Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

конкурентоспроможність, цінка конкурентоспроможності, методи оцінки конкурентоспроможності: переваг, матричні, інтегральної оцінки, структурний і функціональний, профілів, бенчмаркінгу

Анотація

Розглянуто сутність та значення конкурентоспроможності підприємства. Визначено методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності. Проаналізовано та систематизовано методи оцінки конкурентоспроможності, визначено напрями їх застосування.

Біографії авторів

Наталія НОВІКОВА, Київський національний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

Тетяна ЗУБКО, Київський національний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

Посилання

Gjellovej L. Operacionnyj menedzhment: Principy i praktika ; per. s angl. S. Zhil'cov. SPb. : Piter, 2001. 319 s.

Daft R. Menedzhment. 8-e izd. ; per. s angl. pod red. S. K. Mordovina. SPb. : Piter, 2010. 800 s.

Karlof B. Delovaja strategija. M. : Jekonomika, 2006. 296 s.

Lamben Zh.-Zh., Chumpitas R., Shuling I. Menedzhment, orientirovannyj na rynok ; per. s angl. pod red. V. B. Kolchanova ; 2-e izd. SPb. : Piter, 2010. 720 s.

Porter M. Mezhdunarodnaja konkurencija ; per. s angl. M. : Mezhdunar. Otnoshenija, 1993. 896 s.

Sin'ko V. Konkurencija i konkurentosposobnost': osnovnye ponjatija. Standarty i kachestvo. 2000. № 4. S. 54–59.

Fathutdinov R. A. Konkurentosposobnost' organizacii v uslovijah krizisa: jekonomika, marketing, menedzhment. M. : Marketing, 2002. 892 s.

Zubko T. L. Algoritm obґruntuvannja strategіchnih rіshen' procesіv rozvitku. BiznesInform. 2010. № 4 (2). S. 31–35.

Ogijenko S. O., Pys'mak V. O. Strategichne upravlinnja pidpryjemstvom u suchasnyh ekonomichnyh umovah. Ekonomika rozvytku HNEU. 2009. № 3. S. 40–45.

Voronkova A. E., Kaljuzhna N. G., Olenko V. I. Upravlins'ki rishennja v zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpryjemstva: organizacijnyj aspekt : monografija. Harkiv : INZhEK, 2008. 512 s.

Voronkova A. E. Konkurentospromozhnist' pidpryjemstva: mehanizm upravlinnja ta diagnostyka. Ekonomika promyslovosti. 2009. № 3. S. 133–137.

Ivanov Ju. B. Konkurentosposobnost' predprijatija v uslovijah formirovanija rynochnoj jekonomiki : monografija. Har'kov, 1997. 267 s.

Markina I. A., Ivanjuta V. F., Ivanjuta P. V. Metodologichne zabezpechennja ocinky konkurentospromozhnosti pidpryjemstv v umovah vstupu Ukrai'ny v SOT i JeS : monografija. Poltava : RVV PUET, 2010. 167 s.

Zatyl'na O. Upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstva pry vyhodi na zovnishnij rynok na osnovi systematychnogo pidhodu. Upravlinnja v suchasnyh umovah: novitni pidhody ta problemy praktyky. Ternopil' : TNEU, 2012. 210 s.

Lepa N. N. Upravlenie konkurentnymi preimushhestvami predprijatija : monografija. Doneck : Jugo-Vostok, 2003. 294 s.

Lupak R. L. Konkurentospromozhnist' torgovel'nogo pidpryjemstva ta mehanizm i'i' zabezpechennja : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.04. L'viv, 2008. 21 s.

Mazaraki A. A., Psheslins'kyj D. M., Smolin I. V. Torgovel'ne pravo: strategija, polityka, konkurentospromozhnist' : monografija. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2010. 384 s.

Onys'ko A. Analiz i mehanizm zabezpechennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstva. Upravlinnja v suchasnyh umovah: novitni pidhody ta problemy praktyky. Ternopil' : TNEU, 2012. 210 s.

Pavlova V. A. Konkurentospromozhnist' pidpryjemstva: ocinka i strategija zabezpechennja : monografija. D. : Vyd-vo DUEP, 2006. 276 s.

Reutov V. E., Vel'gosh N. Z. Upravlenie konkurentosposobnost'ju : monografіja. Simferopol' : Tavrija, 2005. 200 s.

Rotanov G. M. Strategija upravlinnja konkurentospromozhnistju promyslovogo pidpryjemstva. Visn. ZhDTU. 2013. № 1(63). S. 316–319.

Sahno I. V. Analiz osnovnyh metodychnyh pidhodiv do ocinky konkurentospromozhnosti pidpryjemstv : zb. nauk. prac' Tavrijs'. derzh. agrotehnolog. un-tu (ekonomichni nauky). 2012. № 2. Ch. 2. S. 385–390.

Masljuk O. V. Konkurentospromozhnist' pidpryjemstv mashynobuduvannja v umovah globalizacii' rynkovyh svitovyh vidnosyn. Innovacijna ekonomika. 2012. № 4 (30). S. 113–117.

Franiv I. A., Koval' L. M., Rusyn-Grynyk R. R. Teoretychni aspekty upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstva. Mehanizm reguljuvannja ekonomiky. 2010. № 3. T.1. S. 149–153.

Cherep A. V., Salyp Ju. O. Metodychni pidhody do ocinky konkurentospromozhnosti pidpryjemstv. Innovacijna ekonomika. 2012. № 8 (34). S. 77– 79.

suchasnyh umovah. URL : http://www.vestnikdnu.com.ua/ archive/201371/92.html.

Koval' L. V. Ekonomichnyj potencial pidpryjemstva: sutnist' ta struktura. Visn. L'viv. un-tu. 2013. S. 59–65. URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11340/1/11.pdf.

Kotyrjeva S. O., Duda S. T., L'vivs'ka K. A. Sutnist' ta osoblyvosti upravlinnja ekonomichnym potencialom pidpryjemstva. Nauk. visn. 2007. № 17.1. URL :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_1/ 234_Kotyriewa_17_1.pdf.

Krasnokuts'ka N. S. Potencial torgovel'nogo pidpryjemstva: teorija ta metodologija doslidzhennja : monografija. Harkiv : Hark. derzh. un-t harchuvannja ta torgivli, 2010. 247 s.

Lepejko T. Y., Kolesnykov A. A. Upravlenye formyrovanyem strategycheskogo potencyala predpryjatyja. Ekonomika rozvytku. 2004. № 4 (32).

Feshur R. V., Lebid' T. V., Samuljak V. Ju. Metody ocinjuvannja konkurentospromozhnosti pidpryjemstva. Ekonomika ta upravlinnja pidpryjemstvamy. 010. № 4. S. 27–32

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-15

Як цитувати

НОВІКОВА, Н., & ЗУБКО, Т. (2017). Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу підприємства. cientia ructuosa, 113(3), 64–81. илучено із https://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/802

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО