Фінансове прогнозування в умовах глобальної невизначеності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(147)02

Ключові слова:

фінансове прогнозування, фінансова стратегія, глобальна невизначеність, ризики

Анотація

Вступ. Соціально-економічні потрясіння останніх років висвітлили недоліки поточної моделі фінансового прогнозування та пов’я­зані з цим виклики: обмеженість традицій­ного підходу до генерації сценаріїв; нестача схожих подій в історії для порівняння; невраху­вання соціально-економічного контексту під час розроблення сценаріїв; відсутність інте­грованого у прогнозування стрес-тестування на актуальність; нездатність існуючих про­цесів підтримувати швидкий темп перегляду прогнозів.

Проблема. Посилення невизначеності еко­номічних процесів призвело до ситуації, коли продовження ведення бізнесу в умовах "як зазвичай" зараз є неможливим, оскільки по­передньо визначені статичні прогнози швидко втрачають актуальність, що зумовлює зрос­тання хаотичності та необґрунтованості прийняття рішень. Це потребує застосу­вання нового підходу до фінансового прогно­зування – прогнозування в умовах глобальної невизначеності.

Метою статті  є висвітлення глобаль­них ризиків, в яких оперують сучасні підпри­ємства, та окреслення принципів ефектив­ного фінансового прогнозування за умов гло­бальної невизначеності.

Методи. Використано низку методів та підходів: діалектичний, аналітичний, синтезу, порівняльний, узагальнень; системний, інсти­туційний, історичний та логічний.

Результати дослідження. Важливим еле­ментом забезпечення ефективності фінан­сового прогнозування в умовах невизначеності є ідентифікація та моніторинг випереджаль­них індикаторів, що дає змогу вчасно зафіксу­вати перші ознаки зміни драйверів прогнозу. Такі індикатори можуть бути різними для кожного бізнесу: внутрішні, ринкові, макро­еко­номічні. Оскільки зміни відбуваються дуже дина­мічно, найкращого ефекту можна досягнути, аналізуючи такі показники в реальному часі, за допомогою інформаційних систем або вико­ристовуючи інструменти штучного інтелекту.

Висновки. Ризики, перед якими опинилась світова економіка, формують для підпри­ємств унікальні умови невизначеності та турбу­лентності, за яких доцільно дотримуватись таких принципів фінансового прогнозування: крос-функціональна робота над визначенням релевантних бізнес-драйверів; фокусування на найважливіших драйверах; виділення різних сценаріїв залежно від впливу специфічних ви­кликів; моніторинг випереджальних індика-торів; постійний перегляд прогнозів.

Біографія автора

Олександр КОЦУПАЛ , Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри обліку та оподаткування

Посилання

Bondarenko, N. (2021). Rol’ prognozuvannja v systemi upravlinnja biznesom [The role of forecasting in the business management system]. Galyc’kyj ekonomichnyj visnyk – Galician Economic Journal. Vol. 71, 4, 123-132. http://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.04 [in Ukrainian].

Vyshnevs’ka, O. M., & Kolodij, I. P. (2015). Sutnist’ i osoblyvosti finansovogo prognozuvannja dijal’nosti pidpryjemstva [The essence and features of financial forecasting of the enterprise]. Finansovyj prostir – Financial Space, 1, 63-66. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_1_10 [in Ukrainian].

Koval, V., Slobodianiuk, O., & Yankovyi, V. (2018). Production Forecasting and Evaluation ща Investments Using Allen Two-Factor Production Function. Baltic Journal of Economic Studies, 4(1), 219-226. http://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-219-226 [in English].

Skrypnychenko, M. I. (2022). Makroekonomichni ocinky i prognozy povojennogo vidnovlennja ekonomiky Ukrai’ny [Macroeconomic assessments and forecasts of the post-war recovery of Ukraine’s economy]. Ekonomichna teorija – Economic Theory, 2, 29-43. http://doi.org/10.15407/etet2022.02.029 [in Ukrainian].

Mazaraki, A., & Mel’nyk, T. (2022). Ekonomichna bezpeka Ukrai’ny v umovah rosijs’koi’ agresii’ [Economic security of Ukraine in the conditions of Russian aggression]. Scientia fructuosa, 5, 4-28. http://doi.org/10.31617/1.2022(145)01 [in Ukrainian].

World Economic Forum, The Global Risks Report 2023. January, 2023. https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023 [in English].

World Bank (2023). Global Economic Prospects. January, 2023. Washington, DC: World Bank. http://doi.org/10.1586/978-1-4648-1906-3 [in English].

Protests over food and fuel surged in 2022 – the biggest were in Europe. Politico. https://www.politico.eu/article/energy-crisis-food-and-fuel-protests-surged-in-2022-the-biggest-were-in-europe [in English].

International Monetary Fond, World Economic Outlook Report. October 2022: Countering the cost-of-living crisis. October, 2022. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlookoctober-2022 [in English].

Citi Global Wealth Investment (2022). Wealth outlook 2023. Roadmap to recovery: Portfolios to anticipate opportunities. https://www.privatebank.citibank.com/newcpb-media/media/documents/outlook/outlookwealthreport2023.pdf [in English].

The Economist Intelligence Unit (2022). EIU Global Outlook – a summary of our latest global views. https://www.eiu.com [in English].

Jason, Dess, & Nnamdi, Lowrie. Financial Forecasting for Extreme Uncertainties. deloitte.wsj.com. https://deloitte.wsj.com/articles/financial-forecasting-to-navigate-extreme-uncertainties-01588359726 [in English].

Feracci, K., Vejrich, N., & G’ohar, K. (2023). Konkurencija v novomu sviti praci: jak radykal’na adaptovanist’ vidokremljuje najkrashhyh vid reshty [Competition in the new world of work: how radical adaptability separates the best from the rest]. Kyiv: Laboratorija [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

КОЦУПАЛ , О. (2023). Фінансове прогнозування в умовах глобальної невизначеності. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 147(1), 17–25. https://doi.org/10.31617/1.2023(147)02

Номер

Розділ

ФІНАНСИ