Фінансування оборотних активів підприємств торгівлі України

Автор(и)

  • Євгеній СЕВРУК Київський національний торговельно-економічний університет

Ключові слова:

оборотні активи, фінансування, джерело фінансування, дебі­торська заборгованість, кредиторська заборгованість, комерційний кредит, фінансовий кредит

Анотація

Розглянуто поняття "оборотні активи", "фінансування", "джерела фінансу­вання". Проаналізовано та систематизовано можливі джерела фінансу­вання оборотних активів. Досліджено сучасний стан фінансування оборотних акти­вів на підприємствах торгівлі України. Надано характеристику основних джерел фінансування оборотних активів на підприємствах торгівлі.

Біографія автора

Євгеній СЕВРУК, Київський національний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства

Посилання

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

Blank I. O. Osnovy finansovogo menedzhmentu. T.1. Kyi'v : Nika-Centr, 2001. 592 s.

Fylypenko O. M., Milash I. V. Systematyzacija dzherel finansuvannja oborotnyh aktyviv pidpryjemstv torgivli. Ekonomichna strategija i perspektyvy rozvytku sfery torgivli ta poslug. 2012. Vyp. 2. S. 105–113.

Gorodnja T. A. Diagnostyka upravlinnja obigovym kapitalom pidpryjemstva. Nauk. visn. NLTU Ukrai'ny. 2010. Vyp. 20.2. S. 109–113.

Bulavynec' O. V. Pozychenyj kapital u finansuvanni pidpryjemstv v Ukrai'ni: dys. …kand. ekon. nauk : 08.00.08. KNEU. Kyi'v, 2016. 328 s.

Bugrimenko R. M. Efektyvnist' polityky upravlinnja finansuvannjam obigovyh aktyviv torgovel'nyh pidpryjemstv : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.07.05. Harkiv : b.v., 2003. 17 s.

Baldynjuk A. G. Upravlinnja finansuvannjam oborotnyh aktyviv torgovel'nyh pidpryjemstv : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.07.05. Kyi'v, 2005. 21 s.

Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1 "Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti" vid 07.02.2013 № 73. Minfin Ukrai'ny. Oficijnyj visn. Ukrai'ny. Ofic. vyd. Kyi'v. 2013. № 19. S. 97.

Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 1 (MSBO 1). Podannja finansovoi' zvitnosti. IASB; Standart, Mizhnar. dokument vid 1.01.2012. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_013.

Dacko K. P. Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja oborotnymy aktyvamy pidpryjemstva : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : spec. 08.00.09 – buh. oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekon. dijal'nosti). Kyi'v, 2014. 20 s.

Davydova L. V., Il'minskaja S. A. Finansovye resursy i ih rol' v obespechenii finansovoj ustojchivosti predprijatija. Finansovaja analitika: problemy i reshenija. 2008. № 12. S. 74–81.

Blank I. O., Ligonenko L. O., Guljajeva N. M. Finansove zabezpechennja rozvytku pidpryjemstv : monografija. Kyi'v : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2011. 344 s.

Zavarzina T. V. Udoskonalennja klasyfikacii' dzherel finansuvannja innovacijnogo rozvytku pidpryjemstv torgivli. Investycii': praktyka ta dosvid. 2012. №10. S. 61–65.

Novikova I. V. Innovacijnyj potencial pidpryjemstva: ocinka ta finansovo-investycijne zabezpechennja rozvytku : dys. … kand. ekon. nauk : 08.06.01. Kyi'v, 2003. 202 s.

Slav’juk R. A. Finansy pidpryjemstv. Kyi'v : UBS NBU; Znannja, 2010. 550 s. 16. Podatkovyj kodeks Ukrai'ny vid 02.12.2010 № 2755-VI. red. vid 06.11.2016. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Zakon Ukrai'ny "Pro banky i bankivs'ku dijal'nist'" vid 07.12.2000 № 2121-III. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Trach S. S. Bankivs'ke kredytuvannja v Ukrai'ni: vitchyznjanyj ta mizhnarodnyj dosvid SShA j Velykoi' Brytanii'. Nauk. visn. nac. akad. vnutrishnih sprav. 2014. № 4. S. 233–244.

Oficijnyj veb-sajt AT "UkrSybbank". URL : https://my.ukrsibbank.com/ru/sme/credits/wcf_loan_staraccess.

H'ol'cler H. Zvit pro rezul'taty doslidzhennja derzhavnoi' pidtrymky sub’jektiv gospodarjuvannja v Ukrai'ni. 2015. URL : http://www.amc.gov.ua/ amku/doccatalog/document?id=120932&schema=main.

Chubka O. M. Derzhavna polityka stymuljuvannja kredytuvannja oborotnyh aktyviv u korporatyvnomu sektori. Nauk. visn. NLTU Ukrai'ny. 2014. Vyp. 24.6. S. 314–319.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-15

Як цитувати

СЕВРУК, Є. (2017). Фінансування оборотних активів підприємств торгівлі України. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 113(3), 94–104. илучено із http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/809

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО