Безпека в системі економічних інтересів підприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(148)02

Ключові слова:

економічна безпека підприємства, економічний інтерес підприємства, класифікація, носій інтересів, ознака класифікації

Анотація

Вступ. У концептуальних засадах теорії економічної безпеки підприємства, що визна­чають стратегію, тактику та інструменти її забезпечення, одне з основних місць нале­жить економічним (господарським) інте­ресам підприємства.

Проблема. В умовах повномасштабної військової агресії рф в Україні підтримання необхідного та достатнього рівня еконо­мічної безпеки є однією з головних проблем будь-якого вітчизняного підприємства. За­зна­чене обумовлює до­цільність їх поглиб­леного вивчення, зокре­ма шляхом побудови сучасних класи­фі­кацій економічних інтересів підприємства.

Метою статті є доповнення класи­фіка­ційних ознак економічних інтересів підприєм­ства в теорії економічної без­пеки.

Методи. Використано загальнонау­кові та спеціальні методи пізнання: абстрактно-логічний, порівняльний, ана­лізу та синтезу, аналогії, системного під­ходу, теоретичного узагальнення, форму­лю­вання висновків.

Результати дослідження. Розгляну­то основні класифікації економічних інте­ре­сів підприємства, представлені в нау­ковій літе­ратурі, виявлено певні недоліки запропоно­ваної авторами класифікації економічних інте­ресів. Запропоновано ав­торську класифікацію економічних інте­ресів підприємства. Класи­фікацію еконо­мічних інтересів Т. В .Сака доповнено показниками за такими ознаками: націо­нальна форма власності на капітал стейкхолдерів; рівень суспільної корис­нос­ті; рівень суттєвості впливу на еко­номічні процеси та економічну безпеку підприєм­ства; потенціал досягнення; рі­вень потреби у реалізації; динаміка зро­стання актуаль­ності.

Висновки. Дослідження дало змогу уточ­нити й доповнити основні ознаки класи­фікації економічних інтересів під­приємства. Використання запропонова­них ознак сприя­тиме поглибленню розу­міння економічних інтересів підприєм­ства в сучасній концепції економічної безпеки.

Біографії авторів

Ганна БЛАКИТА , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства

Олена БОГМА , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та фінансів підприємства

Ганна СІЛАКОВА , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

Посилання

Zubko, T. (2019). The diagnosis of economic security of the enterprise. Visnyk KNTEU – Herald of KNUTE. Vol. 6 (128), (рр. 85-92) [in English].

Bohma, O. S. & Silakova, H. V. (2021). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva v konteksti sotsiolohichnoi teorii Parsonsa [Economic security of the enterprise in the context of Parsons’ sociological theory]. Visnyk KNTEU – Herald of KNUTE. Vol. 1, (рр. 67-75) [in Ukrainian].

Iaroslavskyi, A. O. (2020). Formuvannia mekhanizmu upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv [Formation of the economic security management mechanism of enterprises]. Doctor’s thesis. Vinnytsia: Vinnytskyi natsionalnyi ahrarnyi universtet [in Ukrainian].

Mishchuk, Ye. V. (2019). Ekonomichni interesy pidpryiemstva ta yoho steikkholderiv u konteksti yikh ekonomichnoi bezpeky [Economic interests of the enterprise and its stakeholders in the context of their economic security]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of the systemic approach in economics. Vol. 2 (70), (pp.132-138) [in Ukrainian].

Romanenko, S. S. (2022). Ekonomichni interesy derzhavy ta inshykh subiektiv i steikkholderiv u rozvytku sportyvno-ozdorovchoi diialnosti [Economic interests of the state and other subjects and stakeholders in the development of sports and health activities]. Innovation and Sustainability. Vol. 2, (pp.163-170) [in Ukrainian].

Clive, S. T. (2021). Types of interests and interest groups. Britannica, Feb. 7. https://www.britannica.com/topic/interest-group/Types-of-interests-and-interest-groups [in English].

Hendry, J. (2004). Economic Culture and the Legitimacy of Self-interest. Oxford Academic, march, 98-119 [in English].

Canning, P., Weersink, A. & Kelly, J. (2016). Farm share of the food dollar: an IO approach for the United States and Canada. Agricultural Economics. Vol. 47, (pp. 505-512) [in English].

Loskutov, T., Miroshnychenko, S. & Lemekha, R. (2018). The concept of legitimate economic interest. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4, 5, 175-178 [in English].

Bohdan, O. I. & Mykhailiuk, S. O. (2008). Doslidzhennia interesiv pidpryiemstva shchodo yoho ekonomichnoi bezpeky [Research of the interests of the enterprise regarding its economic security]. Prometei. Vol. 3 (27), (pp. 114-117) [in Ukrainian].

Savina, H. H. & Zaitseva, O. I. (2009). Harmonizatsiia interesiv pidpryiemstva v kryzovykh umovakh yak osnova zabezpechennia yoho sotsialno-ekonomichnoi bezpeky [Harmonization of the interests of the enterprise in crisis conditions as a basis for ensuring its social and economic security]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 4. Vol. 1, (pp. 229-231) [in Ukrainian].

Liashenko, O. M. (2013). Ekonomichni interesy steikkholderiv pidpryiemstva: dialektychna vzaiemodiia, systematyzatsiia, vybir sposobiv uzghodzhennia [Economic interests of the company’s stakeholders: dialectical interaction, systematization, choice of methods of coordination]. Visnyk TNEU – Herald of TNEU. Vol. 2, (pp. 54-61) [in Ukrainian].

Sak, T. V. (2014). Ekonomichni interesy maloho pidpryiemnytstva yak obiekt zakhystu [Economic interests of small business as an object of protection]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. Vol. 22, (рр. 67-71) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Як цитувати

БЛАКИТА H., БОГМА O., & СІЛАКОВА H. (2023). Безпека в системі економічних інтересів підприємства. cientia ructuosa, 148(2), 15–23. https://doi.org/10.31617/1.2023(148)02

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають