Системний менеджмент підприємств електронної комерції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2024(155)03

Ключові слова:

синергетичні впливи, синергетичний менеджмент, циркулярна бізнес-модель, технологічне ядро, організаційна надбудова, органічна взаємодія

Анотація

Сучасний системний менеджмент має у своєму арсеналі низку інструментів для ефек­тив­ного проєктування управління підпри­ємствами на основі цифрових технологій і штучного інтелекту. Синергія підсистем управ­ління підприємств електронної комерції (ПЕК) спроможна забезпечити формування ефекту росту гнучкості бізнесу до зміни умов зов­нішнього середовища, оптимізувати бізнес-процеси та позитивно впливати на поведінку онлайн-покупців. Метою статті є визначення ролі синергетичних впливів системи менедж­мен­ту підприємств електронної комерції в контексті циркулярної бізнес-моделі. Висунуто гіпотезу, що синергетичні впливи управління ПЕК доцільно розглядати через його аналіз як циркулярної інтернальної системи, яка склада­ється з внутрішніх і зовнішніх підсистем. Обґрунтовано сутність циркулярної бізнес-моделі ПЕК. Визначено концептуальні підходи до змісту синергетичного менеджменту. Запро­поновано розглядати системний ме­недж­мент ПЕК як циркулярну само­відтво­рювану систему, що має внутрішню (техноло­гіч­не ядро) і зовнішню (організаційна над­будова) підсистеми. Розкрито зміст синер­ге­тичних ефектів за ознаками їх формування. На основі перехресного підходу до підсистем ядра й надбудови виявлено продукти їх органіч­ної взаємодії. Шляхом впровадження техноло­гій на основі штучного інтелекту (ШІ) та через поєднання з дієвими управлінськими техно­логіями такі продукти спроможні формувати синергетичні ефекти, що приве­дуть до покра­щення якості ціннісних пропо­зицій, зрос­тання клієнтської довіри, збіль­шення товаро­обороту і прибутків. Доведено, що системний підхід до менеджменту ПЕК ґрунтується на синерге­тичній взаємодії еле­мен­тів зовнішньої (управління людськими ресурсами, знаннями, ін­фор­маційними техно­логіями, фінансово-грошовими відносинами) та внутрішньої (управ­ління системами тех­ніч­ного захисту, захисту даних клієнтів, персоналу, контра­гентів, вебсайтом, базами даних) підсистем. Поглиблення наукового ана­лізу інструмен­тарію електронної комерції має практичне значення для розробки стратегічно вірних управлінських рішень з огляду на диверсифі­кацію ризиків втрати ринкової пози­ції, скорочення обсягів продажу та послаб­лення конкурентних переваг. Концептуалізація синер­гетич­них ефектів системного менедж­менту ПЕК удосконалить процеси аналізу сфери електронної комерції на макро- та мегаеконо­мічному рівнях і прогнозування еко­но­міч­ного зростання галузі.

Біографія автора

Олег ЦІЛЬВІК, Державний торговельно-економічний університет

магістр, аспірант кафедри менеджменту Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Bai, L., Qu, X., Liu, J., & Han, X. (2023). Analysis of factors influencing project portfolio benefits with synergy considerations. Engineering, Construction and Architectural Management, 30(7), 2691-2715. https://doi.org/10.1108/ECAM-11-2021-0986

Bashir, Makhmoor, & Farooq, Rayees. (2019). The synergetic effect of knowledge management and business model innovation on firm competence: A systematic review. International Journal of Innovation Science, 11(3), 362-387. https://doi.org/10.1108/IJIS-10-2018-0103

Blake, M. Brian, Parsons, Simon, & Payne, Terry R. (2004). The synergy of electronic commerce, agents, and semantic Web services. The Knowledge Engineering Review, 19(2), 175-180. https://doi.org/10.1017/S0269888904000153

Brown, James R., & Dant, Rajiv P. (2014). The role of e-commerce in multi-channel marketing strategy. Handbook of strategic e-business management, 467-487. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39747-9_20

Dragomirov, N. (2020). E-Commerce Platforms and Supply Chain Management-Functionalities Study. Economic Alternatives, (2), 250-261. https://doi.org/10.37075/EA.2020.2.04

E-commerce Strategies. (2018). Retrieved on December 30, 2023, from https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-strategies

Feix, Thorsten. (2020). Synergy Management. End-to-End M&A Process Design: Resilient Business Model Innovation, 245-281. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30289-4_5

Freyuk, O. V., & Fedotov, A. S. (2021). Guide: target audience in E-commerce. In V. O. Bogomolov (Ed.), Problems and prospects of entrepreneurship development (pp. 310-311). Kharkiv National Automobile and Road University.

Garzella, S., & Fiorentino, R. (2017). Synergy Management: From Pitfalls to Value. Synergy Value and Strategic Management: Inside the Black Box of Mergers and Acquisitions, 53-81. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40671-8_4

Gribik, I. I., Smolinskaya, N. V., & Girilo, A. M. (2008). Features of corporate culture development on the basis of self-organization and synergy. Problems of Economics and Management, Lviv. Polytechnic, (611), 142-147.

Jiang, Y. (2023). The Synergetic Effect of Association Rule Mining Algorithm between E-Commerce and Digital Economy. In 2023 International Conference on Distributed Computing and Electrical Circuits and Electronics (ICDCECE), 1-6. https://doi.org/10.1109/ICDCECE57866.2023.10150602

Kedah, Z. (2023). Use of e-commerce in the world of business. Startupreneur Business Digital (SABDA Journal), 2(1), 51-60. https://doi.org/10.33050/sabda.v2i1.273

Lestari, S. D., Muhdalih, A, E., & Putra, A. H. P. K. (2020). E-commerce performance based on knowledge management and organizational innovativeness. Journal of Distribution Science, 18(2), 49-58.

Li, L., & Zhang, J. (2021). Research and analysis of an enterprise E-commerce marketing system under the big data environment. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 33(6), 1-19. https://doi.org/10.4018/JOEUC.20211101.oa14

Motoryn, R., Shlyusarchyk, B., & Zheglen, P. (2021). E-commerce in the era of globalization. Scientia fructuosa, 136(2), 67-78.

Ozen, Ozlem, & Ozturk-Kose, Ebru. (2023). Management innovation: The role of internal, external factors, and business group affiliation. Journal of Business Research, 164: 113964. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113964

Pallathadka, H., Ramirez-Asis, E. H., Loli-Poma, T. P., Kaliyaperumal, K., Ventayen, R. J. M., & Naved, M. (2023). Applications of artificial intelligence in business management, e-commerce and finance. Materials Today: Proceedings, (80), 2610-2613. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.06.419

Prajapati, D., Jauhar, S. K., Gunasekaran, A., Kamble, S. S., & Pratap, S. (2022). Blockchain and IoT embedded sustainable virtual closed-loop supply chain in E-commerce towards the circular economy. Computers & Industrial Engineering, (172), 108530. https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108530

Shevtsova, G. Z. (2012). Synergistic management as a concept of organized synergy in enterprise mana-gement Economics of industry, (1-2), 202-214.

Suchek, N., Fernandes, C. I., Kraus, S., Filser, M., & Sjögrén, H. (2021). Innovation and the circular economy: A systematic literature review. Business Strategy and the Environment, 30(8), 3686-3702. https://doi.org/10.1002/bse.2834

Sudi, D. M., & Jusman, I. A. (2023). Performance Optimisation through Education and Knowledge Management Synergy: An Innovative Business Organisation Strategy. Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN), 1(3), 215-221. https://doi.org/10.61100/adman.v1i3.84

Sun, M., Grondys, K., Hajiyev, N., & Zhukov, P. (2021). Improving the E-Commerce Business Model in a Sustainable Environment. Sustainability, (13), 12667. https://doi.org/10.3390/su132212667

Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2023). Blockchain and Business Process Management (BPM) Synergy: A Comparative Analysis of Modeling Approaches. Information, 15(1), 9. https://doi.org/10.3390/info15010009

Trifonov, P. V., Kirpicheva, M. A., & Khachatryan, A. A. (2019). Analysis of the Factors and Scenarios of Forming a New Direction in the 21st Century Energy-Intelligent Energy Networks (Smart Grid). In Institute of Scientific Commu¬nications Confe¬rence (pp. 257-264). Springer: Cham, Swiz-terland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47945-9_28

Vodianka, L. D., & Yaskad, I. V. (2012). Synergistic effect in the activities of enterprises: classification and approaches to evaluation. Bulletin of Khmelnytsky national university, 1(3), 7-12.

Voronkova, V. G. (2009). Synergistic methodology for analyzing social management. Retrieved on January 5, 2024 from http://zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_36_3.pdf

Wagner, Gerhard, Schramm-Klein, Hanna, & Steinmann, Sascha. (2013). Effects of cross-channel synergies and complementarity in a multichannel e-commerce system - an investigation of the interrelation of e-commerce, m-commerce and IETV-commerce. The international review of retail, distribution and consumer research, 23(5), 571-581. https://doi.org/10.1080/09593969.2013.832697

Wagner, Gerhard, Schramm-Klein, Hanna, & Steinmann, Sascha. (2016). The Role of Synergy and Complementarity in a Multichannel E-Commerce System. In Looking Forward, Looking Back: Drawing on the Past to Shape the Future of Marketing, 661-661. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24184-5_160

World Trade Report. (2018). The future of world trade: How digital technologies are transforming global commerce. Retrieved on December 29, 2023, from https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e.pdf

Xue, C., Wen, W., & Li, S. (2022). Enterprise strategy analysis of synergy between cross-border e-commerce and logistics in a dynamic environment. Systems Science & Control Engineering, 10(1), 459-467. https://doi.org/10.1080/21642583.2022.2063200

Zeng, Sai X., Shi, Jonathan J. & Lou, G. X. (2007). A synergetic model for implementing an integrated management system: an empirical study in China. Journal of cleaner production, 15(18), 1760-1767. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.03.007

Zhang, Peng, Xiа, Bei & Shi, Victor. (2021). The dual-channel retailer's channel synergy strategy decision. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16(7), 3184-3201. https://doi.org/10.3390/jtaer16070173

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

ЦІЛЬВІК O. (2024). Системний менеджмент підприємств електронної комерції. cientia ructuosa, 155(3), 42–57. https://doi.org/10.31617/1.2024(155)03

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО