Економічна безпека підприємства в контексті соціологічної теорії Парсонса

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(135)05

Ключові слова:

економічна безпека підприємства, економічна система, еко­номічний інтерес, адаптація, латентний зв’язок, інтеграція

Анотація

Розглянуто вітчизняні та зарубіжні наукові підходи до трактувань поняття "економічна безпека підприємства". Запропоновано використання базових функціональних властивостей будь-якої життєздатної соціальної системи Т. Парсонса для характеристики якісних властивостей економічної безпеки підприємства як поняття та охарактеризовано їх зміст відносно досліджуваної дефініції. Уточнено визначення економічної безпеки підприємства.

Біографії авторів

Олена БОГМА , Київський національний торговельно-економічний універститет

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів підприємства

Ганна СІЛАКОВА , Київський національний торговельно-економічний універститет

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

Посилання

Kozachenko, H. V., & Adamenko T. M. (2015). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: analiz naiavnykh vyznachen [Economic security of the enterprise: analysis of available definitions]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series: Economic Sciences.(Vol. 1). 69-79 [in Ukrainian].

Arefieva, O. V. (2013). Naukovi osnovy formuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Scientific bases of formation of economic security of the enterprise]. Nederzhavna sys­tema bezpeky pidpryiemnytstva yak subiekt natsionalnoi bezpeky Ukrainy: zb. materialiv nauk.-prakt. konf., (16–17 travnia, Kyiv). Kyiv: Vyd-vo Yevropeiskoho un-tu[in Ukrainian].

Blakyta, H. V., Melnyk V. V. & Purdenko, O. A. (2018). Ekonomichna bezpeka pryvat­nykh pidpryiemstv [Economic security of private enterprises]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine. (Vol. 9 (682). 60-73 [in Ukrainian].

Zubko, T. L. (2016). Otsinka rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva haluzi zviazku [Assessment of the level of economic security of the communications industry]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes – Economics. Management. Business.(Vol. 3 (17). 81-88 [in Ukrainian].

Belokurov, V. V. (2015). Struktura funktsionalnykh sostavlyayushchikh ekonomi­ches­koy bezopasnosti predpriyatiya [The structure of the functional components of the eco­nomic security of the enterprise]. Retrieved from http://www.safetyfactor.ru [in Russian].

Duravkin, N. A. & Bondareva Ya. Yu. (2019). Teoreticheskiye osnovy formirovaniya ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiy regiona [Theoretical foundations of the forma­tion of economic security of regional enterprises]. Retrieved from https://core.ac.uk/ download/pdf/323217403.pdf [in Russian].

Fomina, M. V. (2005). Problemy ekonomichno bezpechnoho rozvytku pidpryiemstv: teoriia i praktyka [Problems of economically safe development of enterprises: theory and practice]. Donetsk: DonDUET [in Ukrainian].

Yepifanov, A. O., Plastun, O. L. & Dombrovskyi, V. S. (2009). Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov [Financial security of enterprises and banking institutions]. Sumy: DVNZ "UABS NBU" [in Ukrainian].

Shemaieva, L. H. (2010). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv u stratehichnii vzaie­modii z subiektamy zovnishnoho seredovyshcha [Ekonomichna security of enterprises in strategic relations with sub'ukts of the zonal middle class]: avtoref. dys. … d-ra ekon. nauk. Kyiv [in Ukrainian].

Yurkiv, N. Ia. (2012). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv realnoho sektora na posttrans­formatsiinomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Economic security of real sector enter­prises at the post-transformation stage of Ukraine's economy development]. Ekonomicheskiy vestnik universiteta. Ekonomika i biznes –Economic Bulletin of the University. Economy and business. (Vol. 10). Retrieved from https://cyberleninka.ru/ article/n/ekonomichna-bezpeka-pidpriemstv-realnogo-sektora-na-posttransformatsiynomu-etapi-rozvitku-ekonomiki-ukrayini [in Ukrainian].

Kozachenko, A. V. Ponomarev, V. P., &Lyashenko A. N. (2003). Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya: sushchnost i mekhanizm obespecheniya [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of support]. Kyiv: Libra [in Russian].

Stachowiak, Z. (2012.) Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomic znegopaństwa: podręcznik is zkolne. Akademia Obrony Narodowej [in Polska].

Tambovtsev, V. L. (2005). Ekonomicheskaya bezopasnost khozyaystvennykh sistem: struktura problemy [Economic security of economic systems: the structure of the problem]. Vestnik MGU –Bulletin of MSU.(Vol.3), 3 [in Russian].

Sosnovska, I. M. (2015). Poniattia ta znachennia ekonomichnoi bezpeky vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv [The concept and importance of economic secu­rity of production and economic activities of enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. (Vol. 9). Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4303 [in Ukrainian].

Parsons, T. (1998). Sistema sovremennykh obshchest [System of modern societies]. (L. A. Sedova, A. D. Kovaleva, Trans). M. S. Kovalevoy (Ed). Moscow: Aspekt Press [in Russian].

Mitsenko, N. H., & Kumechko, O. I. (2010). Resursnyi potentsial pidpryiemstva: sutnist, struktura, stratehiia vykorystannia [Resource potential of the enterprise: essence, structure, strategy of use]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. (Vol. 20). 193-198 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-12

Як цитувати

БОГМА , О., & СІЛАКОВА , Г. (2021). Економічна безпека підприємства в контексті соціологічної теорії Парсонса. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 135(1), 67–74. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(135)05

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО