Структуризація потенціалу підприємства

Автор(и)

  • Раїса КВАСНИЦЬКА Хмельницький національний університет
  • Марія ТАРАСЮК Хмельницький національний університет

Ключові слова:

потенціал, потенціал підприємства, структуризація потенціалу підприємства, складові потенціалу підприємства

Анотація

Проаналізовано підходи до визначення поняття "потенціал"; досліджено сутність потенціалу підприємства, особливості структуризації потенціалу підпри­ємств та запропоновано авторське бачення виокремлення його складових.

Біографії авторів

Раїса КВАСНИЦЬКА, Хмельницький національний університет

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Марія ТАРАСЮК , Хмельницький національний університет

аспірант 

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление ; сокр. пер. с англ. ; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. М. : Экономика, 1989. 519 с.

Воронкова А. Е., Погорелов Ю. С. Потенціал підприємства як основа його довгострокового розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 4 (94). С. 77–82.

Гришко В. А. Оцінювання та управління інвестиційно-інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Львів, 2011. 25 с.

Жигунова О. А. Методология анализа и прогнозирования экономического потенциала предприятия : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика. Екатеринбург, 2010. URL : http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-ekonomika/a518.php.

Зеленська М. О. Підходи до формування та структуризації потенціалу підприємства. Економічний вісн. : зб. наук. праць. 2011. № 8. С. 219–224.

Коваленко Г. М., Касьянова О. М. Врахування галузевої специфіки при визначенні складових потенціалу будівельного підприємства. URL : http://www.confcontact.com/2010alyans/ek1_koval.php.

Краснокутська Н. С. Управління потенціалом торговельного підприємства : монографія. Харків : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2012. 322 с.

Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия : монография. Сумы : Унт-ская книга, 2002. 310 с.

Литюга Ю. В. Інвестиційний потенціал підприємства : формування та розвиток : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Київ, 2009. 20 с.

Маринич І. А., Кадилович Н. Р. Наукові підходи до формування потенціалу підприємства. Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-техн. пр. Львів, 2010. Вип. 2015. С. 220–223.

Товканець С. А. Формування і використання виробничого потенціалу регіону в умовах ринкових перетворень (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Ужгород, 2008. 20 с.

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. К. : КНЕУ, 2004. 316 с.

Якушова Е. С. Оценка потенциала предприятия картографо-геодезической отрасли в целях повышения его конкурентоспособности : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами – промышленность). М., 2009. 23 с.

Этимологический словарь русского языка / под ред. Н. М. Шаинского. М., 1994. 588 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь : Перун, 2002. 1440 с.

Економічна енциклопедія : у трьох т. Т. 3 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К. : Академія, 2002. 952 с.

Економічний словник / за ред. П. І. Баргія, С. І. Дорогунцова. К. : Гол. ред. УРЕ, 1973. 623 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-14

Як цитувати

КВАСНИЦЬКА, Р., & ТАРАСЮК , М. (2017). Структуризація потенціалу підприємства. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 111(1), 73–82. илучено із http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/807

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО