail: alla_ozeran@ukr.net
ScopusORCIDGoogle Scholar

ПАВЛОВА Валентина,
д. е. н., професор кафедри підприємництва,
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
E-mail: pavlova@duan.edu.ua
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ПЕЛИК Леся,
д. т. н., професор, професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю,
Львівський торговельно-економічний університет
E-mail: lpelyk@gmail.com
ScopusORCID

ПЕРЕВОЗОВА Ірина,
д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
E-mail: iryna.perevozova@nung.edu.ua
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ПОГРІЩУК Борис,
д. е. н., професор, директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки,
Західноукраїнський національний університет
E-mail: b.pogrishchuk@wunu.edu.ua
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ПОЛТОРАК Анастасія,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу,
Миколаївський національний аграрний університет
E-mail: poltorak@mnau.edu.ua
ScopusORCIDGoogle Scholar

СИСОЄВА Інна,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки, обліку та опадаткування Вінницького навчально-наукового інституту економіки,
Західноукраїнський національний університет
E-mail: i.sysoyeva@wunu.edu.ua
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

СУЩЕНКО Олена,
д. е. н., професор, завідувач кафедри туризму,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
E-mail: helen.sushchenko@gmail.com
ScopusORCIDGoogle Scholar

ТИЩЕНКО Олександр,
д. е. н., професор, професор кафедри національної економіки та публічного управління,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
E-mail: talp@meta.ua
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ТКАЧУК Валентина,
д. т. н., професор, декан факультету митної справи, матеріалів та технологій,
Луцький національний технічний університет
E-mail: v.tkachuk@lntu.edu.ua
ScopusORCIDGoogle Scholar

ТРУНІНА Ірина,
д. е. н., професор, завідувач кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та туризму,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: truninairina0@gmail.com
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

ТРУТ Ольга,
д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,
Львівський торговельно-економічний університет
E-mail: olgatrut@ukr.net
ScopusORCIDGoogle ScholarWeb of Science

УСАТЕНКО Ольга,
д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту,
Національний ТУ «Дніпровська політехніка»
E-mail: usatenko.ol.v@nmu.one
ScopusORCID,  Google ScholarWeb of Science

ШУКЛІНА Вікторія,
к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму,
Херсонський національний технічний університет
E-mail: golybtn@gmail.com
Scopus,  ORCID,  Google Scholar,  Web of Science

ЯЗВІНСЬКА Надія,
к. е. н., доцент, доцент кафедри промислового маркетингу,
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
E-mail: ynadiya@ukr.net
Scopus,  ORCID,  Google Scholar