Оцінювання привабливості банку для корпоративних клієнтів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(146)08

Ключові слова:

корпоративний клієнт, банк, привабливість, критерії, фактори, інтегральний коефіцієнт

Анотація

Вступ. В умовах високої волатильності ринкового середовища відбувається постійна конкурентна боротьба між банками за клі­єнтів, особливо корпоративних, які генерують значну частину їх доходів.

Проблема. Перед клієнтами постає пи­тання вибору банку з найкращими умовами для свого обслуговування. А оскільки не існує єди­ного переліку критеріїв чи методики, які б дозволяли однозначно порівняти привабливість банків з боку клієнтів, в дослідженні здійснена спроба обґрунтувати методику вибору банку. 

Мета статті – розробка інтегрованого підходу до оцінювання привабливості банку для корпоративних клієнтів.

Методи. Застосовано методи системно-структурного, порівняльного аналізу, логічного узагальнення, бальної оцінки, рейтингування.

Результати дослідження. Банківське обслу­говування корпоративних клієнтів є невід’єм­ною складовою діяльності як одних, так і інших. Через значну кількість банків та велику різно­манітність їхніх послуг перед клієнтами пос­тійно постає проблема вибору банку для обслу­говування. Визначено ключові критерії, які впли­вають на вибір клієнтами банківських уста­нов та генерують можливості їх співпраці. Розроблено модель розрахунку інтегрального коефіцієнта привабливості банку для корпо­ративних клієнтів, проведено його розрахунок, за результатами якого складено рейтинг банків України. 

Висновки. Наявність об’єктивної інформа­ції при виборі банку для обслуговування є клю­човим моментом в процесі стратегічного пла­ну­вання діяльності будь-якої юридичної особи. Важливим є знаходження простих інструмен­тів оцінювання банку. Запропоновані методичні рекомендації щодо застосування інтегрального коефіцієнта призначені для використання їх у роботі з корпоративними клієнтами при здій­сненні вибору бан ку для обслуговування.

Біографії авторів

Людмила ГЕРБИЧ , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри банківської справи

Лариса НЕТРЕБЧУК , Державний торговельно-економічний університет

ст. викладач кафедри банківської справи

Посилання

Majaski, C. (2021). Retail Banking vs. Corporate Banking: What’s the Difference? Investopedia. https://www.investopedia.com/articles/general/071213/retail-banking-vs-commercial-banking.asp [in English].

Abbasi, M., Ahsani, G., & Mohammad, H. (2017). The Role of corporate banking profitability in the portfolio of banking services. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES. https://www.researchgate.net/publication/312032971_The_Role_of_corporate_banking_profitability_in_the_portfolio_of_banking_services [in English].

Singh-Jarrold, B. (2018). CONNECTED CORPORATE BANKING. FINASTRA. https://www.finastra.com/sites/default/files/documents/2018/03/market-insight_connected-corporate-banking-breaking-down-the-silos.pdf [in English].

Gotteberg, G., Strauß, M. (2018). What Do Corporate Banking Customers Really Want? BCG. https://www.bcg.com/publications/2018/what-do-corporate-banking-customers-really-want [in English].

Gupta, C. (2021). What is customer service? Definition, importance & tips. Zendesk. https://www.zendesk.com/blog/customer-support-vs-customer-service [in English].

Balanchuk, D. V. (2017). Osoblyvosti poslug banku dlja korporatyvnyh klijentiv [Features of bank services for corporate clients]. Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo nacional’nogo universytetu – Scientific Bulletin of Uzhorod National University. Issue 15. Part 1, (pp. 21-24). https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/21809 [in Ukrainian].

Balanchuk, D. V. (2017). Udoskonalennja roboty menedzheriv banku v korporatyvnomu segmenti [Improving the work of bank managers in the corporate segment]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 7, 280-283. http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/49.pdf [in Ukrainian].

Balanchuk, D. V. (2017). Korporatyvnyj segment ta jogo rol’ v dijal’nosti bankiv [The corporate segment and its role in the activity of banks]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Economics. Finance. Law, 4, 44-49 [in Ukrainian].

Maslova, N. O., & Didyk, A. V. (2015). Teoretychni aspekty obslugovuvannja korporatyvnyh klijentiv banku [Theoretical aspects of servicing corporate clients of the bank]. Molodyj vchenyj – Young scientist, 7(1), 87-91 [in Ukrainian].

Kretov, D. Ju. (2017). Osoblyvosti rozvytku kredytuvannja bankamy Ukrai’ny korporatyvnyh klijentiv [Peculiarities of the development of lending by Ukrainian banks to corporate clients]. Elektronne naukove vydannja "Global’ni ta nacional’ni problemy ekonomiky" – Electronic scientific publication "Global and national economic problems", 17, 665-671. http://global-national.in.ua/archive/17-2017/137.pdf [in Ukrainian].

Chajkovs’kyj, Ja. (2017). Rozvytok bankivs’kogo kredytuvannja korporatyvnyh klijentiv v Ukrai’ni v umovah cyklichnosti ekonomiky [Development of bank lending to corporate clients in Ukraine in conditions of cyclical economy]. Visnyk Ternopil’s’kogo nacional’nogo ekonomichnogo universytetu – Bulletin of Ternopil National Economic University, 4, 72-87. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2017_4_9 [in Ukrainian].

Rac, O. M. (2018). Zabezpechennja lojal’nosti klijentiv jak skladnyk mehanizmu upravlinnja klijents’koju bazoju banku [Ensuring customer loyalty as a component of the bank’s customer base management mechanism]. Naukovyj visnyk Hersons’kogo derzhavnogo universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 29. Part 2, 113-116. http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/216 [in Ukrainian].

Marcenjuk-Rozar’onova, O. V., & Shmigel’s’ka, V. V. (2018). Analiz suchasnogo stanu rynku bankivs’kyh poslug v Ukrai’ni ta naprjamy jogo rozvytku [Analysis of the current state of the banking services market in Ukraine and directions of its development]. Elektronnyj zhurnal "Efektyvna ekonomika" – Electronic magazine "Efficient Economy", 10. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/45.pdf [in Ukrainian].

Bodnar, O. A., & Palamarchuk, V. S. (2020). Analiz stanu rynku bankivs’kyh poslug Ukrai’ny v umovah pandemii’ [Analysis of the state of the market of banking services of Ukraine in the conditions of the pandemic]. Elektronne naukove fahove vydannja z ekonomichnyh nauk "Modern Economics" – Electronic scientific publication on economic sciences" Modern Economics", 23, 13-19. https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-02 [in Ukrainian].

Volohata, V. Je. (2021). Suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku bankivs’kyh innovacij u konteksti pidvyshhennja jakosti obslugovuvannja klijentiv [The current state and prospects for the development of banking innovations in the context of improving the quality of customer service]. Biznes Inform – Business Inform, 4, 204-209. https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_4_0_204_209 [in Ukrainian].

Vergeljuk, Ju. Ju. (2016). Teoretychni zasady vyznachennja jakosti finansovyh poslug bankivs’kyh ustanov Ukrai’ny [Theoretical principles of determining the quality of financial services of banking institutions of Ukraine]. Ekonomichnyj analiz – Economic analysis. Vol. 25, 2, (pp. 21-26). http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/8330/1/4.pdf [in Ukrainian].

Doslidzhennja potreb u kredytuvanni naselennja ta biznesu Ukrai’ny [Study of needs in crediting of population and business of Ukraine] (2020). Analitychnyj zvit – Analitychnyj zvit. Nezalezhna asociacija bankiv Ukrai’ny. https://nabu.ua/images/uploaded/sys_media_doc/doc_1737a9619d169a68b89fec445f336505.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

ГЕРБИЧ L., & НЕТРЕБЧУК . L. (2022). Оцінювання привабливості банку для корпоративних клієнтів. cientia ructuosa, 146(6), 96–113. https://doi.org/10.31617/1.2022(146)08

Номер

Розділ

БАНКІВСЬКА СПРАВА