Бюджетне планування в Україні

Автор(и)

  • Михайло ТАРАСЮК Київський національний торговельно-економічний університет

Ключові слова:

фінансове планування, бюджетне планування, бюджетне прогнозування, стратегічне, тактичне та оперативне бюджетне планування

Анотація

Визначено місце та значення бюджетного планування у системі фінансових планів держави. Розглянуто зарубіжний досвід та стан бюджетного планування в Україні. Надано визначення сутності бюджетного планування та прогнозування відповідно до системного та процесного підходів. Розкрито проблеми бюджетного планування та прогнозування в Україні, обґрунтовано доцільність розвитку системи державного бюджетування на основі стратегічного бюджетного планування.

Біографія автора

Михайло ТАРАСЮК , Київський національний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів

Посилання

Vasylyk O. D., Pavljuk K. V. Bjudzhetna systema Ukrai’ny. Kyi’v : Centr navch. l-ry, 2004. 544 s.

Chugunov I. Ja., Zapatrina I. V. Rozvytok programno-cil’ovogo metodu planuvannja bjudzhetu. Finansy Ukrai’ny. 2008. № 5. S. 3–14.

Gejec’ V. M., Amosha O. I., Pryhod’ko T. I. ta in. Derzhavni cil’ovi programy ta uporjadkuvannja programnogo procesu v bjudzhetnij sferi ; In-t ekonomiky ta prognozuvannja NAN Ukrai’ny. Kyi’v : Naukova dumka, 2008. 384 s.

Lysjak L. V. Bjudzhetna polityka u systemi derzhavnogo reguljuvannja social’noekonomichnogo rozvytku Ukrai’ny : monografija. Kyi’v : DNNU AFU, 2009. 600 s.

Lagutin V. D. Priorytety koordynacii’ bjudzhetnoi’ ta monetarnoi’ polityky v Ukrai’ni. Finansy Ukrai’ny. 2011. № 10. S. 3–14.

Oparin V., Fedosov V., L’ovochkin C. ta in. Finansova infrastruktura Ukrai’ny: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku : monografija ; za zag. red. V. Oparina, V. Fedosova. Kyi’v : KNEU, 2016. 695 s.

Luk’janenko I. G. Modeljuvannja vplyvu zmin fiskal’noi’ polityky na ekonomiku Ukrai’ny. Biznes Inform. 2012. № 4 (411). S. 197–201.

Zapatrina I. V. Bjudzhetnyj mehanizm ekonomichnogo zrostannja : monografija. Kyi’v : In-t soc.-ekon. strategij, 2007. 528 s.

Kornijenko N. M. Planuvannja vydatkiv derzhavnogo bjudzhetu jak instrument social’no-ekonomichnogo zrostannja. Prychornomors’ki ekonomichni studii’. 2016. Vyp. 12–2. S. 123–128.

Belostockij A. A. Zarubezhnyj opyt dolgosrochnogo bjudzhetnogo planirovanija i prognozirovanija. Voprosy jekonomiki i prava. 2012. № 1. S. 227–230.

Proekt Postanovy pro Osnovni naprjamy bjudzhetnoi’ polityky na 2018–2020 roky. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62047.

Koljada T. A. Neobhidnist’ zaprovadzhennja bjudzhetnogo strateguvannja v umovah postkryzovoi’ transformacii’ social’no-ekonomichnoi’ systemy. Visn. soc.-ekon. doslidzhen’. 2013. Vyp. 2 (49). Ch. 1. S. 131–137.

Dem’janyshyn V. Bjudzhetna polityka derzhavy: konceptual’ni zasady, efektyvnist’, rozvytok strategii’ i taktyky. Visn. TNEU. 2011. № 2. S. 7–20.

Rybak S. Bjudzhetna strategija: ukrai’ns’ki realii’ ta zarubizhnyj dosvid. Ekonomika Ukrai’ny. 2011. № 8. S. 40–45.

Ljutyj I. O. Teoretyko-metodologichni zasady bjudzhetnoi’ polityky derzhavy. Finansy Ukrai’ny. 2009. № 12. S. 13–19.

Bocharnikov V. P., Zaharov K. V., Laba M. S. ta in. Prognozuvannja podatkovyh nadhodzhen’ u perehidnij ekonomici: problemy metodologii’ i organizacii’ : monografija. za red. V. P. Nikolajeva. Kyi’v : Lesja, 2006. 320 s.

Program budgeting is on the reform Agenda across Europe and Central Asia. URL : http://blog-pfm.imf.org.

Program classification for performance-based budgeting: how to structure budgets to enable the use of evidence. URL : https://ieg.worldbankgroup.org.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-05

Як цитувати

ТАРАСЮК , М. (2018). Бюджетне планування в Україні. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 118(2), 19–31. илучено із http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/679

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА