Форсайт ресторанного бізнесу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(147)06

Ключові слова:

сценарне прогнозування, суб’єкт ресторанного бізнесу, ринок ресторанних послуг, корпоративні мережі, партнерські мережі, франчайзингові мережі, бізнес-сценарії

Анотація

Вступ. Управління розвитком ресторан­ного бізнесу є проблемно орієнтованим, ос­кільки на ефективність діяльності закладів ресторанного бізнесу впливають екзогенні та ендогенні фактори.

Проблема. Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників різного ієрархічного рівня на ресторан­ний бізнес актуалізує доцільність розроблення інноваційних та адаптивних механізмів взає­модії з суб’єктами економічних відносин, які формуються на основі застосування когні­тивного моделювання в ідентифікації та виборі сценарних векторів прогнозування їх розвитку.

Мета статті – наукове обґрунтування сценарних векторів прогнозування розвитку закладів ресторанного бізнесу.

Методи. Застосовано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: абстрактно-логіч­ний та порівняння; аналізу і синтезу, систем­ного підходу, логічного та когнітивного моде­лювання; теоретичного узагальнення та фор­мулювання висновків.

Результати дослідження. Проаналізо­вано та обґрунтовано динаміку діяльності закладів ресторанного бізнесу, здійснено порів­няльний моніторинг обсягу реалізованих пос­луг підприємствами сфери послуг за видами економічної діяльності. Визначено переваги, недоліки та ризики об’єднання закладів ресто­ранного бізнесу в різноформатні мережі.

Висновки. Розроблено та охарактеризо­вано зміст сценарних векторів прогнозування розвитку закладів ресторанного бізнесу, до яких віднесено: орієнтацію на споживчі цін­ності та потреби; колаборацію суб’єктів рес­торанного бізнесу та супутніх компаній з фуд-сервісу; уніфікацію форматів та концепцій суб’єктів ресторанного бізнесу; реструкту­ризацію бізнес-моделей суб’єктів ресторан­ного бізнесу; технологічні інновації для під­вищення безпеки споживача; омнікальну марке­тингову комунікацію. На підставі зазначе­ного надано авторське тлумачення поняття "бізнес-сценарії".

Біографії авторів

Надія ВЕДМІДЬ , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

Тетяна ТКАЧУК , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Олександр КОСАР , Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

Restaurant consulting (2021). http://restaurant-consulting.com.ua https://ain.business/2021/06/30/trendy-restorannogo-biznesu-yaki-formaty-vystrilyat-u-2021 (date accessed: 10.05.2022) [in Ukrainian].

Bovsh, L., Levytska, I., Hopkalo, L., Rasulova, A., & Kompanets, K. (2022). Cloud Gaming: An Antipandemic Case for Restaurants. Journal of Environmental Management and Tourism, 13(6), 1705-1711 [in English].

Kolontaievskyi, O., & Shapovalenko, D. (2022). USE OF FORECASTING AND MODELING METHODS FOR OPTIMIZATION OF HOTEL, RESTAURANT, AND TOURIST BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT. The municipal economy of cities, 5, 41-46. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2022-5-172-41-46 [in English].

Balatska, N., & Grosul, V. (2021). Development of a methodological basis for assessing the effectiveness of value-oriented management of development of a restaurant business enterprise. Technology audit and production reserves, 1, 6-9. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.225084 [in English].

Tkach, O. (2016). Marketyngovyj menedzhment u dijal’nosti pidpryjemstv [Marketing management in enterprise activity]. Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Issue. 1, 292-296 [in Ukrainian].

Kosar, O., & Vedmid, N., (2021). Didzhytal-marketyng sub’jektiv restorannogo biznesu [Digital marketing of restaurant business entities]. Naukovi praci Mizhregional’noi’ akademii’ upravlinnja personalom. Ekonomichni nauky – Scientific works of the Interregional Academy of Personnel Management. Economic Sciences. Issue 2 (61). https://doi.org/10.32689/2523-4536/61-5 [in Ukrainian].

Kuzminchuk, T., Andreeva, N., Kutsenko, T., & Asaulenko, N. (2021). Pidhody do pobudovy systemy upravlinnja pidpryjemstvamy gotel’no-restorannoi’ sfery v konteksti marketyngovoi’ dijal’nosti [Approaches to building a management system for hotel and restaurant enterprises in the context of marketing activities]. Ekonomichni innovacii’ – Economic innovation, 23 (81), 76-84. https://doi.org/10.31520/ei.2021.23.4(81) [in Ukrainian].

Mazaraki, A., Melnychenko, S., Tkachuk, Т. et al. (2021). Cloud Models of Blockchain Technologies in Enterprise Management. 11th Internazionale. conf. from advanced computer information technologies (ACIT’2021), Germany, September, (pp. 230-234). https://ieeexplore.ieee.org/document/9548349/metrics#metrics [in English].

Melnichenko, S., Tkachuk, T., & Shram, B., (2021). Postkovidnyj adaptyv laksheri-restoraniv [Post-COVID-adapted laksheri restaurants]. Visnyk Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-tu – Visnyk Kyiv. National university of trade and economy, 5(139), 86-100 [in Ukrainian].

Okhrimenko, A., Boiko, M., Bovsh, L., Melnychenko, S., Opanasiuk, N., & Gupta, S. (2022). The Hospitality Industry’s Impact on the Covid-19 Epidemic: A Case Study of Ukraine. Ambient Intelligence in Health Care: Proceedings of ICAIHC. http://www.icaihc.soa.ac.in [in English].

Hаvrylіuk, S., & Lytvynova, T. (2022). FEATURES OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN RESTAURANT BUSINESS. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-9-18 [in English].

Sardar, S., Ray, R. et al. (2022). Assessing the Effects of COVID-19 on Restaurant Business From Restaurant Owners’ Perspective. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.849249 [in English].

Bovsh, L., Bosovskaya, M., & Rasulova, A. (2022). Strategii’ didzhytal-marketyngu v restorannomu biznesi [Digital marketing strategies in the restaurant business]. SCIENTIA FRUCTUOSA, 145(5), 74-92. https://doi.org/10.31617/1.2022(145)05 [in Ukrainian].

Zawadzka, D., & Pérez, A. (2021). Digital Transformation and Marketing Activities in Small and Medium-Sized Enterprises. Institute of Management, SGH Warsaw School of Economics. Warsaw. https://doi.org/10.3390/su13052512 [in English].

Akhmedova, R., & Pokamestov, I. (2022). Application of the Competitive Strategies for Restaurant Businesses in the Context of Economy Digitalization. Journal of Modern Competition, 16, 95-106. https://doi.org/10.37791/2687-0657-2022-16-4-95-106 [in English].

Esposito, B., Malandrino, O., Sica, & D., Sessa, M. (2021). Unveiling the Role of Digital Technologies for the Restaurant Sector Recovery During the Covid-19 Pandemic. Evidence from Italy. https://www.researchgate.net/publication/356781722_Unveiling_the_Role_of_Digital_Technologies_for_the_Restaurant_Sector_Recovery_During_the_Covid-19_Pandemic_Evidence_from_Italy [in English].

Oficijnyj sajt Nacional’noi’ Restorannoi’ Asociacii’ Ukrai’ny [Official site of the National Restaurant Association of Ukraine]. nraua.org. https://nraua.org [in Ukrainian].

Poster (2020). glavcom.ua. https://glavcom.ua/economics/finances/kriza-v-gromadskomu-harchuvanni-kozhen-drugij-restoran-vtrachaje-vitorg-693717.html (date accessed: 10.05.2022) [in English].

Oficijnyj sajt Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Analitychnyj centr "Restorany Ukrai’ny" [Analytical Center "Restaurants of Ukraine"] (2021). https://www.facebook.com/102348505275876/posts/114870367357023 (data accessed: 12.03.2022) [in Ukrainian].

Shubchik, O. (2014). Osnovni polozhennja formuvannja merezh pidpryjemstv restorannogo gospodarstva v umovah suchasnoi’ ekonomiky [The main provisions of the formation of networks of restaurant enterprises in the conditions of the modern economy]. Naukovyj visnyk Hersons’kogo derzhavnogo un-tu – Scientific Visnik of Kherson State University. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_05/172.pdf [in Ukrainian].

Tkachenko, T. (2010). Franchajzyng jak innovacijna forma biznesu v turystychnij industrii’ Ukrai’ny [Franchising as an innovative form of business in the tourism industry of Ukraine]. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional’nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo – Scientific notes of the Tauride National University named after V.I. Vernadsky. Vol. 23 (62), 291-301 [in Ukrainian].

Bovsh, L., & Tkachuk, T. (2021). Franchajzyng restorannogo biznesu v umovah pandemichnogo lokdaunu. Ukrai’na u svitovyh globalizacijnyh procesah: kul’tura, ekonomika, [Franchising of restaurant business in the conditions of pandemic lockdown. Ukraine in the world of globalization processes: culture, economy, society]. Tezy dopovidej Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Reports Internazionale. sci.-pract. conf. – reports Internazionale. sci.-pract. conf, 2, 149-152 [in Ukrainian].

Oficijnyj sajt konsaltyngovoi’ kompanii’ Franchise Group [Official website of the consulting company Franchise Group]. http://franchisegroup.com.ua (date accessed: 20.02.2022) [in Ukrainian].

Statista. Global foodservice market size (2020). https://www.statista.com/statistics/1095667/global-food-service-market-size [in English].

Statista. Coronavirus restaurant visitation impact (2020). https://www.statista.com/statistics/1103928/coronavirus-restaurant-visitation-impact [in English].

Oficijnyj sajt doslidnyc’koi’ kompanii’ Deloitte [Official site of the research company Deloitte] (2019). https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/consumer-business/Deloitte_FoodserviceMarketMonitor.pdf [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

ВЕДМІДЬ N., ТКАЧУК T., & КОСАР O. (2023). Форсайт ресторанного бізнесу. cientia ructuosa, 147(1), 74–87. https://doi.org/10.31617/1.2023(147)06

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають