Процедура рецензування

Процедура рецензування статей, які надійшли до редакції  наукового журналу
"SCIENTIA FRUCTUOSA"

Рецензування (експертна оцінка) рукописів проводиться для забезпечення наукового журналу «Scientia fructuosa» найбільш цінними та актуальними науковими працями.

 1. Науковий журнал «Scientia fructuosa» дотримується подвійного сліпого (анонімного) рецензування:
  — рецензент не знає персональних даних авторів;
  — автори не знають персональних даних рецензента.
 1. Рукописи, що надходять до редакції, проходять перевірку на відповідність вимогам, розміщеним у розділі «Для авторів».
 2. Первинну експертизу наукової статті здійснює головний редактор або його заступник. Матеріали, що надсилаються, мають відповідати тематиці журналу.
 3. Анонімна стаття направляється електронною поштою:
  — члену редколегії, відповідальному за науковий напрям статті;
  — зовнішньому рецензенту (До зовнішнього рецензування залучаються українські та іноземні доктори наук, що спеціалізуються в тій самій науковій сфері, що й автори статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається анонімна стаття та типова форма рецензії).
 1. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або електронним підписом, зберігаються в редакції протягом 3-х років від дня виходу номера журналу, у якому розміщена рецензована стаття.
 2. Після експертної оцінки статті рецензент може:
  — рекомендувати статтю до опублікування;
  — рекомендувати статтю до опублікування після виправлення незначних зауважень і побажань;
  — рекомендувати автору/ам суттєво доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензента по суті, після чого приймається остаточне рішення;
  — не рекомендувати статтю до опублікування.
 1. Рішення рецензента/ів направляється автору/ам. Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються разом із текстом рецензії без ідентифікації рецензента/ів. Виправлений варіант статті направляється на повторне рецензування, в процесі якого рецензент/ти може попросити внести додаткові правки. Доопрацювання не гарантує ухвалення позитивного рішення щодо прийняття статті, і у випадку, якщо рецензент/ти вважатиме зміни незадовільними, статтю буде відхилено.
 2. Остаточне рішення щодо публікації статті приймається на засіданні редакційної колегії з урахуванням отриманих рецензій, результатів перевірки рукописів на дотримання вимог щодо академічної доброчесності Unicheck.
 3. У процесі рецензування наукових статей рецензенти звертають увагу на:
  — відповідність змісту статті темі, заявленій у назві;
  — актуальність і новизну наукової проблеми, що розглянута у статті;
  — обґрунтування наукової та практичної значущості проведеного дослідження;
  — логічність, обґрунтованість і переконливість наукової аргументації та підсумків дослідження;
  — системність, чіткість та стиль викладення матеріалу;
  — цінність для широкого кола читачів.
 1. Редакція журналу не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.