Прогнозна інформація в інтегрованій звітності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(146)09

Ключові слова:

прогнозна інформація, інтегроване звітування, нефінансова звітність, принцип безперервної діяльності

Анотація

Вступ. Сучасними трендами управлін­ських практик є застосування компаніями підходів, які враховують створення цінності внаслідок управління виробничими, фінансо­вими, людськими, природніми ресурсами, а також інтелектуальним та соціальним капі­талами протягом коротко-, середньо- та довгострокового періодів. Утіленням цього підходу у практиці корпоративного звіту­вання є інтегроване звітування.

Проблема. Використання прогнозної інфор­мації в інтегрованому звітуванні створює необ­хідні передумови для підвищення ефективності ухвалення стратегічних рішень та актуалізує дослідження перспективно орієнтованого роз­криття інформації у фінансовій звітності.

Метою статті є дослідження новітніх напрямів перспективно орієнтованого розкриття інформації у системі інтегрованого звіту­вання та ідентифікація сучасних трендів надання нефінансової звітності.

Методи. Застосовано сукупність мето­дів та підходів, а саме: діалектичний, син­тезу та порівняльний; системний та інсти­туційний підходи, узагальнень, єдності істо­ричного та логічного підходів.

Результати дослідження. Прогнозна інфор­мація, що висвітлюється в більшості розділів інтегрованих звітів, містить як фінансову, так і нефінансову інформацію, якісно та кіль­кісно описує напрями розвитку компанії у ко­ротко-, середньо- та довго­строковій перспек­тиві. Перспективно орієн­тована інформація слугує одним із джерел оцінювання здатності суб’єкта господа­рювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. В умовах воєн­ного стану та пандемії COVID-19 в Україні без­перерв­ність діяльності як основа складання фінан­сової звітності набуває критичного зна­чення. Узагальнено рекомендації щодо необхід­ності коригування бізнес-прогнозів та планів в умо­вах економічної невизначеності у контексті формування корпоративної звітності.

Висновки. Дослідження питань ретро­спективного розкриття інформації пов’язане з розвитком концепції інтегрованого звіту­вання, яке на основі прогнозних показників передбачає обґрунтування зв’язку між поточ­ними і майбутніми результатами діяльності підприємства та ідентифікацію впливу на зміну вартості підприємства, а також її збереження у коротко-, середньо- та довго­строковій перспективі.

Біографії авторів

Галина УМАНЦІВ , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування

Олександр КОЦУПАЛ , Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри обліку та оподаткування

Посилання

Jefymenko, T. I., Lovins’ka, L. G., Olijnyk, Ja. V., & Kucherjava, M. V. (2021). Zvitnist’ pidpryjemstv pro stalyj rozvytok v umovah pandemii’ COVID-19 [Enterprise reporting on sustainable development in the context of the COVID-19 pandemic]. Kyiv [in Ukrainian].

Dynamika zastosuvannja standartiv GRI pry skladanni nefinansovoi’ zvitnosti v Ukrai’ni ta sviti [The dynamics of the application of GRI standards in the preparation of non-financial reporting in Ukraine and the world]. bakertilly.ua. https://bakertilly.ua/news/id47026 [in Ukrainian].

Buhgalters’ki naukovi doslidzhennja v Zhytomyrs’kij politehnici. (2019).T. 6. Rozvytok integrovanoi’ zvitnosti pidpryjemstv [Accounting research at Zhytomyr Polytechnic. Vol. 6. Development of integrated enterprise reporting]; S. F. Legenchuka (Ed.). Zhytomyr: Zhytomyrs’ka politehnika. http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7603/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf [in Ukrainian].

Indeks prozorosti kompanij [Index of transparency of companies] (2019). https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Transp_index_2019_ua_full_web.pdf [in Ukrainian].

Indeks prozorosti kompanij [Index of transparency of companies] (2020). https://index.cgpa.com.ua [in Ukrainian].

Golov, S. F., Kostjuchenko, V. M., & Kuzina, R. V. (2018). Integrovane zvituvannja: koncepcija, metodologija ta organizacija [Integrated reporting: concept, methodology and organization]. Herson: Gel’vetyka [in Ukrainian].

Zhuk, V. M. (2019). Integrovana zvitnist’: retrospektyva i perspektyva v Ukrai’ni [Integrated reporting: retrospective and perspective in Ukraine]. Oblik i finansy – Accounting and Finance,1, 20-27. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27 [in Ukrainian].

Gucalenko, L. V., &Marchuk, U. O. (2021). Integrovana zvitnist’ – koncepcii’ ta paradygmy obliku v dosjagnenni cilej stalogo rozvytku [Integrated reporting – accounting concepts and paradigms in achieving the goals of sustainable development]. Efektyvna ekonomika – Efektyvna ekonomika, 7. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2021/11.pdf [in Ukrainian].

Caruk, V. Ju. (2020). Konceptual’ni zasady integrovanoi’ zvitnosti v korporatyvnyh strukturah [Conceptual principles of integrated reporting in corporate structures]. Efektyvna ekonomika – Efektyvna ekonomika, 4. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7790[inUkrainian].

Svichkar, N.M.,& Kobec’, Je.M. (2021). Vprovadzhennja integrovanoi’ zvitnosti jak novoi’ modeli upravlinnja biznesom [Implementation of integrated reporting as a new business management model]. Ekonomika ta suspil’stvo – Economy and Society . Issue 33. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-57 https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/919/881 [in Ukrainian].

Umanciv, Ju. (2021). Teoretychnyj dyskurs rozvytku korporacij u XXI st. [Theoretical discourse on the development of corporations in the 21st century]. Visnyk Kyivs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 3, 33-51. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(137)03 [in Ukrainian].

Bezverhyj, K. V., &Pantelejev, V. P. (2018). Konsolidovanyj zvit pro upravlinnja. Innovacii’ v praktykah upravlins’koi’ zvitnosti [Consolidated management report. Innovations in management reporting practices]. Naukovyj visnyk Nacional’noi’ akademii’ statystyky, obliku ta audytu – Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, 1-2, 37-46. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2018.04 [in Ukrainian].

Korol’, S. Ja. (2017). Oblikove zabezpechennja nefinansovoi’ zvitnosti [Accounting for non-financial reporting]. Biznes Inform – Business Inform, 3, 346-352. http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_3_57 [in Ukrainian].

Korjagin, M.V.,& Kucyk,P.O. (2016). Problemy ta perspektyvy rozvytku buhgal-ters’koi’ zvitnosti [Problems and prospects of the development of accounting reporting]. Kyiv: Interservis [in Ukrainian].

Ozeran, A. (2017). Zvit kerivnyctva vs zvit pro upravlinnja: problemy vidpovidnosti zakonu pro buhgalters’kyj oblik ta svitovoi’ praktyky [Management’s report vs. management’s report: compliance issues with accounting law and global practice]. Buhgalters’kyj oblik i audyt – Accounting and Auditing, 10-11,2-12 [in Ukrainian].

Pappu Kumar Dey. (2020). What determines forward-looking information disclosure in Bangladesh? Asian Journal of Accounting Research. Vol. 5,2, 225-239. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AJAR-03-2020-0014/full/html# ref004. https://doi.10.1108/AJAR-03-2020-0014 [in English].

Mahboub, R.M. (2020). The determinants of forward-looking information disclosure in annual reports of lebanese commercial banks. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Vol. 23, 4, 1-18 [in English].

Kunc, M. H., Giorgino, M. C. & Barnabè, F. (2021). Developing forward-looking orientation in integrated reporting. Meditari Accountancy Research. Vol. 29, 4, 823-850. https://doi.org/10.1108/MEDAR-12-2019-0664 [in English].

Menicucci, E. (2018). Exploring forward-looking information in integrated reporting: A multi-dimensional analysis. Journal of Applied Accounting Research. Vol. 19, 1, 102-121. https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2016-0007 [in English].

ValueReportingFoundation. https://www.integratedreporting.org [in English].

Міжнародні стандарти інтегрованої звітності [International standards of integrated reporting]. https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf [in Ukrainian].

Directive on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings of the European parliament and of the council of 26 June 2013. № 2013/34/EU. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:EN:PDF [in English].

Zakon Ukrai’ny "Pro buhgalters’kyj oblik ta finansovu zvitnist’ v Ukrai’ni" vid 16.07.1999 r. № 996-XIV [Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" dated July 16, 1999 No. 996-XIV]. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14/page [in Ukrainian].

Konceptual’na osnova finansovoi’ zvitnosti [Conceptual basis of financial reporting]. mof.gov.ua. https://mof.gov.ua/storage/files/2019_RB_ConceptualFramework_ukr_AH.pdf [in Ukrainian].

Mizhnarodnyj standart zavdan’ z nadannjavpevnenosti 3400.Perevirka prognoznoi’ finansovoi’ informacii’ [International standard for assurance engagements 3400. Verification of forecast financial information]. mof.gov.ua. https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202(1).pdf [in Ukrainian].

Guide to forward-looking information. www.pwc.com. https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/corporate-reporting/assets/pdfs/860-global-forward-looking-guide.pdf [in English].

Mitsubishi heavy industries Group integrated report for the Year End ed March 31 (2019). https://www.mhi.com/finance/library/annual/pdf/report_2019.pdf [in English].

Hitachi integrated report for the Year Ended March 31. 2020. https://www.hitachi.com/IR-e/library/integrated/2020/index.html [in English].

Nedbank Group integrated report for the Year Ended December 31. 2019. https://www.nedbank.co.za/content/dam/nedbank/site-assets/AboutUs/Information%20Hub/Integrated%20Report/2019/2019%20Nedbank%20Group%20Integrated%20Report%20(Low%20Res) (Single).pdf [in English].

Sasria integrated report for the Year Ended March 31. 2019. https://www.sasria.co.za/wp-content/uploads/2020/02/Sasria-Integrated-Report-2019.pdf [in English].

Metodychni rekomendacii’ zi skladannja zvitu pro upravlinnja: zatverdzheni Nakazom MinfinuUkrai’ny vid 07.12.2018 № 982 [Methodological recommendations for drawing up a management report: approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated December 07, 2018 No. 982]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text [in Ukrainian].

Richnyj zvit Ukrtelekom 2020 (Annual report of Ukrtelecom 2020). https://ukrtelecom.ua/about/accounting [in Ukrainian].

Zvit zi stalogo rozvytku 2020. Farmak (Report on sustainable development 2020. Farmak). https://farmak.ua/wp-content/uploads/2021/12/zvit-zi-stalogo-rozvitku.-farmak-2020.pdf [in Ukrainian].

Richnyj zvit 2020. Golovna poshta krai’ny [Annual report 2020. Main post office of the country]. www.uz.gov.ua. https://www.ukrposhta.ua/doc/issuer-reporting/UP_Report_2020.pdf [in Ukrainian].

Integrovanyj zvit AT "Ukrzaliznycja" [Integrated report of JSC "Ukrzaliznytsia"]. www.uz.gov.ua. https://www.uz.gov.ua/files/file/about/investors/UZ%20Integrated%20Report%202020%20Ukr.pdf [in Ukrainian].

Zvit pro upravlinnja za 2020 rik. TOV "Sil’po-Fud" [Management report for 2020. "Silpo-Food" LLC]. content.silpo.ua. https://content.silpo.ua/uploads/2021/04/30/ 608bebfb3bc36.pdf [in Ukrainian].

Mizhnarodnyj standart buhgalters’kogo obliku 1 [International accounting standard 1]. zakon.rada.gov.ua.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#Text [in Ukrainian].

Oblik ta finansova zvitnist’ pidpryjemstv pid chas vijny [Accounting and financial reporting of enterprises during the war]. home.kpmg. https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2022/05/oblik-ta-finansova-zvitnist-pidpryyemstv-pid-chas-viyny.html [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

УМАНЦІВ H., & КОЦУПАЛ O. (2022). Прогнозна інформація в інтегрованій звітності. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 146(6), 114–127. https://doi.org/10.31617/1.2022(146)09

Номер

Розділ

ОБЛІК ТА АУДИТ