Електронне урядування в системі оцінки людського капіталу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(151)02

Ключові слова:

електронне урядування, людський капітал, Індекс людського капіталу, повоєнне відновлення

Анотація

Сучасні події у нашій країні зумовлюють необхідність запровадження дієвих кроків повоєнного відновлення різних сфер життя держави та суспільства. Одним із важливих аспектів повоєнного відновлення України наразі вважають саме відновлення людсько­го капіталу, що позитивно впливатиме на вдосконалення різних аспектів функціонуван­ня держави. При цьому важливою є постійна оцінка людського капіталу шляхом визначен­ня відповідних індексів, у чому має допо­могти електронне урядування. Метою дослі­дження є вивчення можливості вико­ристання електрон­ного урядування в Україні як інструменту відображення процесу повоєн­ного відновлення людського капіталу. Дослідження проводилося з використанням методів теоретичного уза­галь­нення, порівняльного та системного ана­лізів, моде­лю­вання. Досліджено понят­тя людського капіталу як особливого різно­виду капіталу, який виражається у формі інтелек­туальних здібностей та прак­тичних навичок, що були отримані у процесі освіти й прак­тичної діяльності людини. Проаналі­зо­вано стан людського капіталу в Україні до війни, який залишався відносно стабільним до 2021 р., та у воєнний період, коли відбулися по­мітні втрати людського капіталу під впли­вом різних факторів. Особливу увагу при­ділено перспек­тиві відновлення людського капіталу у повоєн­ний період. Крім того, роз­гля­нуто поняття та особливості електронного уря­дування як інстру­менту відо­браження відновлення люд­сько­го капі­талу та однієї зі стратегій повоєнного від­нов­лення країни. Проаналізовано динаміку Індексу людського капіталу в Україні за 2010–2021 роки. Вста­новлено, що електрон­не урядування шляхом аналізу даних дає можливість прорахувати Індекс людського капі­талу. Зазначено, що для визначення змін людського капіталу можуть бути викорис­тані великі дані та штучний інтелект, користування якими є можливим завдяки наяв­ності електронного урядування. Резуль­тати аналізу свідчать про наявність значних мож­ли­востей викорис­тання елек­трон­ного урядування для оцінки людського капіталу із відображенням його повоєнного відновлення.

Біографія автора

Анастасія ІЛЬЇНА , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Kozhyna, A., Razina, T., Kravchenko, A., Kuprii, T., & Melnyk, T. (2022). Human Capital Development in the Context of Globalization Processes: Regulatory Aspect. Economic Affairs, 67. https://doi.org/10.46852/0424-2513.4s.2022.22

Nikolaescu, S. S., Florea, A., Kifor, C. V., Fiore, U., Cocan, N., Receu, I., & Zanetti, P. (2020). Human capital evaluation in knowledge-based organizations based on big data analytics. Future Generation Computer Systems, 111. https://doi.org/10.1016/j.future.2019.09.048

Our World in Data (2020). Human Capital Index (HCI) (scale 0 1). https://ourworldindata.org/grapher/human-capital-index-in-2018?region=Europe

UIFuture.org (2021). The importance of human capital development in the modern world. What should be Ukraine's strategy. https://uifuture.org/publications/vazhlyvist-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-u-suchasnomu-sviti-yakoyu-maye-buty-strategiya-ukrayiny/

Antonyuk, V. P. (2022). Risks and losses of human capital as a result of war. Economic Herald of the Donbass. Vol. 1(67). https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-1(67)-110-116

Arkhypova, Ye. O. (2015). E-Government as a form of public administration. Public Administration: Improvement and Development, 5.

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=855

Boikivska, G., Saladiak, K. (2022). The role of human capital in ensuring effective development of enterprises. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 1, 5. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-21

Grishnova, O. A. (2001). Human capital: formation in the system of education and professional training. Kyiv: Znannia, 256 p.

Zhekalo, G. I., Zaiats, M. Ya., & Vakun, O. V. (2020). Essence and content of e-government: a conceptual dimension. Public Administration: Improvement and Development, 8. https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.8.52

Zaloznova, Yu. S., & Azmuk, N. A. (2022). Human capital of Ukraine in the conditions of war: losses and gains. Economy and Society, 38. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-59

Kosariev, T. V., Lazebna, I. V., & Pasyk-Kosarieva, N. O. (2019). Supporting education system by elements of electronic governing. Public Administration in Ukraine, 10. http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/10-2019/13.pdf

Mishchenko, V. S. (2022). Post-war reconstruction of Ukraine on the basis of social justice (economic and legal aspect). Juridical Scientific and Electronic Journal, 10. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-10/63

Pogrebnyak, I. Ye. (2014). Electronic government (E-government) and E-governance (E-governance): concepts and principles of operation. Law and Innovation, 3(7). https://www.pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/158

Prushkivska, E. V., & Pereverzieva, A. V. (2007). Human capital: problems and prospects. The Economic Messenger of the NMU, 3. https://ev.nmu.org.ua/docs/2007/3/EV20073_017-024.pdf

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2017). On approval of the Concept of E-governance development in Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text

Government portal (2020). Official website. Human Capital Development. https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu

Fonaryova, T. A. (2017). Human capital assets as economic, cultural and social phenomenon. Economy and Society, 9. https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/162.pdf

Furashev, V. M. (2012). The essence and definition of the concept of "electronic governance". Legal Informatics, 3(35). http://ippi.org.ua/sites/default/files/12fvmpeu.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-26

Як цитувати

ІЛЬЇНА . A. (2023). Електронне урядування в системі оцінки людського капіталу. cientia ructuosa, 151(5), 20–33. https://doi.org/10.31617/1.2023(151)02

Номер

Розділ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА