Вимоги до подання рукопису

До журналу приймають рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях. Стаття має бути написана українською або англійською мовами, ретельно вичитана автором (авторами), відповідати тематичному спрямуванню журналу і містити всі структурні елементи, анотацію, ключові слова, JEL. Обсяг рукопису – 15–25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці. Дозволена кількість авторів – не більше трьох.  

Якщо під час  підготовки статті автором застосовано будь-які технології ШІ (штучного інтелекту), необхідно внести цей сервіс ШІ до списку використаних джерел з наведенням відповідних посилань згідно з вимогами до підготовки рукописів, вказавши, які саме сервіси ШІ використано, які промти (запити) введено.

Етика використання інструментів на основі технологій штучного інтелекту (ШІ)

Назва статті, що наводиться українською та англійською мовами, повинна повною мірою відображати тему дослідження та його зміст, бути максимально лаконічною (до 9 слів) і конкретною, сформульованою у науковому стилі. Її мета – привернути увагу читача, чиї наукові інтереси є спільними або дотичними. Абревіатури використовувати не рекомендується. Виняток – загальновідомі та широкорозповсюджені скорочення.

Анотація повинна містити короткий виклад змісту рукопису (250 слів) українською та англійською мовами, де чітко сформульовано:
- актуальність наданого у статті дослідження;
- гіпотезу, покладену в його основу;
- методологію її перевірки та отримані результати.
Текст анотації має бути цілісним і логічним, не допускається її структурування на підрозділи та повтору речень з тексту статті.

Ключові слова подають українською та англійською мовами (до 6 слів або словосполучень).

Коди JEL класифікації – надайте до 5 стандартних кодів JEL

У вступі статті потрібно:
—  розкрити передумови та актуальність проведеного дослідження, визначити проблему, на вирішення якої воно спрямовано;
—  проаналізувати останні дослідження і публікації, в яких започатковано вирішення цієї проблеми і які розглядає автор, виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячено статтю. Огляд не повинен обмежуватися лише творами, опублікованими в країні, де проживає і працює автор – проблему потрібно вивчати глобально. Необхідно наводити лише ті джерела, які дійсно є цінними для дослідження автора, аналізувати внесок кожного науковця у вирішення досліджуваної проблеми, робити посилання на кожне джерело з обов’язковим зазначенням його у списку використаних джерел; за бажанням автора та в разі, коли огляд наукової літератури є великим за обсягом, а його аналіз/систематизація тощо є одним з основних результатів представленого у статті дослідження, він може виноситися в окремий змістовний розділ основної частини статті;
—  окреслити мету статті та, за потреби, перелік завдань для забезпечення її реалізації;
— визначити гіпотезу, що покладено в основу представленого у статті дослідження, методологію її перевірки. Вказати, що слугувало інформаційною базою дослідження, в який спосіб відбувалося оброблення відповідної інформації, якими є обмеження дослідження, описати покроковий алгоритм перевірки заявленої гіпотези та її коригування (за потреби). Не допускається просте перераховування методів дослідження чи посилання на методи, які не використано в роботі;
— описати змістовну структуру основної частини статті, поділеної на підрозділи, де послідовно та обґрунтовано розкрито результати проведеного наукового дослідження. Опис кожного структурного елемента повинен бути лаконічним. 
Текст вступу має бути цілісним і логічним. Не рекомендується поділяти його на підрозділи.

Основну частину статті слід поділити на змістовні розділи. Кожен такий розділ, що нумерують послідовно, починаючи з першого, має назву, яка відображає зміст викладеного у ній матеріалу і є логічним продовженням попередніх розділів статті. Логіка структурування статті та викладу матеріалу повинна відповідати заявленій у вступі методології дослідження. Окремі розділи основної частини статті можна (за потреби) поділяти на підрозділи.

Висновки наводять наприкінці статті окремим розділом і не нумерують. Вони повинні підсумовувати результати дослідження, при цьому чітко корелюючи з метою статті та завданнями (якщо такі визначено), ілюструючи їх досягнення. У висновках потрібно вказати, чи знайшла підтвердження, чи була спростована закладена в основу дослідження наукова гіпотеза. Якщо в ході дослідження отримано додаткові незаплановані результати, слід зазначити про це. Також потрібно чітко сформулювати наукову  новизну  та внесок проведеного автором (-ами) дослідження у вирішення важливої наукової чи практичної проблеми, визначити практичну цінність отриманих результатів, окреслити перспективи подальших розвідок за цим напрямом.

Список використаних джерелякий розміщують наприкінці статті, оформлюють за Міжнародним бібліографічним стандартом APA-7
Посилання на використані джерела наводять мовою оригіналу. Якщо мова оригіналу відмінна від англійської, то в дужках слід навести переклад назви джерела англійською мовою. При цьому власні імена (прізвище та ім’я автора, назва видавництва тощо) транслітерують латиницею. Використані джерела у списку не повторюють: це може бути інший розділ праці, але у такому випадку потрібно лише додати посилання на інші сторінки вже наведеного джерела, не змінюючи назву самого джерела. Посилання на неопубліковані праці не допускаються. 

Внутрішньотекстові посилання на джерела зі списку.
На всі першоджерела необхідно додавати посилання у тексті статті (у круглих дужках) щоразу, як ви цитуєте або наводите парафраз з джерела. Посилання у тексті мають містити інформацію про: автора праці (редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що цитується, рік видання та сторінковий інтервал (номери сторінок з яких наводиться цитата). Сторінковий інтервал можна не вказувати, якщо ви не наводите цитату, а висловлюєте якусь ідею чи посилаєтесь на роботу загалом.

Шаблон оформлення статті

Разом зі статтею подають такі ДОКУМЕНТИ:

1. Авторську довідку
2. Згоду на обробку персональних даних (формат pdf). Заповнений та сканований варіант надіслати на visnik@knute.edu.ua.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають зазначеним вимогам або науковому напряму журналу.

Електронний варіант статті та скан-копії супровідних документів 
(формат pdf) подають електронною поштою: visnik@knute.edu.ua або через платформу OJS.