Генезис систем бухгалтерського обліку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(147)08

Ключові слова:

національні системи бухгалтерського обліку, глобалізація, мікрорівень, макрорівень, гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Анотація

Вступ. Глобалізація економіки потребує використання загальноприйнятих інструмен­тів управління бізнесом в умовах економіки без кордонів. Тенденцією останніх десяти­літь є поступове наближення існуючих націо­нальних систем і моделей бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів.

Проблема. Важливо окреслити сучасні межі існуючих облікових систем, дослідити об’єктивний шлях їх генезису для прогнозу­вання загальних трендів в інтересах суб’єк­тів економіки і регулюючих інституцій.

Метою статті є з’ясування сутності облікових систем в їх еволюції з метою вияв­лення найважливіших параметрів, класифі­кація яких була б найбільш універсальною та об’єктивною для гармонізації бухгалтерсь­кого обліку.

Методи. Використано загальнонаукові методи пізнання – теоретичного узагальнення, порівняльного аналізу та синтезу для обробки фактичної інформації, індукції та дедукції.

Результати дослідження. Практичний ефект класифікації систем обліку полягає у сприянні розвитку та гармонізації національ­них систем бухгалтерського обліку, допомозі у професійній підготовці бухгалтерів та ауди­торів, які зможуть найбільш ефективно вико­нувати свою роботу як у межах певної країни, так і на міжнародному (глобальному) рівні.

Висновки. Правова система країн та їх економічні параметри є значущими факто­рами, що покладено в основу переважної біль­шості досліджуваної класифікації систем і моделей бухгалтерського обліку. Економічні чинники, у свою чергу, опосередковано визна­чаються рівнем освіти в державі та міжна­родними відносинами, співвідносячись при цьому з правовою складовою. Інші фактори, попри їх важливість, здебільшого не є домінуючими.

Водночас у світовому масштабі зростає домінування системи бухгалтерського обліку, яка базується на принципах повного охоп­лення та справедливого розкриття інформа­ції. Міжнародні стандарти фінансової звіт­ності (МСФЗ), які впливають на облікову інфраструктуру більшості країн, побудовані на його базовій архітектурі.

Біографії авторів

Олена ФОМІНА , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування

Олександр ЗАДНІПРОВСЬКИЙ , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування

Посилання

Tsaruk, V. Yu. (2019). Vplyv mizhnarodnykh modelei korporatyvnoho upravlinnia na rozvytok oblikovoi praktyky [Influence of international models of corporate governance on the development of accounting practice]. Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis. Issue 1 (42), 104-109 [in Ukrainian].

Skrypnyk, M. I., & Hryhorevska, O. O. (2017). Faktory pobudovy struktury natsionalnoi systemy bukhhalterskoho obliku [Factors for building national accounting system]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 123-127 [in Ukrainian].

Marchuk, U. A. (2018), Formuvannia system bukhhalterskoho obliku [Formation of accounting accounting systems]. Vol. 5. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6325 (data zvernennja: 15.12.2022) [in Ukrainian].

Kostiuchenko, V. M., & Stepaniuk, M. V. (2018). Dosvid Yaponii u konverhentsii obliku i zvituvannia. Infrastruktura rynku [Japanese experience in accounting and reporting convergence]. Market infrastructure, 25, 826-832 [in Ukrainian].

Kostiuchenko, V. M., & Taraban, N. H. (2018). Konverhentsiia bukhhalterskoho obliku i finansovoi zvitnosti Nimechchyny vidpovidno do MSFZ [Convergence of accounting and financial reporting in Germany in accordance with IFRS]. Ekonomika ta suspilstvo. http:/economyandsociety (data zvernennja: 15.12.2022) [in Ukrainian].

Kostiuchenko, V., & Kurilenko, V. (2018). Dosvid Frantsii u konverhentsii bukhhalterskoho obliku i zvitnosti vidpovidno do MSFZ [The experience of France in the convergence of accounting and reporting in accordance with IFRS]. Vitchyzniana nauka na zlami epokh: problemy ta perspektyvy rozvytku: zb. nauk. prats [materialy XXXVIII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii]. Issue 47. Pereyaslav Khmelnytskyi, 72-76. Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Nobes, C., & Parker, R. (2016). Comparative International Accounting. 13th ed. Harlow: Pearson, 611 [in English].

Jindrichovska, І., & Kubickova, D. (2014). International classification of accounting systems аnd effects of IFRS adoption. The International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT). Special Issue. knowledge strategies, decision making and IT in emergent economies. Vol II. NAISIT Publishers, 83-105 [in English].

Hatfield, H. R. (1966). Some variations in accounting practices in England, France, Germany and the United States. Journal of Accounting Research, 160-182 [in English].

Nobes, C. W. (2014). International Classification of Financial Reporting. 3rd ed., Routledge, Abington, UK, 160 [in English].

Roberts, C., Weetman, P., & Gordon, P. (2005). International Financial reporting: A comparative approach. Third ed., FT Prentice Hall: Pearson Education Limited, 732. https://books.mec.biz/tmp/books/XKFQ41HIIS5E4HZNX3HL.pdf. (data zvernennja: 15.12.2022) [in English].

Hofstede, G. (1984). Culture’s Consequences: International Differences in Work-related Values. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 328 [in English].

Gray, S. J. (1988). Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally. Abacus. Vol. 24. https://www.academia.edu/1051904/Towards_a_theory_of_cultural_influence_on_the_development_of_accounting_systems_internationally (data zvernennja: 15.12.2022) [in English]

Okoye, A. E. (2009). Accounting and nation building. The Journal of Accounting, 1(1), 14-28 [in English].

Nobes, C. (2011). An accounting Classification Based on IFRS Practice, School of Management University of London, Seminar, 24 [in English].

Socoliuc, M., & Mãciucã, G. (2013). The role of accounting system classification in the optimization of international harmonisation process. The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol. 13. Issue 2(18), 202-208 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

ФОМІНА O., & ЗАДНІПРОВСЬКИЙ , О. (2023). Генезис систем бухгалтерського обліку. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 147(1), 106–118. https://doi.org/10.31617/1.2023(147)08

Номер

Розділ

ОБЛІК ТА АУДИТ