Механізм реалізації конкурентної політики держави

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(145)02

Ключові слова:

конкурентна політика, конкурентне відомство, АМКУ, правозастосування, адвокатування, антимонопольний комплаєнс

Анотація

Вступ. Формування ефективного конку­рентного середовища належить до пріори­тетних завдань державного регулювання економіки, ставши одним з ключових питань у становленні нової моделі соціально орієн-тованої економіки в Україні. Важливими є вдосконалення механізму формування та реалізації конкурентної політики відповідно до нових соціально-економічних викликів.

Проблема. У ХХІ ст. переглядаються тео­ретичні засади конкурентної політики: як теоретичні основи, так і наявна нормативно-методична база не є достатньо дієвими в забезпеченні ефективної реалізації конку­рентної політики, особливо щодо новітніх ринків. Це потребує переосмислення провід­ного наразі структурного неокласичного під­ходу до конкуренції та конкурентної політики, коли, по суті, нехтують чинниками інсти­тутів і поведінки.

Метою статті є аналіз теоретичних та прикладних аспектів реалізації конкурентної політики держави у контексті системного розуміння її змісту, форм, методів та інстру­ментів.

Методи. Використано наукові методи узагальнення, аналізу та синтезу, порівняння.

Результати дослідження. Механізм реа­лізації конкурентної політики передбачає наявність двох форм: запобігання та проти­дію порушенням конкурентного законодавства (правозастосування) та адвокату­вання кон­куренції усіма органами державної влади. Інституційні засади ринкової конкуренції пов’язані зі станом підприємницького середо­вища, правилами і нормами ринкової діяль­ності, поведінковою інфраструктурою для учасників ринку. У реалізації конкурентної політики визначальною є роль конкурентного відомства, чия інституційна незалежність сприяє об’єктивності його дій, що унемож­ливлює вплив окремих груп інтересів при прий­нятті рішень.

Висновки. Важливо створити такі умови, при яких забезпечуватиметься наукове вирі­шення комплексу взаємопов’язаних інститу­ційних проблем розроблення і реалізації кон­курентної політики держави. Цьому об’єк­тивно сприятимуть високі темпи розвитку національного внутрішнього ринку, зміц­нення прав власності, формування ефектив­ного приватного власника як домінуючої фігури в економіці, становлення прозорого і відповідального бізнесу, підвищення ефек­тив­ності діяльності владних державних структур.

Біографія автора

Юлія ЯСЬКО , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики

Посилання

Herasymenko, A., & Masko, A. (2019). Modeli vzaiemodii derzhavy ta rynku: insty-tutsiinyi aspekt Models of interaction between the state and the market: institutional aspect. Ekonomika ta derzhava. Vol. 8, (pp. 12-18) [in Ukrainian].

Umantsiv, Yu., & Miniailo, О. (2019). Ekonomichna polityka derzhavy za umov hlobalnykh transformatsii Economic policy of the state under the conditions of global transformations. Ekonomika Ukrainy. Vol. 9, (pp. 37-49) [in Ukrainian].

Fyliuk, H. (2017). Instytutsionalni chynnyky formuvannia konkurentnoho seredo-vyshcha v Ukraini u konteksti hlobalnoho rozvytku Institutional factors of the for-mation of a competitive environment in Ukraine in the context of global development. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky. Vol. 28 (1), (pp. 11-19) [in Ukrainian].

Motta, M. (2004). Competition Policy. Theory and Practice. N. Y.: Cambridge University Press [in English].

Rochet, J. C., & Tirole, J. (2003). Platform Competition in Two-Sided Markets. Journal of the European Economic Association. Vol. 1. Issue 4, (pp. 990-1029) [in English].

Bamberger, K., & Lobel, O. (2017). Platform Market Power. Berkeley Technology Law Journal. Vol. 32. Issue 3, (pp. 1051-1092) [in English].

Carvalho, S. (2019). The US Antitrust Jurisprudence through the Lens of Chicago School and the Transaction Costs Economics. Tribuna Juridica. Vol. 9, (pp. 93-109) [in English].

Johnson, P. (2019). Indirect Network Effects, Usage Externalities, and Platform Antitrust. Journal of Competition Law & Economics. Vol. 15. Issue 2-3, (pp. 283-297) [in English].

Bork, R. (1978). The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself. N. Y.: Basic Books Inc. [in English].

Rizzo, M., & Whitman, G. (2019). Escaping paternalism: rationality, behavioral economics and public policy. New York, Cambridge University Press [in English].

Pro Antymonopolnyi komitet Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 26 lystopada 1993 № 3569-KhII (zi zminamy ta dopovnenniamy). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text [in Ukrainian].

Alves, S., Capiau, J., & Sinclair, A. (2015). Principles for the Independence of Com-petition Authorities. Competition Law International. Vol. 11, 1, (pp. 13-27) [in English].

Pro Antymonopolnyi komitet Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 26 lystopada 1993 № 3569-XII (zi zminamy ta dopovnenniamy). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text [in Ukrainian].

European Bank for Reconstruction and Development (2021). Annual Review. https://2021.ar-ebrd.com 27 [in English].

Katz, M. (2019). Platform Economics and Antitrust Enforcement: A Little Knowledge Is a Dangerous Thing. Journal of Economics and Management Strategy. Vol. 1, (pp. 138-152) [in English].

Wright, J., & Stone, J. (2012). Misbehavioral Economics: The Case Against Behavioral Antitrust. Cardozo Law Review. Vol. 33. Issue 4, (pp. 1517-1533) [in English].

Becker, G. (1968) Сrіmе аnd Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy. Vol. 76 (2), (pp.169-217) [in English].

Antymonopolnyi komitet Ukrainy (2021). Zvit Antymonopolnoho komitetu Ukrainy za 2021 rik. https://amcu.gov.ua/pro-nas/zvitnist/richni-zviti/zvit-2021 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

ЯСЬКО , Ю. (2022). Механізм реалізації конкурентної політики держави. cientia ructuosa, 145(5), 29–41. https://doi.org/10.31617/1.2022(145)02

Номер

Розділ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА