Діагностика економічної безпеки підприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)08

Ключові слова:

економічна безпека, підприємництво, підприємство, індика­тори, ієрархія, порогові значення, конкурентоспроможність

Анотація

Постановка проблеми. Більшість підприємств наразі працюють в умовах неви­значеності та непередбачуваності. Нестабільна політична і соціально-економічна ситуа­ція вкраїні посилюють ступінь ризику прийняття рішень і функціонування підпри­ємств загалом. За цих умов важливого значення набуває формування системи діагностики економічної безпеки підприємства з метою ухвалення ефективних управлінських рішень, встановлення подальших перспектив розвитку підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремихнаукових доробок, залишається невирішеною важлива науково-практична проблема щодо загальноприйнятого підходу до методики оцінки рівня економічної безпеки, а саме виробничо-торговельного підприємства.
Метою статтіє дослідження питання створення системи діагностики еконо­мічноїбезпеки підприємства через формування переліку його основних показників.
Матеріали та методи. Вивчення зазначеної наукової проблеми проведено із застосуванням теоретичного узагальнення й аналізу. Інформаційною базою дослі­дження є праці провідних науковців, статистичні джерела, інтернет-ресурси.
Результати дослідження. Результати аналізу діяльності підприємств свід­чать, що перед ними постають питання, пов’язані з фінансовою, виробничою, техно­логічною, інвестиційною та інформаційною сферами діяльності. В умовах ринку нереально домогтися стабільного успіху в бізнесі, якщо не планувати ефективно його розвиток, не акумулювати постійно інформацію про власні перспективи й можли­вості, стан ринків, становище на них конкурентів тощо. Наразі важливого значення набуває формування системи діагностики економічної безпеки підприємства з метою ухвалення ефективних управлінських рішень, встановлення подальших перспектив розвитку підприємства.
Розглянуто сутність економічної безпеки підприємства і методи оцінки її рівня.Досліджено підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства, проведено їх аналіз. Запропоновано систему функціональних складових економічної безпеки підприємствата обґрунтовано авторську методику оцінки її рівня.
Висновки. Нинііснують різні підходи до вибору методики оцінки рівня еконо­мічної безпеки, визначення системи оціночних показників. Перспективним напрямком досліджень у цій сфері може бути обґрунтування використання конкретних показ­ників економічної безпеки підприємства за окремими її складовими. Діагностування складових економічної безпеки є основою для розробки комплексу заходів протидії загрозам та підвищення рівня захищеності підприємства. 

Біографія автора

Тетяна ЗУБКО , Київський національний торговельно-економічний універститет

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів підприємства

Посилання

Avanesova, N. E., & Chuprin, E. S. (2017). Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: sutnistna harakterystyka poniattia [Economic security of the enterprise: an essential characteristic of the concept]. The current state of research and technology in industry, 1, 98-102 [in English].

Andruseac, Gabriel (2015). Economic security – new approaches in the context of globalization. CES Working Papers. (Vol. VII). Issue 2. (pp. 232-240) [in English].

Baldgi, M. D., Kotova, I. M., & Tarasova, K. I. (2014). Ekonomichna bezpeka:

zabezpechennia, upravlinnia, prohnozuvannia [Economic security: provision, management, forecasting]. Kiev: Huliaieva [in Ukrainian].

Blakyta, G., Guliaieva, N., Vavdijchyk, I., Matusova, O. & Kasianova, A. (2018). Evaluation of investment environment security in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations (open-access),15(4), 320- 331 [in English].

Blyzniuk A. O. (2013). Analiz metodyk otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Analysis of methods for assessing the economic security of the enterprise]. University of Economics and Law "KROK" Higher Educational Institution, 34, 237-245 [in Ukrainian].

Varnalij, Z. S., & Bily’k, R. R. (2018). Ekonomichna bezpeka ta konkurentospromozhnist rehioniv Ukrai’ny [Economic security and competitiveness of Ukrainian regions]. Chernivci: Texnodruk [in Ukrainian].

Voloshhuk, L. O. (2014). Klasy’fikaciya pidxodiv ta metodiv formuvannya anality’chny’x instrumentiv ocinyuvannya ekonomichnoyi bezpeky’ promy’slovogo pidpry’yemstva [Classification of approaches and methods of formation of analytical tools of estimation of economic safety of the industrial enterprise]. Ekonomika: realiyi chasu. Naukovy’j zhurnal – Economy: the realities of time. Scientific journal, 5(15), 224-231. Retrieved from http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html [in Ukrainian].

Voronkov, O. O., & Dyachenko, K. S. (2017). Konceptual’ni zasady’ doslidzhennya ekonomichnoyi bezpeky’ budivel’nyh pidpry’yemstv [Conceptual bases of research of economic safety of construction enterprises]. Bulletin of Zhytomyr State Technological University, 4(82), 117-124 [in Ukrainian].

Kopy’tko, M. I. (2016). Kompleksne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky’ pidpry’yemstv: naukovo-metody’chny’j pidxid [Complex maintenance of economic security of enterprises: scientific and methodological approach]. Project management and production development, 3(55), 127-44. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriemstvaponyattya-ta-struktura/viewer [in Ukrainian].

Kravchuk, O. Ya., & Kravchuk, P. Ya. (2014). Diagnosty’ka ta mexanizm zabezpechennya korporaty’vnoyi bezpeky’ pidpry’yemstva [Diagnosis and mechanism of corporate corporate security]. Lucz’k: Nadsty’r’ya [in Ukrainian].

Laptyev, S. M., Al’kema, V. G., Sidak, V. S., & Kopy’tko, M. I. (2017). Kompleksne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky’ pidpry’yemstv [Integrated Assurance of Economic Security of Enterprises]. Kyiv: Krok [in Ukrainian].

Ly’senko, Yu. G. (2018). Modernizaciya sy’stemy’ upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu nacional’noyi ekonomiky’: metodologiya, indy’katory’ ta instrumenty’ [Modernization of the economic security management system of the national economy: methodology, indicators and tools]. Poltava: VNZ Ukoopspilky’ "Poltav. un-t ekonomiky’ i torgivli" (PUET) [in Ukrainian].

Nanto, D. K. (2011), Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy, Congressional Research Service, Retrieved from https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41589.pdf [in English].

Polyakov P. A. (2017). Koncepciya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu vitchy’znyany’x pidpry’yemstv [The concept of economic security management of domestic enterprises]. Scientific Bulletin of Kherson State University. (Vol.1), 24. 135-139 [in Ukrainian].

Skryn’kovs’kij, R. M. (2017). Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva [Economic security of the enterprise: essence, classification and system of diagnostics]. Nikolaev National University. V.O. Sukhomlinsky. (Vol. 3). (pp. 414-418) [in Ukrainian].

Shumilo, O. S. (2015). Skladovi ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstv rozdribnoi’ torgivli [Components of economic security of retailers]. Ekonomichnyj prostir – Economic space, 100, 205-217 [in Ukrainian].

Blank, I. A. (2004). Upravlenye fynansovoi bezopasnostiu predpryiatyia [Management of financial security of the enterprise]. Kyiv: Эlha, Nyka-Tsentr [in Russian].

Vasy’l’civ, T. G., Voloshy’n, V. I., Bojkevy’ch, O. R., & Karkavchuk, V. V. (2012). Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpry’yemstv Ukrayiny’: strategiya ta mexanizmy’ zabezpechennya [Economic security and competitiveness of Ukrainian regions]. L’viv: LKA [in Ukrainian].

Get’man, O. O., & Shapoval, V. M. (2007). Ekonomichna diagnosty’ka [Economic diagnostics]. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Logutova, T. G., & Kamyishnikova, E. V. (2013). Ekonomicheskaya bezopasnost promyishlennyih predpriyatiy [Economic security of industrial enterprises]. Mariupol: GVUZ "PGTU" [in Ukrainian].

Dovbnya, S. B., & Gichova, N. Yu. (2008). Diagnosty’ka rivnya ekonomichnoi' bezpeky’ pidpry’yemstva [Diagnosis of the level of economic security of the enterprise] Finance of Ukraine, 4, 88-97 [in Ukrainian].

Krasnova, V. V., & Bandura, M. B. (2013). Ekonomichna diagnosty’ka [Economic diagnostics]. Donecz’k: DonNU [in Ukrainian].

Khalina, V. Ju. (2014). Metodychnyj pidhid do ocinky rivnja ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva [Methodical approach to assessing the level of economic security of the enterprise]. Ekonomichna bezpeka I pidpryjemnyctvo – Economic security and entrepreneurship, 1(53), 173-181 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-17

Як цитувати

ЗУБКО T. (2019). Діагностика економічної безпеки підприємства. cientia ructuosa, 128(6), 85–92. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)08

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ