Генезис поняття "економічна безпека підприємства"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(135)06

Ключові слова:

безпека, економічна безпека, економічна безпека підпри­ємства, підходи, види економічної безпеки

Анотація

Досліджено сутність та еволюцію поняття "економічна безпека". Розглянуто етапи формування категорії "економічна безпека". Систематизовано та згрупо­вано під­ходи до визначення поняття "економічна безпека підприємства", розкрито його зміст.

Біографія автора

Тетяна ЗУБКО , Київський національний торговельно-економічний універститет

к. е. н., докторант, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

Посилання

Dykan V. L., & Bozhko K. M. (2018). Strategiya zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky promyslovyh pidpryyemstv [Strategy for ensuring the economic security of industrial enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Trans­port Economics and Industry, 63, 150-158. Retrived from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vetp_2018_63_20 [in Ukrainian].

Kopytko, M. I. (2015). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv z vyrobnytstva trans­portnykh zasobiv [Economic security of the enterprises for the production of vehicles]. Kyiv: Liha-Pres [in Ukrainian].

Smit, A. (2018). Doslidzhennia pro pryrodu i prychyny bahatstva narodiv [Research on the nature and causes of the wealth of nations]. Kyiv: Nash format [in English].

Lukianova, V. V., & Shutiak, Yu. V. (2014). Diahnostyka ekonomichnoi bezpeky pid­pryiemstva [Diagnostics of economic security of the enterprise]. Khmelnitsky: KhNU [in Ukrainian].

Cabric, M. (2015). Corporate Security Management: Challenges, Risks, and Strategies. Butterworth-Heinemann [in English].

Lekar, S. (2019). Pravove rehuliuvannia ekonomichnoi bezpeky v Ukraini [Legal regu­lation of economic security in Ukraine]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo –Entrepreneurship, economy and law, 12, 186-193. Retrived from http://pgp-journal.kiev.ua/archive/ 2019/12/36.pdf.DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.12.35 [in Ukrainian].

Skrynkovskyi, R. M. (2015). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist, klasyfi­ka­tsiia ta systema diahnostyky [Economic security of the enterprise: essence, classify­cation and sys­tem of diagnostics]. Nikolaev national university of them. Issue 3. 414 – 418 [in Ukrainian].

Stoyanenko, I. V., & Lubenecz’ A. O. (2019). Vply’v didzhy’talizaciyi na diyal’nist’ ta ekonomichnu bezpeku pidpry’yemstv torgivli [The impact of digitalization on the acti­vities and economic security of trade enterprises]. Molody’j vcheny’j –A young scientist, 1(65), 516-519 [in Ukrainian].

Aref’yeva, O. V., Mizyuk, S. G., & Rashhepkin M. D. (2018). Osobly’vosti formuvannya ekonomichnogo potencialu pidpry’yemstv iz pozy’cij ekonomichnoyi bezpeky’ [Fea­tures of formation of economic potential of enterprises from the standpoint of economic security]. Naukovy’j visny’k Uzhgorods’kogo nacional’nogo universy’tetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 22, 5-9. Retrived from http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_1_2018ua/3.pdf [in Ukrainian].

Illiashenko, O. V. (2015). Pobudova systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: pryn­tsypovi polozhennia [Construction of the system of economic security of the enterprise: principles of position]. Technology audit and production reserves, 5/6(25), 4-7. Retrived from http://journals.uran.ua/tarp/article/download/51252/47246. DOI: 10.15587/2312-8372.2015.51252[in Ukrainian].

Huliaieva, N. M. & Vavdiichyk I. M. (2017). Ekonomichna bezpeka ta stabilne funktsio­nuvannia pidpryiemstva [Economic security and stable functioning of the enterprise]. Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo torgovel'no-ekonomichnogo universytetu – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 4 (114), 79-88 [in Ukrainian].

Baldwin, D. A. (1997). The Concept of Security. Review of International Studies. 23, 5-26 [in English].

Buzan, B., Waever, O., &Wilde, J. de. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers [in English].

Neu, C. R. (1994). The Economic Dimensions of National Security. RAND, 86.

Richard, H. Ullman (1983). Redefining Security. International Security, 8, 129-153. Retrived from https://muse.jhu.edu/article/446023/summary [in English].

Logutova, T. G. (2013). Economic security of industrial enterprises. Ministry of Education and Science of Ukraine. State higher education. institution "Priazov. state tech. un-t". Mariupol: PSTU [in Ukrainian].

Mal’tseva, R. YU. (2004). Finansova bezpeka pidpryyemstva: teoriya pytannya [Financial security of the enterprise: theory of question]. Naukovyy visnyk Chernivets’koho torho­vel’no-ekonomichnoho instytutu KNTEU – Scientific herald of Chernivtsi trade and economic institute of KNUTE. Issue. ІІ,158-165[in Ukrainian].

Yepifanov, A. O., Plastun, O. L., & Dombrovs’kyy, V.S. (2009). Finansova bezpeka pidpryyemstv i bankivs’kykh ustanov [Financial security of enterprises and banking insti­tutions]; A. O. Yepifanova (Ed.). Sumy: UABSNBU [in Ukrainian].

Dykyy, A. P. (2009). Orhanizatsiya bukhhalters’koho obliku yak instrument zabezpe­chennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva: avtoref. dys. Na zdobuttya nauk. Stupenya kand. ekon. nauk: spets. 08.00.09 – Organization of accounting as a tool for ensuring economic security of the enterprise: abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences:specialty 08.00.09. Zhytomyr: ZHDTU [in Ukrainian].

Otenko, I. P., Ivashchenko, H. A., & Voronkov, D.K. (2012). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise]. Kharkiv: KhNEU [in Ukrainian].

Omelianovych, L. O., & Dolmatova, G. E. (2005). Ekonomichna bezpeka torhovelnoho pidpryiemstva [Economic security of trade enterprise]. Donetskyi derzh. un-t ekono­miky i torhivli im. M.Tuhan-Baranovskoho. Donetsk [in Ukrainian].

Loktyonova, Yu. A. (2013). Mekhanyzm ydentyfykatsyy sostoianyi ekonomycheskoi bezopasnosty predpryiatyia [The mechanism of identification of states of economic secu­rity of the enterprise]. Zhurnal Sotsyalno-ekonomycheskye yavlenyia y protsessu – Journal of Socio-Economic Phenomena and Processes. Issue 5 (051). 129-133[in Ukrainian].

Popovych, P. (2002). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Economic security of the enterprise at the present stage of deve­lopment of the economy of Ukraine]. Visnyk Ternopilskoi akademii narodnoho hospo­darstva – Visnyk of Ternopil Academy of National Economy. Issue 2. 93-96 [in Ukrainian].

Denysov, O. Ye. (2018). Kompleksnyi pidkhid do otsiniuvannia ekonomichnoi bez­peky haluzi v umovakh hlobalizatsii [Complex approach to assessing of economic secu­rity of the industry in the context of globalization]. Biznes Inform – Business Inform, 1, 207-212. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_1_31 [in Ukrainian].

Kuznetsova, I., & Kiune, O. (2016). Suchasni pidkhody do vyznachennia ekonomichnoi bez­peky pidpryiemstva [Modern approaches to determining economic security of the enterprise]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – Bulletin of the Odessa National University of Economics, 1, 122-135. Retrieved from http://dspace.oneu.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/5246/1/%Modern%20approaches%20to% 20determining% 20economic% 20security% 20enterprise.pdf [in Ukrainian].

Reverchuk, N. Y. (2004). Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemnytskykh struktur [Management of economic security of business structures]. Lviv: LBI NBU[in Ukrainian].

Pukhalska, H. V., & Khrystych, H.O. (2008). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sut­nist ta yii skladovi [Economic security of the enterprise: essence and its components]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Visnyk of Khmel­nytskyi National University. Economic sciences, 6. (Vol.1). 197-200 [in Ukrainian].

Zatserklianyi, M. M., Melnykov, O. F. (2009). Osnovy ekonomichnoi bezpeky [Funda­mentals of economic security]. Kyiv: KNT[in Ukrainian].

Ivaniuta, T. M., & Zaichkovskyi, A. O. (2009). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise]. Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Zubok, M. I., Krehul, Yu. I., & Bank, R. O. (2014). Komertsiina rozvidka ta vnutrishnia bezpeka na pidpryiemstvi [Commercial intelligence and internal security at the enterprise]. Kyiv: KNUTE [in Ukrainian].

Verkhohliadova, N. I., Herasymova, O. L. Shchehlova, O. Iu., & Levchynskyi, D. L. (2011). Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics]. Dnipropetrovsk: Svidler[in Ukrainian].

Nusinova, O. V. (2012). Osnovy otsinky ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv: teore­tychni ta praktychni aspekty [Fundamentals of economic security assessment of enter­prises: theoretical and practical aspects]. M-vo ekon. rozvytku ta torhivli Ukrainy. Kyiv: PanTot [in Ukrainian].

Caralli, R. F. & Wilson, W. R. (2001). The Challenges of Security Management. Pitts­burg: CERT. Software Engineering Institute Carnegie Mellon University. Retrieved from http://www/cert.org/archive/pdf/ESM_challenges.pdf [in English].

Andrushkiv, B. M., Maliuta, L. Ya., & Pohaidak, O. B. (2016). Adaptyvna strukturno-komponentna model zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Adaptive structural-component model of economic security of the enterprise] Ekonomichnyi analiz – Eco­nomic analysis, 2, 42-50. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2016_25%282%29__7 [in Ukrainian].

Cheberiako, O. V. & Koshembar, L. O. (2019). Metodolohichni zasady otsiniuvannia eko­nomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Methodological principles of assessing economic security of the enterprise]: zb. nauk. pr.: O. Yatsenko (Ed.). Kyiv: KNEU. Issue 20. 156-175[in Ukrainian].

Lohinova, N. I. (2009). Mistse kadrovoi bezpeky v ekonomichnii bezpetsi pidpryiemstva [The place of personnel security in economic security of the enterprise] – Kommu­nalnoe khaziaistvo horodov: Nauchno-tekhnycheskyi sbornyk – Communal economy of cities: Scientific and technical collection, 87, 371-376 [in Ukrainian].

Shkaraban, S. I., Koretskyi, B. M., & Yaroshchuk, O. V. (2010). Diahnostyka i prohno­zuvannia finansovo-hospodarskoho rozvytku aktsionernoho tovarystva [Diagnostics and forecasting of financial and economic development of a joint stock company: Ternop. nats. ekon. un-t. 2 ed. Ternop.: TAIP: Rada [in Ukrainian].

Baranovskyi, O. I. (2014). Filosofiia bezpeky [Philosophy of security]. Kyiv: UBS NBU. T.1. Osnovy ekonomichnoi i finansovoi bezpeky ekonomichnykh ahentiv [Fundamen­tals of economic and financial security of economic agents [in Ukrainian].

Kapustin, M. (2014). Pro deiaki problemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva [On some problems of economic security of entrepreneurship]. Retrieved from www.personal.in.ua/article.php?ida=524 [in Ukrainian].

Shkarlet, S. M. (2007). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: innovatsiinyi aspekt: monohrafiia [Economic security of the enterprise: innovative aspect]. Kyiv: Knyzhkove vydavnytstvo Natsionalnoho aviatsiinoho un-tu [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-12

Як цитувати

ЗУБКО , Т. (2021). Генезис поняття "економічна безпека підприємства". cientia ructuosa, 135(1), 75–89. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(135)06

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО