Етика публікацій

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕДОБРОСОВІСНІЙ ПРАКТИЦІ ПУБЛІКАЦІЙ
 
(Укладено з використанням публікаційних принципів
Publishing Ethics Resource Kit (PERK)
та відповідно до рекомендацій Elsevier

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«SCIENTIA FRUCTUOSA»,

що внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук, 
видається 6 разів на рік.

 
 
РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИКА

Базові положення
 
У своїй діяльності редакція наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA» керується законодавством України (Закони України «Про інформацію»«Про освіту»Етичним кодексом ученого України, дотримується рекомендацій Elsevier, публікаційних принципів Publishing Ethics Resource Kit (PERK)принципів академічної доброчесностівимог Міністерства освіти і науки України до наукових видань.

Приймаючи на публікацію наукові статті, редакційна колегія наукового журналу оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вподобань, походження, громадянства, соціального статусу чи політичних уподобань автора/авторів.
 
Редакційна політика журналу ґрунтується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування рукописів; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських і суміжних прав.
 
Загальні вимоги
 
До журналу приймаються рукописи наукових праць українською та англійською мовами, які ніколи раніше не публікувалися і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях.
Обсяг рукопису – 8–16 сторінок.
Кількість авторів – не більше ніж три.
Аспіранти і здобувачі повинні узгодити рукопис із науковим керівником. 
 
Всі рукописи, що надходять до редакції, обов’язково рецензуються за встановленою процедурою.
Кожна стаття, що приймається редакцією, обов’язково перевіряється на плагіат з використанням програмних продуктів компанії Unicheck або інших сертифікованих платформ.
За наявності схвальної рецензії рукопис проходить процедури внутрішньоредакційного опрацювання: наукове редагування, літературне редагування, художньо-технічне редагування та верстка за редакційними стандартами. Відхилені за результатами рецензування рукописи повторно не розглядаються.
Кожна стаття отримує міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).
 
Авторські права і академічна доброчесність
 
Передаючи матеріали для публікації в науковому журналі «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету», автори погоджуються з тим, що за отримання схвальної рецензії та прийняття рукопису до публікації стаття після відповідного редакційного опрацювання може бути розміщена в електронних базах даних з обов’язковим зазначенням авторства і збереженням авторських прав у повному обсязі за авторами. При цьому автор/автори надають журналу право першої публікації, що дає можливість поширювати цей матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в науковому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA».
 
Автор/автори несуть відповідальність за новизну і вірогідність результатів наукового дослідження, а також за дотримання принципів академічної доброчесності, що передбачає:

 • автор/автори статті зобов’язанінадавати вірогідні результати проведених досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні;
 • автор/автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження мають бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неприйнятними;
 • автор/автори визнають внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження. У статті мають бути наведені посилання на всі праці, що використовувалися у процесі дослідження;
 • автор/автори не мають права подавати до журналу рукопис або будь-які його частини, що надсилалися до інших видань (наукових або ненаукових) і знаходяться на розгляді, а також не можуть пропонувати матеріали, вже опубліковані в інших джерелах (не виключаючи власних розробок);
 • всі дослідники, що внесли істотний внесок у структуру рукопису, мають бути зазначені як співавтори;
 • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію.

Етика використання інструментів на основі технологій штучного інтелекту (ШІ)

Редакційна політика у частині етичних застережень не заперечує використання технологій ШІ, які стрімко розвиваються і дедалі активніше використовуються як у дослідницькій діяльності, так і у практиці, надаючи нові можливості для отримання та обробки інформації. Водночас важливо дотримуватись принципів відповідального та етичного використання технологій ШІ в академічній діяльності.

Користуючись інструментами ШІ, важливо враховувати, що:

 • генеративний ШІ не може бути єдиним джерелом інформації;
 • зміст рукопису має бути результатом власної оригінальної наукової роботи;
 • якщо автор використовує будь-які технології ШІ у ході дослідження або під час підготовки статті, у розділі "Методологія" необхідно це зазначити, вказавши, який саме інструмент ШІ застосовано, з описом того, як саме його використано (див. приклад: …);
 • необхідно критично оцінювати отримані від ШІ результати, завжди перевіряти інформацію за допомогою альтернативних надійних джерел.

Видавати контент, створений ШІ, за власний категорично заборонено. Водночас відповідальне застосування інструментів ШІ для впорядкування та розвитку власних ідей (а не на заміну авторської інтелектуальної діяльності) може покращити якість роботи. Зокрема, можна попросити ШІ знайти опубліковані результати дотичних до вибраної теми наукових праць; сформувати відгук про свій текст або резюмувати його, аби чіткіше висловити авторські ідеї та стиснути складну інформацію.

Редакція перевіряє всі рукописи на використання генеративного ШІ за допомогою відповідних сервісів. Водночас автори, зі свого боку, мають пам’ятати, що генерація ШІ супроводжується низкою проблем, зокрема:

 • згенерований ШІ текст, відповіді на запитання, формули або розрахунки можуть виглядати правдоподібно, але містити критичні помилки, не бути фактично точними, можуть створювати фальшиві цитати та посилання;
 • дані, на яких навчаються моделі ШІ, можуть бути неактуальними, відтак, подальша генерація буде множити помилки;
 • згенерований ШІ текст з високою вірогідністю буде порушувати авторські права, оскільки ШІ використовує опубліковані думки та ідеї людських авторів у вигляді текстів, не посилаючись на них, що може розглядатися як плагіат; отже, існують ризики порушення авторських прав на ідеї, тексти, зображення та інші матеріали, захищені авторським правом;
 • також завжди актуальні проблеми моральності, інформаційної безпеки тощо: моделі ШІ на ваш запит можуть обробляти великі обсяги конфіденційних даних, включаючи особисту інформацію, комерційні та важливі корпоративні дані та використовувати цю інформацію для наступних навчань моделі, розповсюджуючи інформацію назовні.

Визнаються неприпустимими такі способи використання моделей ШІ, які порушують принципи академічної доброчесності та етики досліджень, наприклад:

 • представлення тексту, згенерованого ШІ, або перефразованого за допомогою інструментів ШІ вмісту інших джерел як власної роботи – використання ШІ для автоматичної генерації текстів або перефразування наявного контенту без належного зазначення джерел (вимоги: APA…) порушує принципи авторства та вважається плагіатом;
 • переробка за допомогою інструментів ШІ власної статті автора з метою створення вигляду нової публікації – це порушує етику публікацій та визнається як самоплагіат;
 • створення неправдивих даних і представлення їх як підтвердження власних досліджень (фабрикація даних). Генерація ШІ неправдивих даних та їх використання як підстави для наукових висновків є серйозним порушенням академічної доброчесності та може спричинити негативні наслідки щодо якості досліджень та репутації дослідника.

Політика відкритого доступу
 
Редакція наукового журналу практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, дотримуючись принципів вільного розповсюдження наукової інформації та глобального  обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Контент розповсюджується згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licence.
 
Доступ до даних та їхнє збереження
 
Авторам можуть запропонувати надати вихідні дані для редакторського огляду. Вони повинні бути готові надати вільний доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому разі матимуть зберігати ці дані протягом певного часу після їхньої публікації.