Маркетингова політика фермерських господарств в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(151)05

Ключові слова:

стратегія розвитку, маркетинг-мікс, фермерство, стратегічний маркетинг, маркетингова стратегія, маркетинговий інструментарій

Анотація

Нерівні умови функціонування фермерських господарств у складі аграрного сектора вима­гають від фермерів стратегічного мислення і маркетингової орієнтації. Обмеженість зас­то­сування маркетингового інструментарію в управлінській діяльності пов’язана з недос­татньо адаптованим маркетинговим забез­печенням специфіки фермерського госпо­дарства. Метою статті є обґрунтування маркетингового забезпечення стратегічного розвитку фермерського господарства на основі раціонального поєднання оптимальних елемен­тів модифікаційних моделей маркетинг-мікс. Теоретико-методологічну основу дослідження становили фундаментальні положення загаль­ної економічної теорії, системно-структурний аналіз економічних процесів, результати напрацювань науковців з досліджуваної пробле­ма­тики. Під час дослідження використано методи: монографічний, абстрактно-логічний, графічний, аналізу та синтезу, аналогії, теорія раціонального вибору, балів, експертних оцінок, комбінування, аналітичної ієрархії, статистич­ної обробки інформації. Визначено передумови маркетингового типу управління фермерськими господарствами. На основі узагальнення пробле­ма­тики фермерства в сучасних умовах аргументовано доцільність застосування ін­стру­ментів стратегічного маркетингу в процесі його діяльності. Розкрито зміст і значущість маркетингового забезпечення у роз­вит­ку фермерського господарства. Сформо­вано модель комплексу маркетингу фермер­ського господарства. Обґрунтовано мар­ке­тингове забезпечення фермерського госпо­дарст­ва, в межах якого наведено приклади застосування стратегічного інструментарію. Встановлено, що фермерські господарства, що застосовують стратегічний маркетинг, воло­ді­ють відмінними від конкурентів перевагами успішної адаптації до ринку. Застосування обґрунтованого маркетингового забезпечення розвитку фермерського господарства на основі адаптованих до специфіки фермерства моделей маркетинг-мікс розширює його можливості та стратегічні горизонти як прогресивної форми господарювання.

Біографії авторів

Катерина ЯГЕЛЬСЬКА, Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу Державного торговельно-економічного університету

Любов ВАСИЛИШИНА, Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри маркетингу Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Bahorka, M. O., & Bilotkach I. A. (2010). Marketing ensuring the functioning of farms. The economy of the agriculture, 21, 18-23. http://www.agrosvit.info/pdf/21_2010/5.pdf

Bochko, O. Yu. (2009). Marketing support for the functioning of agricultural enterprises. (Candidate's thesis). Lviv. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%AE.$

Borodina, O., & Prokopa, I. (2015). Overcoming structural deformations in the agrarian sector of Ukraine: institutionalization and modernization of low-commodity agricultural production. Econo¬my of Ukraine, 4, 88-96. http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_4_12

Dev, C. S., & Schultz, D. E. (2005). A customer-focused approach can bring the current marketing mix into the 21 st century. Marketing Management, 14(1), 18-24. https://www.econbiz.de/Record/in-the-mix-a-customer-focused-approach-can-bring-the-current-marketing-mix-into-the-21st-century-dev-chekitan/10007228365

FAO. (2022). Ukraine: Impact of the war on agriculture and rural livelihoods in Ukraine - Findings of a nation-wide rural household survey. https://doi.org/10.4060/cc3311en

Fomishyna, V. M., & Fedorova N. Ye. (2015). Transformation of the components of the classic "enterprise marketing complex" into a modern "consumer marketing complex". Scientific Bulletin of National Technical University of Ukraine, 25.2, 288-293. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvnltu_2015_25.2_50

Gorikhovskyi, M. V. (2017). The use of foresight technologies in the management of farming. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 11, 24-27. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13803/1/%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2-D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%99%20%D0%92%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%86%20%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%9C%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%9C.pdf

Herasymyak, N. V., Kovalchuk, O. V., & Datsenko V. V. (2018). Methodical approach to performance evaluation marketing support of the enterprise. Economy and society, 19, 331-336. https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/50.pdf

Korzh, M. V., & Chunikhina, T. S. (2019). Theoretical and methodological principles of marketing support of the economic entity. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 24(3), 119-124. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24(3)__24

Kotler, Ph., & Armstrong, G. (2011). Principles of marketing. 14th ed. New Jersey: Prentice Hall. https://nit-edu.org/wp-content/uploads/2021/09/Principles-of-Marketing-Kotler-Armstrong.pdf

Kovbas, I. (2013). Marketing support for the activity of agricultural processing enterprises. Scientific Bulletin of the Uzhhorod University, 1 (38), 172-176. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14665

Lebedynskyy, O. I. (2002). Formation of a marketing support mechanism for the activities of agro-industrial complex enterprises. Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy, 1(4), 1, 170-175. https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.1/170.pdf

Mamalyha, S. V., & Loyik I. I. (2012). Modern approaches to the interpretation of the marketing mix. Collection of scientific works of VNAU, 4 (70), 2, 144-149.

Melnyk, L., & Hrabchuk, I. (2020). Increasing the competitiveness of farms. Market infrastructure, 49, 112-117. http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/49_2020_ukr/23.pdf https://doi.org/10.32843/infrastruct49-21

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine: official site. https://minagro.gov.ua (date of application: 12.04.2023).

Moklyak, M. V., & Radchenko, A. Yu. (2017). Marketing mix of the enterprises of the garment industry. Global and national economic problems, 16, 385-389. http://global-national.in.ua/issue-16-2017/24-vipusk-16-kviten-2017-r/2946-moklyak-m-v-radchenko-a-yu-marketing-miks-pidpriemstva-shvejnoji-promislovosti

Möller, K. (2006). The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing. Journal of Marketing Management, 22, 407-438. https://www.researchgate.net/publication/247494939_The_Marketing_Mix_Revisited_Towards_the_21st_Century_Marketing_by_E_Constantinides https://doi.org/10.1362/026725706776861190

Overview of the Ukrainian sunflower and sunflower oil market 2022/23. http://shareuapotential.com/ru/BE/ukrainian-podsolnechnik-maslo-2023.html (date of application: 12.04.2023)

Otlacan, O. (2017). e-Marketing Strategy: 7 Dimensions to Consider (the e-Marketing Mix). https://www.marketingspeakerauthor.com/e-marketing-strategy-7-dimensions-to-consider-the-e-marketing-mix (date of application: 10.04.2023).

Petropavlovska, S., & Radchenko, O. (2017). Brand positioning strategies. Market infrastructure, 7, 187-191. http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/33.pdf

Poltorak, A. S. (2016). Marketing component ensuring competitiveness enterprises producing sunflower seeds. Economy and society, 7, 429-432. https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/71.pdf

Prymak, T. O. (2012). Positioning strategies in marketing theory. Marketing and innovation management, 1, 13-20. https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_1_13_20.pdf

Romaniv, A. S. (2017). Modern modifications of the marketing mix model and features of their application in tourism. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 2(2), 251-256. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_2(2)__53

Rosola, U. V. (2020). Formation and development of marketing activity of agricultural enterprises of the region. (Doctor's thesis). Mukachevo. https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%A3.pdf

Shevchenko, M. M. (2018). The place of the marketing complex in the system of marketing strategic management. Bulletin of NTU "KhPI", 37(1313), 107-111. https://repository.kpi.kharkov.ua/items/6b3eac4c-51f2-46df-8a9c-371c5ad0ecd3

Skrynkovskyy, R. M. (2014). Marketing support for the activities of agricultural enterprises (on the example of Lviv region). Effective Economy, 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3567

State statistics service of Ukraine: official site. https://ukrstat.gov.ua (date of application: 12.04.2023).

Sviridova, S., & Tolstova, S. (2017). Modern tools of strategic management of agricultural enterprises. Economics: realities of time, 2(30), 109-116. https://economics.net.ua/files/archive/2017/No2/109.pdf

Tang, J., Wan, D., & Liu, S. (2020). Research on Product Marketing Strategy of Camellia Oil Enterprises in Hunan Province Based on the 4V Theory. Advances in Economics, Business and Management Research: Fifth International Conference on Economic and Business Management, 159, 733-739. https://www.atlantis-press.com/proceedings/febm-20/125948403 https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201211.128

Tkachuk, S. V., Stakhurska, S. A., & Stakhurskyy, V. O. (2021). Formation of STP-marketing strategy in the field of retail services. Formation of market relations in Ukraine, 3, 76-83. https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34563/1/STP%20retail%20str.pdf

Vasylkivskyi, D. (2018). Formation of the system of strategic management of the competitiveness of farms. Bulletin of Khmelnytskyi National University, 3(1), 11-14. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_3%281%29__4 https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-29-31

Yeremenko, D. V. (2019). Ensuring the competitiveness of Ukrainian farms. (Doctor's thesis). Kyiv. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/dis_ieremenko.pdf

Zapukhlyak, V. M. (2017). Human capital as a factor increasing the competitiveness of the agricultural sector of Ukraine's economy. Agroworld, 3, 40-44. http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_3_7

Zbarska, A. V. (2013). Ensuring the competitiveness of farms in the rural region. Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Finance and Credit, 1, 142-150. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsnau_ 2013_1_27

Zemlyakov, I. (2015). Marketing of farming. Efficient economy, 3. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3890

Zintso, Yu. V. (2018). The Marketing Management of Ukraine's Farms. (Сandidate's thesis). Lviv. https://lnu.edu.ua/thesis/zintso-yuliya-volodymyrivna

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-26

Як цитувати

ЯГЕЛЬСЬКА K., & ВАСИЛИШИНА L. (2023). Маркетингова політика фермерських господарств в Україні. cientia ructuosa, 151(5), 68–88. https://doi.org/10.31617/1.2023(151)05

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО