Вплив соціального капіталу на мережеві ефекти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(146)05

Ключові слова:

мережева економіка, соціальний капітал, мережеве благо, мережевий ефект

Анотація

Вступ. Соціально-економічні зміни сього­дення, які зумовлені мережевізацією відносин в економічній системі, є значущим елемен­том сучасних наукових розвідок щодо вияв­лення сутнісних характеристик таких кон­цепцій, як "мережева економіка" та "соці­альний капі­тал". Така ситуація обумовлена розвитком інтернет-технологій, посилен­ням ролі немате­ріальних чинників у ство­ренні вартості та необхідністю дослі­джен­ня включення держав у ці процеси, що іден­тифікує рівень їх розвитку.

Проблема. Вплив на економічну систему соціального капіталу помічений у різних моде­лях взаємовідносин економічної системи і саме в умовах мережевої економіки він яскраво вияв­ляється у зміні прояву мереже­вих ефектів. Конкретизація таких змін необхідна для ефек­тивної організації економічних взаємовідно­син в умовах мережевої економіки та визна­чення ролі соціального капіталу в них.

Мета статті – виявити взаємозв’язок соціального капіталу та мережевої еконо­міки, визначити, в яких моделях взаємодії еко­номічної системи соціальний капітал змінює (або нівелює) прояв мережевих ефектів.

Методи. Використано такі методи: ана­лізу, узагальнення, порівняння, аналогії, побу­дови сценарію, графічний, мікроеконо­мічного аналізу (крива граничної корисності). 

Результати дослідження. У ході дослі­дження виявлено взаємозв’язок між рівнями соціального капіталу та мережевої готов­ності, а також розглянуто теоретичні та практичні моменти в окресленій проблема­тиці. Результати аналізу природи формування різних моделей взаємовідносин економічної системи та ролі соціального капіталу в них свідчать, що соціальний капітал визначає ха­рактер прояву мережевих ефектів (позитив­ний та негативний) у таких моделях.

Висновки. Складові соціального капіталу є ідентичними до елементів життєздат­ності мережі. Так, соціальний капітал стає ключовим об’єктом менеджменту в умовах мережевої економіки. Отримані результати дослідження будуть базою для майбутніх наукових розвідок з питань системи управ­ління соціальним капіталом підприємства в умовах мережевої економіки. 

Біографія автора

Анастасія КУРНОСЕНКО , Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства

Посилання

The official site of UNCTAD (2019). Digital Economy Report 2019. https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf (data zvernennja 01.09.2022) [in English].

Kovshun, N. E., Koba, N. V., & Koba, M. O. (2021). Vplyv social’nogo kapitalu na funkcionuvannja merezhevyh struktur v umovah cyfrovizacii’ [Influence of Social Capital on the Functioning of Network Structures in the Conditions of the Knowledge Economy]. Visnyk NUVGP – Bulletin of National University of Water and Environ¬mental Engineering, 2(94), 87-99 [in Ukrainian].

Vaganova, L. V., & Gumenjuk A. F. (2020). Organizacija gospodars’koi’ dijal’nosti v umovah merezhevoi’ ekonomiky [Organization of Economic Activities in the Conditions of Network Economy]. Molodyj vchenyj – Young Scientist, 3(79), 10-13 [in Ukrainian].

Jelisjejeva, L. V. (2020). Social’nyj kapital jak instytut ekonomichnogo rozvytku. Doctor's thesis. Kyi’v. [in Ukrainian].

Kenney, M., & Zysman J. (2016). The Rise of the Platform Economy. Issues in Science and Technology. Spring. Vol. 32. 3, (pp. 61-69) [in English].

Olalla, B., & Mata, M. (2016). Value creation in a network economy. Advances in Finance, Accounting and Economics. January, 93-110. https://www.researchgate.net/publication/344278086_Value_Creation_in_a_Network_Economy (data zvernennja 01.09.2022) [in English].

Jablonski, M., Timmers, P., & Sarkis, J. (2020). Sustainability in business models in the network economy. Electronic Markets. October, https://link.springer.com/article/10.1007/s12525-020-00444-1 (data zvernennja 01.09.2022) [in English].

Wood, J. A., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Networker but commodified: the (dis) embeddedness of digital labour in the gig economy. SAGE Journals. February. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038519828906 (data zvernennja 01.09.2022) [in English].

Koch, T., & Windsperger, J. (2017). Seeing through the network: competitive advantage in the digital economy. Journal of Organization Design. https://www.researchgate.net/publication/318134682 (data zvernennja 01.09.2022) [in English].

Castells, M. (1996). Rise of the network society. The information age: economy, society and culture. September. https://www.semanticscholar.org/paper/Rise-of-the-Network-Society% 3A-The-Information-Age%3A-Castells/2b40d6484a9067d87fe8c05822009860fdf32ac1 (data zvernennja 27.08.2022) [in English].

Kelly, K. (1999). New rules for the new economy: 10 radical strategies for a connected world. Penguin Books; First Soft-Cover Edition. October, (pp.192) [in English].

Bradford J., De Long, & Froomkin, A. M. (2000). Speculative microeconomics for tomorrow’s economy. February. https://journals.uic.edu/ojs/index.php/ fm/article/view/726 (data zvernennja 27.08.2022) [in English].

Shapiro, С., & Katz, M. L. (1994). Systems competition and network effects. The Journal of Economic Perspectives. Spring. Vol. 8, 2, (pp. 93-115) [in English].

Shapiro, C., & Varian, H. (1998). Information rules – a strategic guide to the network economy. https://www.semanticscholar.org/paper/Information-rules-a-strategic-guide-to-the-network-Shapiro-Varian/58e1d98ec5eaf49a3fd3bddcec3298dcd1897e71 (data zvernennja 27.08.2022) [in English].

Grycenko, A. A., & Pesoc’ka, Je. I. (2013). Formuvannja informacijno-merezhevoi’ ekonomiky [Formation of the Informational-Network Economy]. Ekonomichna teorija – Economic Theory, 1, 5-19 [in Ukrainian].

Dzjaduk, T. V. (2010). Osnovni koncepcii’ ta evoljucijni teorii’ merezhevoi’ ekonomiky [Basic Concepts and Evolutionary Theories of the Network Economy]. Ekonomika APK – Ekonomika APK "The Economy of Agro-Industrial Complex", 13, 38-41 [in Ukrainian].

Dzjaduk, T. V. (2008). Merezheva ekonomika jak element formuvannja suchasnoi’ svitovoi’ gospodars’koi’ systemy [Network Economy as Element of Forming World Economic System]. Ekonomika ta derzhava – Ekonomika ta Derzhava, 7, 25-27 [in Ukrainian].

Topishko, N. P., Topishko, I. I., & Galec’ka, T. I. (2018). Merezheva ekonomika jak forma social’no-ekonomichnoi’ organizacii’ v global’nyh koordynatah [Network Eco¬nomy as a Form of Socio-Economic Organization in Global Coordinates]. Naukovi zapysky Nacional’nogo universytetu "Ostroz’ka akademija" – Scientific Notes of the National University of Ostroh Academy, 8 (36), 33-38 [in Ukrainian].

Mazina, N. Je. (2009). Merezhevi vidnosyny u gospodarchij dijal’nosti pidpryjemstv: instytucional’nyj aspekt [Network Relations in Economic Activity of Enterprises: Institutional Aspect]. Metodologija, teorija ta praktyka sociologichnogo analizu suspil’stva – Methodology, Theory and Practice of Sociological Analysis of Society, 15, 250-253 [in Ukrainian].

Samojlenko, A. O., & Bogdan, Ju. D. (2019). Rozvytok merezhevoi’ ekonomiky u konteksti globalizacij nyh procesiv [Network Economy Development in the Context of Globalization Processes]. Ekonomika ta derzhava – Ekonomika ta Derzhava, 10, 93-97 [in Ukrainian].

Kereja, O. S. (2016). Merezha jak bazova struktura informacijnoi’ ekonomiky [Network as the Basic Structure of the Information Economy]. Visnyk Harkivs’kogo nacional’nogo universytetu imeni V.N. Karazina – Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, 91, 26-32 [in Ukrainian].

Babij, L. V. (2012). Teoretychni pidhody do vyznachennja parametriv rozvytku merezhevoi’ ekonomiky [Theoretical Approaches to Defining Network Economy Development Parameters]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – The International Economic Policy, (pp. 29-37) [in Ukrainian].

Chekalovs’ka, G. Z. (2018). "Nova ekonomika": definicija ponjattja v istorychnomu konteksti ["New Economy": Definition of Concept in Historical Context]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure, 19, 3-10 [in Ukrainian].

Bell, D. (1971). The Post-Industrial Society: The Evolution of an Idea. Survey. Vol. 16, 1, (pp. 167) [in English].

The global sustainable competitiveness index. solability.com. https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index/social-capital (data zvernennja 24.09.2022) [in English].

Networked Readiness Index. portulansinstitute.org. https://portulansinstitute.org/our-publications (data zvernennja 24.09.2022)

Van Baalen, P. J., & Moratis L. T. (2001). Management Education in the Network Economy. Spinger Science and Business Media, Kluwer Academic Publisher, Boston [in English].

Putnam, R. D. (1993). Making Democraty Work. Civic Tradition in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press [in English].

Gerasymenko, A. G. (2013). Proporcii’ rozpodilu social’nogo kapitalu v suspil’stvi – kljuch do vstanovlennja vektora jogo vplyvu na suspil’nyj dobrobut [Proportions of Social Capital Allocation in the Society as a Key to Defining the Vector of Its Effect on Social Welfare]. Ukrai’ns’kyj socium – Ukrainian Society, 2 (45), 153-162 [in Ukrainian].

Ministerstvo ta komitet cyfrovoi’ transformacii’ [Ministry and Committee for Digital Transformation]. https://thedigital.gov.ua/savingv (data zvernennja 27.08.2022) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

КУРНОСЕНКО A. (2022). Вплив соціального капіталу на мережеві ефекти. cientia ructuosa, 146(6), 63–75. https://doi.org/10.31617/1.2022(146)05

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають