Інституційні засади бюджетного планування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(152)07

Ключові слова:

бюджетне планування, бюджетна політика, інституційне середовище, бюджетне планування, макроекономічне регулювання, соціально-економічний розвиток країни

Анотація

Дослідження інституційних засад бюд­жетного планування визначає діяльність інститутів у сфері формування дохідної частини бюджету, ефективного планування видаткової частини, забезпечення збалан­сованості бюджету та підвищення рівня макроекономічної рівноваги, що особливо актуалізу­ється під час воєнного стану зад­ля адаптації інституційного середо­вища до соціальних, економічних та суспільних транс­формацій у країні. Важливим є інституційне середо­вище планування бюд­жету як одного з основних регуляторів бюджетних відносин з метою забезпечення макроекономічної рів­но­ваги як у коротко­строковому періоді, так і у середньо­строковій перспективі. Потре­бують уваги адап­тація інститу­ційного середо­вища до соціально-економічних змін та визначення пріоритетних напря­мів подаль­шого розвит­ку фінансово-бюджетних від­но­син. Метою статті є розкриття інституційних основ бюджетного плануван­ня в системі макроекономічного регулюван­ня. Основними ме­тодами дослідження є діалек­тичний та системний. Також використано струк­турний, порівняльний, фактор­ний та логічний методи. У ході дослідження визначено сутність інституційного сере­дови­ща плану­ван­ня бюджету, розкрито зміст інституту бюд­жету та інституту бюджетної політики. Проаналі­зовано адаптивні зміни в інсти­ту­ційному сере­довищі форму­вання бюджету, які спричинені початком повномасштабної війни, та наведено пріоритетні напрями подаль­шого вдосконалення та роз­витку інституційного середо­вища бюджетного планування. Дієве інституційне середовище бюджет­ного плану­вання впливає на рівень макро­економічної рівноваги, соціаль­но-еконо­мічний розвиток країни та досягнення пріоритетів, визначених середньо­строко­вими суспільними цілями. Воєнний стан в Україні став значним викликом, у тому числі і для фінансово-бюджет­ного інститу­ційного середовища. Результати дослі­дження чинної законодавчої бази свідчать про поступову зміну інституційного середо­вища форму­вання бюджету у соціальних, еконо­мічних, суспільних відносинах. Доцільним є подальше удоско­налення та розвиток інститу­цій­ного середовища формування бюджету в частині створення та реалізації дієвих фінан­сових механізмів з метою забезпечення макро­економічної стабільності та подальшого соці­аль­но-економічного розвитку країни.

Біографії авторів

Ігор ЧУГУНОВ, Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів Державного торговельно-економічного університету

Ірина ЛЮБЧАК, Державний торговельно-економічний університет

магістр, асистент кафедри фінансів Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Anayi, L., Bloom, N., Bunn, P., Mizen, P., Thwaites, G., & Yotzov, I. (2022, 16 Apr). The impact of the war in Ukraine on economic uncertainty. https://cepr.org/voxeu/columns/impact-war-ukraine-economic-uncertainty

Avellán, L., Galindo Andrade, A. J., Leon-Diaz, J. (2020). The role of institutional quality on the effects of fiscal stimulus (No. IDB-WP-01113). IDB Working Paper Series, 24-37. https://doi.org/10.18235/0002316

Ilori, Ayobami E., Paez-Farrell, Juan, & Thoenissen, Christoph. (2022). Fiscal policy shocks and international spillovers. European Economic Review, (141). https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103969

Haan J., & Gootjes, B. (2022). Do fiscal rules need budget transparency to be effective? European Journal of Political Economy, (75). https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2022.102210

Kejns, Dzh. M. (1935). The General Theory of Employment, Interest and Money. Polygraphic Company of America. https://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general

Saad, A. F. (2021). Institutional change in the global economy: How trade reform can be detrimental to welfare. Economic Modelling, (95), 97-110. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.12.006

Samuelson, Р., & Nordhaus, W. (2010). Economics 19th Edition. 1360. https://www.mheducation.com/highered/product/economics-samuelson-nordhaus/M9780073511290.html

Sapała, M. (2019). Performance budgeting: a means to improve EU spending: in-depth ana-lysis. European Parliament: DirectorateGeneral for Parliamentary Research Services. Publica-tions Office, 36. https://data.europa.eu/doi/10.2861/911581

Tzenios, N. (2022). Budget management for the non-profitorganization. International Journal of Global Economic Light (JGEL). 8(6). https://doi.org/10.36713/epra0003

Kaneva, T. V. (2021). Budget in the system of financial and economic relations: monograph. Kyiv. national trade and economy Universit.

Makohon, V. D. (2023). State martial law budget: 2022. Scientia fructuosa, (2), 59-66. https://doi.org/10.31617/1.2023(148)06

Pasichnyi M. (2020). Budget policy and economic development. Economic Bulletin of the University, (44), 153-164. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-153-164

Official site of the Ministry of Finance of Ukraine. https://www.mof.gov.ua/uk

Resolution "On making changes to the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (2022). № 252". https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-11-bereznya-2022-r-252-i041122-1239

Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2023" No. 2710-IX (2022, 3 Nov.). https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text

Chugunov, I. Y. (2021). Budget strategy for suspension development. Kyiv National University of Trade and Economics.

Chugunov, I., & Makohon, V. (2023). Budget and tax policy in conditions of uncertainty. Scientia Fructuosa, (4), 19-31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Як цитувати

ЧУГУНОВ I., & ЛЮБЧАК I. (2023). Інституційні засади бюджетного планування. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 152(6), 99–109. https://doi.org/10.31617/1.2023(152)07

Номер

Розділ

ФІНАНСИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають