Е-аудит в Україні: нормативно-правове регулювання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(147)09

Ключові слова:

аудит, е-аудит, трансформація діяльності, диджитал-технології

Анотація

Вступ. Стрімка диджиталізація поряд із позитивним впливом провокує значну невизна­ченість, зокрема, й на найвищому законо­дав­чому рівні. Ці зміни мають та матимуть у подальшому вплив на всі сфери життя, змі­нюючи звичний уклад економіки, бізнесу та соціальних систем загалом.

Проблема. Представлено авторське бачення очікуваного майбутнього в розвитку е-ауди­ту на законодавчому рівні країни, адже без процедурного регулювання, нормативного за­кріплення цей вид діяльності не матиме пов­ної та правомірної легітимності. За основу в розбудові е-аудиту в Україні взято передо­вий досвід прогресивних країн, враховано віт­чизняну специфіку господарювання.

Метою статті є висвітлення можливих проблем та шляхів їх вирішення на нормативно-правовому рівні, що забезпечить ефективне впровадження і функціонування е-аудиту.

Методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи спостереження: узагаль­нення, порівняльний, структурний, системний аналізи, моделювання бізнес-процесів, логіч­ного узагальнення результатів.

Результати дослідження. Сформовано авторський підхід до оптимальних шляхів норма­тивно-правового регулювання е-аудиту в Україні.

Висновки. Міжнародний досвід показує, що використання податкового аудиторського файлу є сучасним світовим трендом і бази­сом для здійснення е-аудиту, тому розроб­лення власної версії SAF-T – один з перших кроків до впровадження системи електрон­ного аудиту, з чим Україна успішно впора­лася. Однак не менш важливим є розроблення нового законодавчого акта, який би спеціалі­зувався на цій сфері, тому  запропоновано прий­няття закону "Про електронний аудит". Важ­ливим також є вибір або розроблення необ­хід­них програмних продуктів та спеціалізо­ваного програмного забезпечення. Попри деякі проблеми, перспективність розвитку е-аудиту в Україні є очевидною.

Біографії авторів

Костянтин БЕЗВЕРХИЙ , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту

Наталія ПОДДУБНА , ПАТ "Укрнафта"

к. е. н., CAP, ACCA DipIFR, aудитор Департаменту внутрішнього аудиту Апарату Управління ПАТ "Укрнафта"

Посилання

Haiduchok, T. S., & Dmytrenkoz, O. M. (2018). Perspektyvy vykorystannia e-audytu v Ukraini. Elektronnyi audyt: svitovi nadbannia ta vitchyzniani realii: zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoho kruhloho stolu [Prospects for the use of e-audit in Ukraine. Electronic audit: world assets and domestic realities: collection of materials of scientific and practical round table]. 26 zhovtnia. Irpin: NDI fiskalnoi polityky. http://ndi-fp.nusta.edu.ua/files/doc/2018_Zbirnuk_tez_26_10_2018.pdf [in Ukraine].

Oneshko, S. V., Viter, S. A., & Viremeichyk, A. M. (2021). Stratehiia rozvytku audytu v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Audit development strategy in the conditions of the digital economy]. Ekonomichna nauka. Investytsii: praktyka ta dosvid – Economics. Investments: practice and experience, 15, 64-69. http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2021/12.pdf [in Ukrainian].

Shauna, Wilson (2017). e-Auditing: A Matter of Context. The Auditor. https://www.theauditoronline.com/e-auditing-a-matter-of-context [in English].

Nahara, M. B. (2021). Tsyrkuliarna ekonomika: henezys, struktura, osoblyvosti [Circular economy: genesis, structure, features]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 10, 68-73. http://www.economy.in.ua/pdf/10_2021/14.pdf [in Ukrainian].

Rybalchenko, D. (2020). Kontseptsiia e-audytu: pliusy ta minusy dlia platnykiv podatkiv [The concept of e-audit: pros and cons for taxpayers]. https://lexinform.com.ua/v-ukraini/kontseptsiya-e-audytu-plyusy-ta-minusy-dlya-platnykiv-podatkiv [in Ukrainian].

Tsyfrova transformatsiia – mozhlyvist tsyrkuliarnoi ekonomiky (2021). Derzhavnyi universytet ekonomiky i tekhnolohii [Digital transformation is an opportunity for circular economy]. https://www.duet.edu.ua/ua/press-center/news/565 [in Ukrainian].

Bilichenko, A. P., & Borysenko, O. P. (2019). Zarubizhnyi dosvid zastosuvannia elektronnoho audytu v diialnosti podatkovykh orhaniv Ukrainy [Foreign experience of using electronic audit in the activities of tax authorities of Ukraine]. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyk – Public administration: theory and practice, 2(22). http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/6.pdf [in Ukrainian].

Biletska, H. M., & Kovtunovych, N. L. (2017). Okremi aspekty provedennia e-audytu: SAF-T ta vybir spetsializovanoho prohramnoho zabezpechennia [Some aspects of conducting an e-audit: SAF-T and the choice of specialized software]. Finansove pravo – Finance law, 1(36), 10-15. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/2865/1/3089_IR.pdf [in Ukrainian].

Podik, I. I. XBRL ta MSFZ v finansovomu sektori Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy [XBRL and IFRS in the financial sector of Ukraine: current state and prospects]. ndi-fp.nusta.edu.ua. http://ndi-fp.nusta.edu.ua/report/communication/20180330150333.pdf [in Ukrainian].

European Securities and Markets Authority (ESMA). European Single Electronic Format. www.esma.europa.eu. https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format [in English].

Financial Conduct Authority (2021). Company annual financial reporting in electronic format. https://www.fca.org.uk/markets/company-annual-financial-reporting-electronic-format [in English].

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z realizatsii Stratehii reformuvannia systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy na 2017-2020 roky [On the approval of the plan of measures for the implementation of the Strategy for reforming the state finance management system for 2017-2020]. Kabinet Ministriv Ukrainy. Rozporiadzhennia vid 24 travnia 2017 r. № 415-r. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Zmin do Poriadku nadannia dokumentiv velykoho platnyka podatkiv v elektronnii formi pry provedenni dokumentalnoi perevirky [On the approval of the Amendments to the Procedure for providing documents of a large taxpayer in electronic form during a documentary audit]. Ministerstvo Finansiv Ukrainy. Nakaz 15.09.2020 № 561. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1123-20#Text [in Ukrainian].

Kontseptsiia vprovadzhennia e-audytu dlia platnykiv podatkiv (prezentatsiia) [Concept of implementation of electronic audit (e-audit) for taxpayers]. Ministerstvo Finansiv Ukrainy. https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88_%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83_30_11_2020.pdf [in Ukrainian].

Elektronnyi audyt – suchasna forma elektronnoho kontroliu (svitovi tendentsii ta etapy zaprovadzhennia) [Electronic audit is a modern form of electronic control (global trends and stages of implementation)] (2018). Biletskoi H. M. (Ed.). Kyiv: Alerta. http://ndi-fp.nusta.edu.ua/files/doc/2018_NDI_Elektronniy_audit.pdf [in Ukrainian].

Podannia finansovoi zvitnosti za MSFZ v elektronnomu formati iXBRL [Submission of financial statements according to IFRS in electronic iXBRL format]. https://www.bdo.ua/uk-ua/services-2/consulting/electronic-reporting-in-xbrl-format [in Ukrainian].

Korotun, V., & Biletska, H. (2018). Elektronnyi audyt za mizhnarodnymy standartamy [Electronic audit according to international standards]. Finansovyi kontrol – Financial control, 37-38. http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3171/1/3393_IR.pdf [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia dokumentiv velykoho platnyka podatkiv v elektronnii formi [On the approval of the Procedure for providing documents of a large taxpayer in electronic form]. Ministerstvo Finansiv Ukrainy. Nakaz 07.11.2011 № 1393. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-12#Text [in Ukrainian].

Shtuler, I. Iu., & Podik, I. I. (2018). Alhorytm elektronnoho audytu na osnovi podatkovoho audytorskoho failu. Natsionalna akademiia upravlinnia [Electronic audit algorithm based on tax audit file. National Academy of Management]. Naukovyi ekonomichnyi zhurnal "Aktualni problemy ekonomiky". Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt – Scientific economic magazine "Actual problems of the economy". Accounting, analysis and audit], 10 (208), 94-104. http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/doc/3390/1/3609_IR.pdf [in Ukrainian].

Podik, I. I., Zhyvko, M. O., & Volnykh, A. I. (2018). Elektronnyi audyt na osnovi podatkovoho audytorskoho failu: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Electronic audit based on the tax audit file: world experience and Ukrainian perspectives]. Sotsialno-pravovi studii – Social and legal studies, 1, 158-166. http://ndi-fp.nusta.edu.ua/report/publication/20180917084014.pdf [in Ukrainian].

Bezverkhyi, K. (2021). Normatyvno-pravove ta informatsiino-analitychne zabezpechennia vprovadzhennia e-audytu v Ukraini [Regulatory and legal and informational and analytical support for the implementation of e-audit in Ukraine]. Visnyk Lvivskoho universytetu – Bulletin of Lviv University, 60, 105-115 [in Ukrainian].

KPMG. E-audyt ta SAF-T UA stukaiut u dveri velykykh platnykiv [KPMG. E-audit and SAF-T UA are knocking on the doors of large payers]. Komentar do IPK DPSU vid 21.07.2021 № 2855/IPK/99-00-07-08-01-06. https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2021/08/e-audyt-ta-saf-t-ua-stukayut-u-dveri-velykykh-platnykiv.html [in Ukrainian].

Kabmin proponuie zaprovadyty e-audyt platnykiv podatkiv [The Cabinet of Ministers proposes to introduce an e-audit of taxpayers] (2021). Ekonomichna pravda – Ekonomichna pravda. https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/28/679163 [in Ukrainian].

Savkova, O. (2020). Shcho yavliaiut soboiu novi vymohy u sviti finansovoi zvitnosti (iXBRL)? [What are the new requirements in the world of financial reporting (iXBRL)?]. https://www.bdo.ua/uk-ua/blog-2/consulting/april-2020/what-are-the-new-requirements-in-the-world-of-financial-reporting [in Ukrainian].

Parokinna, A., & Taran, I. (2021). Pidkhody do stvorennia zvitnosti u formati iXBRL: perevahy ta nedoliky [Approaches to creating reports in the iXBRL format: advantages and disadvantages]. URL: https://ibuhgalter.net/material/1129/22660 [in Ukrainian].

Rafalska, K. (2019). Struktura Zahalnoi Ukrainskoi Taksonomii MSFZ [Structure of the General Ukrainian IFRS Taxonomy]. Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Rafalska-24012019-General-Taxonomy-converted.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

БЕЗВЕРХИЙ K., & ПОДДУБНА N. (2023). Е-аудит в Україні: нормативно-правове регулювання. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 147(1), 119–130. https://doi.org/10.31617/1.2023(147)09

Номер

Розділ

ОБЛІК ТА АУДИТ