Внутрішній аудит витрат підприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(146)10

Ключові слова:

внутрішній аудит, витрати, модель внутрішнього аудиту

Анотація

Вступ. Підприємства ресторанного гос­подарства є важливим сектором національної економіки, що забезпечує потребу населення у харчуванні та робить внесок у формування валового внутрішнього продукту і податкових надходжень до державного бюджету. Водно­час, господарська діяльність підприємств ресто­ранного господарства супро­воджується знач­ною кількістю правопорушень, пов’язаних з мані­пулюванням витра­тами. Дієвим інструментом забезпечення належного контролю за витра­тами та про­тидії господарським порушенням і зловживанням є внутрішній аудит.

Проблема. Ефективне проведення внут­рішнього аудиту витрат підприємств ресто­ранного господарства потребує розроблення моделі аудиторського процесу, що відобража­тиме найбільш суттєві завдання та послі­довність їх виконання внутрішнім аудитором.

Мета статті – розроблення та обґрун­тування моделі внутрішнього аудиту ви­трат підприємства ресторанного господар­ства на засадах процесного підходу.

Методи. Застосовано методи теоретич­ного та емпіричного дослідження: діалектич­ний, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, абстрак­ції, екстраполяції – для аналізу нау­кової літера­тури; побудови аналогових моде­лей, системно-структурний – для побудови моделі  внутріш­нього аудиту витрат підприємства.

Результати дослідження. За результа­тами проведеного дослідження вдосконалено теоретичні основи структуризації  внутріш­нього аудиту витрат підприємства ресто­ранного господарства шляхом розроблення моделі, яка у межах організаційно-підго­тов­чої стадії передбачає імплементацію гіпо­тез та версій порушень з витратами, ризик вчинення яких виникає під час здій­снення господарських процесів під­приємств: поста­чання та оприбут­кування сировини і покуп­них товарів, виготов­лення страв, напоїв та їх реалізації. Запропоно­вано пере­лік версій вчинення порушень, які зумовлю­ють викрив­лення інформації про витрати підприємства ресторанного господарства.

Висновки. Розроблена модель  внутріш­нього аудиту витрат підприємства ресторан­ного господарства сприятиме вдосконаленню внутрішнього аудиту витрат за часовим пара­метром, трудомісткістю та підвищенню ймовірності виявлення неправо­мірних дій у разі їх наявності.

Біографії авторів

Каріна НАЗАРОВА , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту

Тетяна КОПОТІЄНКО , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту

Вікторія НЕГОДЕНКО, Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту

Посилання

Kamens’ka, T. O. (2017). Planuvannja dijal’nosti sluzhby vnutrishn’ogo audytu [Planning the activity of the internal audit service]. Visnyk Nacional’nogo universytetu "L’vivs’ka politehnika". Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai’ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, 862, 108-112 [in Ukrainian].

Korkushko, O. N., & Kushnir, L. A. (2020). Vnutrishnij audyt na pidpryjemstvi: sut’ ta osoblyvosti organizacii’ [Internal audit at the enterprise: the essence and peculiarities of the organization]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure. Issue 42, (pp. 363-366) [in Ukrainian].

Spicyna, N. V., & Kravcova, S. V. (2020). Vnutrishnij audyt: pidhody do vyznachennja, vidminnosti vid zovnishn’ogo audytu [Internal audit: approaches to definition, differences from external audit]. Biznes Inform – Business Inform,5, 342-348 [in Ukrainian].

Shot, A. P. (2020). Analiz vplyvu sluzhby vnutrishn’ogo audytu na dijal’nist’ sub’jektiv gospodarjuvannja [Analysis of the impact of the internal audit service on the activities of business entities]. Biznes Inform – Business Inform,1, 278-284 [in Ukrainian].

Janchev, A. V., &Shehovcova, D. D. (2016). Suchasna koncepcija organizacii’ vnutrishn’ogo audytu v upravlinni vytratamy pidpryjemstv restorannogo gospodarstva [Modern concept of internal audit organization in cost management of restaurant enterprises]. Biznes Inform – Business Inform, 7, 119-124 [in Ukrainian].

Mizhnarodni standarty kontrolju jakosti, audytu, ogljadu, inshogo nadannja vpevnenosti ta suputnih poslug: vyd. 2016-2017 rr. [International standards of quality control, audit, review, other assurance and related services: ed. 2016-2017] (2017). O. L. Ol’hovikova,M. K. Shul’man [Trans.]. Kyiv: Mizhnarodna federacija buhgalteriv; Audytors’ka palata Ukrai’ny [in Ukrainian].

Mizhnarodni standarty profesijnoi’ praktyky vnutrishn’ogo audytu [International standards of professional practice of internal audit]. surl.li. http://surl.li/dffzo [in Ukrainian].

Kamens’ka, T. O. (2011). Vnutrishnij audyt: metodologija ta organizacija [Internal audit: methodology and organization]. Doctor’s thesis. Кyiv [in Ukrainian].

Shuhman, M. E. (2009). Organizacija vnutrishn’ogo audytu v korporacijah [Organization of internal audit in corporations]. Candidate’s thesis [in Ukrainian].

Nacional’ne polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 16 "Vytraty" [National regulation (standard) of accounting 16 "Expenses"]. zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

НАЗАРОВА K., КОПОТІЄНКО T., & НЕГОДЕНКО V. (2022). Внутрішній аудит витрат підприємства. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 146(6), 128–138. https://doi.org/10.31617/1.2022(146)10

Номер

Розділ

ОБЛІК ТА АУДИТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають