Контент-маркетинг на підприємствах торгівлі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(148)03

Ключові слова:

контент-маркетинг, цифрові інструменти, реклама, цінність

Анотація

Вступ. Розвиток цифрових технологій сти­мулює підприємства торгівлі до викорис­тання креативних підходів в управлінні мар­кетинговими комунікаціями. Контент-марке­тинг стає релевантним інструментом пред­ставлення ціннісного контенту для цільової аудиторії. В умовах війни він змінюється від­повідно до запитів суспільства з метою зміц­нення підприємствами ринкових позицій та посилення взаємодії з брендом.

Проблема. Використання контент-марке­тингу на підприємствах торгівлі потребує розроблення дієвої стратегії та адаптивних маркетингових рішень, які сприятимуть гармо­нійному поєднанню практики цифрового мар­кетингу підприємств торгівлі з класичними принципами, методами, функціями, інструмен­тами контент-маркетингу.

Мета. Розкриття сучасних напрямів вико­ристання контент-маркетингу в середовищі цифрових комунікацій та обґрунтування ета­пів реалізації стратегії контент-маркетингу на підприємствах торгівлі.

Методи. Використано методи теоретич­ного узагальнення, аналізу та синтезу, системно-структурного аналізу, порівняння та групування.

Результати дослідження. Розкрито підхід до створення контенту підприємствами тор­гівлі та обґрунтовано етапи реалізації стра­тегії контент-маркетингу. Особливістю використання є забезпечення узгодженості контенту з маркетинговими цілями та зав­даннями, підбір адаптивних прийомів щодо створення, розповсюдження, просування кон­тенту, врахування релевантних норм та обме­жень відповідної цільової аудиторії, забезпе­чення посилення лояльності до бренду на основі підвищення цінності контенту впро­довж усього шляху споживача.

Висновки. В умовах скорочення підприєм­ствами торгівлі територіального охоплення в онлайн-форматі основою успішних цифро­вих маркетингових комунікацій стає контент-маркетинг. Він сприяє розширенню цільових аудиторій, посиленню персоналізованої та тар­гетизованої онлайн-взаємодії зі споживачами, оптимізації бізнес-процесів. Використання контент-маркетингу підприємствами тор­гівлі потребує створення, розповсюдження, просування контенту за відповідним алгорит­мом та впровадження адаптивної стратегії контент-маркетингу.

Біографії авторів

Олена БОНДАРЕНКО , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу

Максим ЯЩЕНКО , Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри маркетингу

Посилання

Zozul’ov, O., & Tsarova, T. (2020). The marketing epochs by key elements of enterprise competitiveness. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut" – Economic bulletin of National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnical Institute, 1(17), 315-330. https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.214917 [in English].

Pulizzi, J. (n.d.). What is content marketing? Content Marketing Institute. Contentmarketinginstitute.com. https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing [in English].

Stelzner, M. (2012). Kontent-marketynh. Novi metody zaluchennia kliientiv v epokhu Internetu [Content marketing. New methods of attracting customers in the age of the Internet]. Mann, Ivanov i Ferber [in Ukrainian].

Zemlik, K. (2013). Marko, rozmawiaj! [Marco, talk!]. Marketer: przewodnik po marketingu, 8, 110 [in Polish].

Rowley, J. (2008). Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management, 24(5-6), 517-540. https://doi.org/10.1362/026725708x325977 [in English].

Bokariya, P. P., Shah, M. S., & Sawant, V. S. (2021). Content marketing. International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, 475-479. https://doi.org/10.48175/ijarsct-2220 [in English].

Krykavskyi, Y. V., & Fihun, N. V. (2013). Kontent-marketynh: reklama bez reklamy [Content marketing: advertising without advertising]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky – Formation of Market Economy, 30, 474-483 [in Ukrainian].

Saidova, H., & Radchenko, H. (2019). Kontent-marketynh yak diieva skladova prosuvannia biznesu [Content marketing as an effective component of business promotion]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of the systemic approach in economics, 70, 144-149. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-46 [in Ukrainian].

Diachuk, I. (2021). Content marketing model for effective web content management. Scientific notes of the University KROK, 2(62), 82-91. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-82-91 [in English].

Korniichuk, T. (2021). "Banerna slipota" ta suchasni instrumenty borotby z neiu ["Banner blindness" and modern methods of combating it]. In XІV International scientific and practical conference "В2B MARKETING". Kyiv: NTUU KPI, 46-47 [in Ukrainian].

Definitions of marketing (n.d.). American Marketing Association. www.ama.org. https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing [in English].

Definition of content (n.d.). www.dictionary.com. https://www.dictionary.com/browse/content [in English].

Matsera, S., & Marchuk, O. (2018). Upravlinnia kontentom u marketynhovykh komunikatsiiakh [Management of content in marketing communications]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 19, 91-94 [in Ukrainian].

Lytovchenko, I. L. (2009). Metodolohichni aspekty Internet-marketynhu [Methodological aspects of Internet marketing]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Sapihura, S. (2015). Kontent-marketynh: Problema novykh metodiv pryvablennia kliientiv [Content marketing: The problem of new methods of attracting customers]. Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats – Economic analysis: Collection of scientific materials, 21(2), 186-191 [in Ukrainian].

Dovbenko, V. (2014). Marketynhova skladova rozvytku innovatsiinoho pidpryiemnytstva [Marketing component of innovative enterprise development]. Visnyk natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" – Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 811, 99-109 [in Ukrainian].

Odden, L. (n.d.). What is content? B2B Marketing Blog. www.toprankblog.com. https://www.toprankblog.com/2013/03/what-is-content [in English].

Tertychnyi, O. (2017). Osoblyvosti marketynhu v merezhi Internet [Features of marketing on the Internet]. Ekonomika i suspilstvo – Economics and society, (12), 382-385 [in Ukrainian].

Zadoia, A. (2002). Mikroekonomika: Kurs lektsii ta vpravy [Microeconomics: A course of lectures and exercises]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Nair, H., & Kumar Nair, V. (2022). A hybrid digital marketing model based on content marketing and inbound marketing. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 13(4). https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.04.003 [in English].

Umami, Z., & Darma, G. S. (2021). Digital marketing: Engaging consumers with smart digital marketing content. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 23(2), 94-103. https://doi.org/10.9744/jmk.23.2.94-103 [in English].

Patrutiu Baltes, L. (2015). Content marketing – the fundamental tool of digital marketing. Bulletin of the Transilvania, 8(57), 111-117 [in English].

Forrest, P. (2019). Content Marketing Today. Journal of Business and Economics, 10(2), 95-101. https://doi.org/10.15341/jbe(2155-7950)/02.10.2019/001 [in English].

Kemp, S. (2023). Digital 2023: Ukraine. DataReportal. https://datareportal.com/reports/digital-2023-ukraine [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

БОНДАРЕНКО O., & ЯЩЕНКО M. (2023). Контент-маркетинг на підприємствах торгівлі. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 148(2), 24–38. https://doi.org/10.31617/1.2023(148)03

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО