Державний бюджет воєнного часу: 2022

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(148)06

Ключові слова:

бюджетна політика, бюджетне регулювання, бюджетний механізм, бюджет, доходи бюджету, видатки бюджету

Анотація

Вступ. За воєнного стану підвищення якіс­ного рівня виконання Державного бюджету України потребує системного підходу з огляду на важливість розвитку та прийняття взаємо­узгоджених рішень фінансово-бюджетних інституцій.

Проблема. Важливим є забезпечення дина­мічної бюджетної збалансованості з враху­ванням принципів, які визначають базисну модель механізму бюджетного регулювання в умовах широкомасштабних військових дій, які значно вплинули на зміну тренду еконо­мічного розвитку.

Мета. Розкриття основних засад вико­нання Державного бюджету України в умо­вах воєнного стану.

Методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи, засновані на системному вивченні економічних явищ і процесів, а саме: діалектичний, абстрактно-логічний, комплекс­ного аналізу, наукового узагальнення, порівняння та аналогії; конкретизації, узагальнення тео­ретичного та практичного матеріалу, вибір­ки; наукової абстракції, індукції та дедукції; економіко-статистичний.

Результати дослідження. Визначено роль Державного бюджету України в забезпеченні фінансово-бюджетної безпеки країни. Розкрито особливості бюджетного інструментарію. Проаналізовано та оцінено доходи і видатки Державного бюджету України. Розвинуто під­ходи до застосування фінансово-бюджетного інструментарію та обґрунтовано стратегічні напрями бюджетної політики України в умо­вах воєнного стану.

Висновки. Ефективний механізм мобіліза­ції доходів є важливою передумовою не лише для збільшення бюджетних надходжень, але й відновлення економічної рівноваги в країні. Вод­ночас, в умовах воєнного стану велика увага має приділятись не лише завданням забезпе­чення ефективного механізму мобілізації дохо­дів, а й дотриманню принципів справедливості оподаткування, пов’язаних із раціональним пере­розподілом рівня податкового навантаження між платниками податків. Вагомими завдан­нями бюджетної політики є підвищення ефек­тивності бюджетних видатків та забезпе­чення балансу між фінансуванням найбільш критичних статей державного бюджету та стимулюванням відновлення економіки.

Біографія автора

Валентина МАКОГОН , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів

Посилання

Buchanan, James M. (1954). Social Choice, Democracy, and Free Markets. Journal of Political Economy. Vol. 62, 2, 114-123 [in English].

Abbott, A., & Jones, P. (2021). Government response to increased demand for public services: The cyclicality of government health expenditures in the OECD. European Journal of Political Economy, 68, 101988. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0176268020301361#! [in English].

Lin, B. & Zhu, J. (2019). Fiscal spending and green economic growth: Evidence from China. Energy Economics, 83, 364-271. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.07.010 [in English].

Chugunov, I. & Lysiak, L. (2009). Biudzhetna systema v instytutsiinomu seredovyshchi suspilstva [The budget system in the institutional environment of society]. Finansy Ukrainy, 11, 3-12 [in Ukrainian].

Chugunov, I. & Kachula, S. (2020). Derzhavna finansova polityka zabezpechennia sotsialnoho rozvytku suspilstva [State financial policy of ensuring social development of society]. Scientia Fructuosa, 2, 87-98 [in Ukrainian].

Chugunov, I., Pasichnyi, M. & Nikitishin, A. (2022). Dohody Derzhavnogo bjudzhetu Ukrai’ny v umovah vojennogo stanu. Scientia fructuosa, 5, 124-137. https://doi.org/10.31617/1.2022(145)08 [in Ukrainian].

Bak, N. (2021). Nepodatkovi dokhody biudzhetiv: funktsionalne pryznachennia ta mozhlyvosti yoho aktyvizatsii [Non-tax revenues of budgets: functional purpose and possibilities of its activation]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu, 830, 45-57 [in Ukrainian].

Prichard, W. & Salardi P. & Segal, P.(2018). Taxation, non-tax revenue and democracy: New evidence using new cross-country data. World Development, 109, 295-312 [in English].

Sefa-Nyarko, C., Okafor-Yarwood, I. & Boadu, E. (2021). Petroleum revenue management in Ghana: How does the right to information law promote transparency, accountability and monitoring of the annual budget funding amount? The Extractive Industries and Society. Vol. 8. Issue 3, (pp. 100957). https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100957 [in English].

Davis, B. A., Arcaya, M. C., Williams, D. R. & Krieger, N. (2023). The impact of county-level fees & fines as exploitative revenue generation on US birth outcomes 2011–2015 (Article). Health & Place. Vol. 80, (pp. 102990). https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2023.102990 [in English].

Lahiri, K. & Yang, C. (2022). Boosting tax revenues with mixed-frequency data in the aftermath of COVID-19: The case of New York. International Journal of Forecasting. Vol. 38. Issue 2, (pp. 545-566). https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.10.005 [in English].

Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy "Funktsionuvannia finansovoi systemy, yii reformuvannia ta rozvytok" [Project of the Recovery Plan of Ukraine "Functioning of the financial system, its reform and development"]. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/functioning-of-the-financial-system.pdf [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official site of the Ministry of Finance of Ukraine]. https://www.mof.gov.ua/uk [in Ukrainian].

Derzhavnyi veb-portal biudzhetu dlia hromadian [State budget web portal for citizens]. https://openbudget.gov.ua [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2022 rik" № 1928-IX vid 02.12.2021 [Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2022" № 1928-IX from 02.12.2021]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official site of the National Bank of Ukraine]. https://bank.gov.ua [in Ukrainian].

Chuhunov, I. Ya. (2021). Biudzhetna stratehiia suspilnoho rozvytku [Budget strategy for suspension development]. Kyiv: KNUTE [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

МАКОГОН V. (2023). Державний бюджет воєнного часу: 2022. cientia ructuosa, 148(2), 59–66. https://doi.org/10.31617/1.2023(148)06

Номер

Розділ

ФІНАНСИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають