Передумови впровадження е-аудиту в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(148)09

Ключові слова:

аудит, е-аудит, трансформація діяльності, диджитал-технології

Анотація

Вступ. Дистанційні форми контролю набувають поширення та популярності. Для ефективного впровадження інструментів елек­тронного аудиту в реальний сектор еконо­міки особливої уваги потребують його комп­лексне дослідження, аналіз та розуміння.

Проблема. Представлено авторське уза­гальнення розвитку і впровадження е-аудиту в зарубіжних країнах та наведено можливі шляхи його імплементації у вітчизняну прак­тику. Перехід провідних країн світу на впро­вадження електронного аудиту в свою прак­тику свідчить про вихід контрольно-пере­вірочної роботи на якісно новий рівень.

Метою статті є визначення шляхів роз­витку е-аудиту у вітчизняній практиці, що ба­зується на передовому міжнародному досвіді.

Методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи спостереження: систем­ного аналізу; абстрактно-логічний. За уза­галь­нювальними та прогностичними мето­дами окреслено перспективи та переваги впро­вадження концепції е-аудиту в сучасних умо­вах ведення бізнесу.

Результати дослідження. Розглянуто сутність електронного стандартизованого формату надання інформації до податкових органів як базису при проведенні е-аудиту. Сформовано авторський підхід до опти­маль­них шляхів імплементації зарубіжного до­свіду функціонування е-аудиту у вітчизняну практику. Практична значущість цього дослі­дження полягає в наближенні вітчизняного підходу проведення перевірок до передового світового досвіду, тим самим додаючи їм прозорості.

Висновки. Ефективний запуск та вміле використання інструментів електронного аудиту дасть змогу побудувати перевірочну роботу на якісно новому рівні, забезпечивши ризик-орієнтований підхід до контрольних процедур; підвищити точність проведених перевірок; скоротити час їх проведення та загалом підвищити довіру інвесторів до про­зорості ведення бізнесу в країні.

Біографії авторів

Костянтин БЕЗВЕРХИЙ , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту

Наталія ПОДДУБНА , ПАТ "Укрнафта"

к. е. н., CAP, ACCA DipIFR, аудитор Департаменту внутрішнього аудиту,
Апарат Управління ПАТ "Укрнафта"

Посилання

Podik, I. I., Zhyvko, M. O., & Volnykh, A. I. (2018). Electronic audit based on the tax audit file: world experience and ukrainian prospects. Social and Legal Studios, 1, 158-166. http://ndi-fp.nusta.edu.ua/report/publication/20180917084014.pdf [in Ukrainian].

Mashayekhi, B., Jalali, F., & Rezaee, Z. (2022). The role of stakeholders' perception in internal audit status: the case of Iran. Journal of Accounting in Emerging Economies. Vol. 12(4), (pp. 589-614). https://doi.org/10.1108/JAEE-03-2020-0064 [in English].

Mihret, D. G., Kansal, M., Muttakin, M. B., & Rana, T. (2022). The auditing profession and the key audit matter reporting requirement. Qualitative Research in Accounting and Management. Vol. 19(1), (pp. 107-125). https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2020-0033 [in English].

Manita, R., Elommal, N., Baudier, P., & Hikkerova, L. (2020). The digital transfor¬mation of external audit and its impact on corporate governance. Technological Forecasting and Social Change. Vol. 150. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119751 [in English].

Usman, M., Ezeani, E., Salem, R. I. A., & Song, X. (2022). The impact of audit characteristics, audit fees on classification shifting: evidence from Germany. International Journal of Accounting and Information Management. Vol. 30(3), (pp. 408-426). https://doi.org/10.1108/IJAIM-12-2021-0252 [in English].

Pasko, O., Zhang, L., Bezverkhyi, K., Nikytenko, D., & Khromushyna, L. (2021). Does external assurance on CSR reporting contribute to its higher quality? Empirical evidence from China. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 18. Issue 4, (pp. 309-325). http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(4).2021.26 [in English].

Podik, I. I., Shtuler, I. Y., & Gerasymchuk, N. A. (2019). The comparative analysis of tax audit files. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(30), 147-156. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179525 [in English].

Denisenko O., Bezverkhyi, K., & Nazarova, K. (2023). Electronic audit of taxpayers in the conditions of marital state: new challenges for business. Journal "Efektyvna ekonomika", 2. http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.17 [in Ukrainian].

Biletska, H. M., & Kovtunovych, N. L. Taxonomy of financial reporting in XBRL format: global experience and domestic realities. Improvement of accounting, control, audit, analysis and taxation in modern conditions of integration processes in the world economy: theses of reports of the III International Scientific and Practical Conference. (p. 280-283). dspace.uzhnu.edu.ua. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19118/1/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%93.%D0%9C.PDF [in Ukrainian].

Financial Conduct Authority (2021). Company annual financial reporting in electronic format. 04/10/2021. https://www.fca.org.uk/markets/company-annual-financial-reporting-electronic-format [in English].

Koh, K., Tong, Y. H., & Zhu, Z. (2022). The effects of financial statement disagregation on audit pricing. International Journal of Auditing. Vol. 26(2), (pp. 94-112). https://doi.org/10.1111/ijau.12253 [in English].

Podik, I. I. XBRL and IFRS in the financial sector of Ukraine: current state and prospects. ndi-fp.nusta.edu.ua http://ndi-fp.nusta.edu.ua/report/communication/20180330150333.pdf [in Ukrainian].

Ferry, L., Radcliffe, V.S., & Steccolini, I. (2022). The future of public audit. Financial Accountability and Management. Vol. 38(3), (pp. 325-336). https://doi.org/10.1111/faam.12339 [in English].

Le, T., & Lobo, G. J. (2022). Audit Quality Inputs and Financial Statement Conformity to Benford’s Law. Journal of Accounting, Auditing and Finance. Vol. 37(3), (pp. 586-602). https://doi.org/10.1177/0148558X20930467 [in English].

Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A., & Tsikalakis, K. (2020). Internal audits in the digital era: opportunities risks and challenges. EuroMed Journal of Business. Vol. 15(2), (pp. 205-217). https://doi.org/10.1108/EMJB-07-2019-0097 [in English].

Slapničar, S., Vuko, T., Čular, M., & Drašček, M. (2022). Effectiveness of cybersecurity audit. International Journal of Accounting Information Systems. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2021.100548 [in English].

SNI. SAF-T & VAT Reporting. snitechnology.net. https://snitechnology.net/saft [in English].

European Securities and Markets Authority (ESMA). European Single Electronic Format. www.esma.europa.eu. https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

БЕЗВЕРХИЙ K., & ПОДДУБНА N. (2023). Передумови впровадження е-аудиту в Україні. cientia ructuosa, 148(2), 92–104. https://doi.org/10.31617/1.2023(148)09

Номер

Розділ

ОБЛІК ТА АУДИТ