Регіональні стартап-екосистеми України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(151)09

Ключові слова:

стартап, стартап-екосистема, рейтингування, багатофакторний порівняльний аналіз, регіони України, рейтинг регіонів, регіональні стартап-екосистеми

Анотація

Екосистема стартапів кожної країни містить окремі елементи та відображає ефективність їх взаємодії, що також відбивається на регіональних екосистемах. Метою статті є ідентифікація та ранжу­вання стартап-екосистем регіонів України за різними показниками, розмежування відмін­ностей екосистем та визначення основних напрямків їх розвитку, розширення в межах окремого регіону. У дослідженні застосовано багатофакторний порівняльний аналіз у чотири етапи: обґрунтування системи показ­ників, нормування матриці стандар­тизованих коефіцієнтів, зведення всіх елемен­тів матриці стандартизованих коефіцієн­тів у квадрат та розміщення отриманих рейтин­гових значень за рангом. Найвищий рівень характеризується достатньою кількістю допоміжних елемен­тів, які допомагають стартапам знайти варіанти фінансування та прискорити про­цеси виходу на ринок; високий – має динамічну екосистему, яка допомагає стар­тапам на ранніх стадіях знайти підтримку та програми фінансування; серед­ній – має екосистему, що розвивається, а існуюча структура бізнесу сприяє розвитку стартап-руху в регіоні; низький – має потенціал для подальшого розвитку та додаткових ініціатив з боку місцевої влади та бізнес-структур. Згідно з рейтингом, найвищий рівень визначено у Київській облас­ті, високий – у Дніпро­петровській, Львівсь­кій, Одеській та Харківській, середній – у Донецькій та Запорізькій. Інші регіони належать до нижчого та найнижчого рівнів, що підкреслює перспективність ро­звитку стартап-еко­систем у регіонах. Регіони з найвищим рівнем можуть зосере­дитися на підтримці та розширенні своєї існуючої екосистеми, нада­ючи додаткову підтримку та фінансування для стартапів; з високими показниками – на подальшому розвитку своєї динамічної еко­системи, створюючи більше кластерів і заходів для залучення стартапів та інвесторів; середнім рівнем – на збільшенні кількості допоміжних елементів, щоб полег­шити стартапам пошук фінансування та масшта­бування; з низьким рівнем – на проведенні конкурсів, хакатонів, залучаючи ІТ-спільноту для розвит­ку стартап-спільноти.

Біографія автора

Анастасія МАЗУР, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірантка кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка

Посилання

Bakushevych, I., Martyniak, I., & Goshchynska, D. (2019). Socio-economic development of Ukrainian regions in the context of European integration. In Business Risk in Changing Dynamics of Global. Village 2, (pp. 77-88). Nysa. https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32258/2/BRCDGV_2019_Bakushevych_I-Socio_economic_development_77-88.pdf

Bala Subrahmanya M. H. (2022). Competitiveness of High-Tech Start-Ups and Entrepreneurial Ecosystems: An Overview. Journal of Global Business and Change,17, 1-10. http://dx.doi.org/10.1007/s42943-022-00056-w https://doi.org/10.1007/s42943-022-00056-w

Blaga, M., & Bakker, D. (2021). Entrepreneurial startup ecosystems: What can smaller ecosystems learn from their top-tier counterparts? Present considerations and future directions. https://esignals.fi/research/en/2021/03/29/entrepreneurial-startup-ecosystems-what-can-smaller-ecosystems-learn-from-their-top-tier-counterpartspresent-considerations-and-future-directions/#e3946ea5

Cukier, D., & Kon, F. (2018). A maturity model for software startup ecosystems. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 7(1), 14. https://doi.org/10.1186/s13731-018-0091-6

Ecosystem metrics. https://app.dealroom.co/metrics/ecosystem/

Kharkiv: A Promising Startup Scene In Eastern Ukraine, (2015). https://magazine.startus.cc/kharkiv-a-promising-startup-scene-in-eastern-ukraine/

Mamede, K., Escalfoni, R., & Oliveira, J. (2018). It is identifying social and technical aspects in the startup ecosystem in Rio de Janeiro State. In Workshop on Big Social Data and Urban Computing - VLDB, (pp. 1-15). Rio de Janeiro, Brazil. https://ceur-ws.org/Vol-2247/poster8.pdf

Moiseienko, T., Korohodova, O., Chernenko, N., & Hlushchenko, Y. (2020). The structural elements of the startup ecosystem formation and functioning in the fourth industrial revolution conditions. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, 11, 81-88. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-11-09

Reports Polish-Ukrainian Startup Bridge, Ukrainian Startup Fund, Warsaw Stock Exchange. (2022). https://www.startupbridge.eu/report/#top

Ukraine Startup Ecosystem Overview. (n.d.) (2022). https://www.startupblink.com/startup-ecosystem/ukraine

Ukrainian Tech Ecosystem Overview (n.d.). https://techecosystem.gov.ua/

University of Ukraine. https://ukraine.dealroom.co/universities/f/all_locations/allof_Ukraine

Ziakis, C., Vlachopoulou, M., & Petridis, K. (2022). Start-Up Ecosystem (StUpEco): A Conceptual Framework and Empirical Research. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(1), 35. https://doi.org/10.3390/joitmc8010035

Accelerators of Ukraine. https://clarity-project.info/edrs/?search=%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&sources=&status=registered&regions=

Report on the implementation of the Digital Development Program for 2018-2022 in 2021. (2021) https://vmr.gov.ua/media/Departamenty/DIT/Prohramy/Zvit%20po%20Prohrami%20tsyfrovoho%20rozvytku%20za%202021%20rik.pdf

Green book of product companies and startups. (2021). https://cdn.regulation.gov.ua/aa/8a/75/59/regulation.gov.ua_IT-product-companies-startups_web.pdf

YEP incubator: focus on impact projects for Ukraine's recovery. (2022). https://ucluster.org/blog/2022/06/inkubatop-yep-impakt-proekty-iz-vidnovlennja-ukrainy/

Innovative reintegration: how startups in the east create new opportunities. (2021). https://v-variant.com.ua/article/startapy-na-skhodi/

Kolomiyetsʹ, O. H. (2016). Peculiarities of the development of IT clusters in Ukraine]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 5, 68-73. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sepspu_2016_5_16.pdf

Polyakova, Y. V. (2016). Innovative potential of Ukrainian regions. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, 6(2), 168-171. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_2_2016ua/6_2_2016.pdf#page=168

Polyakova, Y. V. (2018). Defining characteristics of innovative activity in the regional dimension. Pryazovskyi Economic Journal, 1(06), 100-105. http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/21.pdf

Program for restoring the operation of startups in the eastern and southern regions of Ukraine. (2022). https://mon.gov.ua/ua/news/vidkrito-reyestraciyu-na-programu-vidnovlennya-roboti-startapiv-zi-shidnih-i-pivdennih-regioniv-ukrayini-1991-reload

Sitnik, N. I. (2020). The state as a subject of forming the startup ecosystem of Ukraine. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 40, 31-35 https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-40-5

Smachylo, V., Khalina, V., & Chayka, D. (2021). Formation of a local startup ecosystem. Economy and Society, 23. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-9

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-26

Як цитувати

МАЗУР A. (2023). Регіональні стартап-екосистеми України. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 151(5), 139–156. https://doi.org/10.31617/1.2023(151)09

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО