Регулювання необанкінгу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2024(155)07

Ключові слова:

альтернативне банківництво, комплаєнс, необанк, нормативно-правова база, регулювання, регулятивна прогалина, фінтех, цифровізація

Анотація

Cформульовано комплекс рекомендацій що­до регулювання діяльності українських нео­бан­ків, що втілюють збалансований під­хід, сприя­ючи європейській інтеграції, водно­час забезпе­чуючи дотримання вимог і під­тримку конку­ренто­спроможності необанків. Метою стат­ті є екстра­поляція цінного іноземного досвіду для розроб­лення реко­мендацій щодо побудови нормативно-право­вої бази, яка сприятиме включенню україн­ських необанків у європейський фінансовий простір. В основу дослідження покла­дено гіпо­тезу, що наявна нормативна прогалина в організації та нагляді за діяльністю необанків в ЄС та Україні заважає українським необан­кам повною мірою реалізу­вати свій іннова­ційний і конкурентоспроможний потен­ціал. Дослід­ниць­ка мета досягнута завдяки засто­суванню широкого спектра загально­наукових і спеціалізованих методів, зокрема комплексного огляду наукових джерел, правового, порівняль­ного, статистичного аналізу продук­тив­ності, кейс-стаді, групування та система­ти­зації, а також форму­лювання засад політики регулю­вання необанків. Доведено актуаль­ність вдосконалення системи регулювання необанків з огляду на прискорення їхньої глобальної експансії, що є альтерна­тивою традиційному банківському бізнесу. Роз­гля­ну­то тенденції розвитку та причини зрос­тання популярності необанкінгу в окремих країнах, а також успіш­ні регуляторні ініціа­тиви, які можуть бути адаптовані для реалі­зації в Україні з метою подолання викликів і загроз, з якими наразі стикаються українські необанки. Акцен­товано на дослідженні системи регулювання необанків у країнах ЄС, що ґрунтується на прин­ципах фінансової стабільності, захисту спожи­вачів і запобі­гання фінансовим злочи­нам. На основі порів­няль­ного аналізу різних підходів визначено успішні ініціативи для впро­вадження в Україні, що дасть змогу адапту­вати регуля­торну інфраструктуру необан­ківського сек­то­ру до рівня найкращих практик. Така адаптація є необхідною, оскільки недоскона­лість чинної норма­тивно-правової бази унемож­ливлює комплексний аналіз та ефек­тив­ний контроль за діяльністю необанків, що спричиняє ризики невизначеності, нена­дій­ності послуг, загрози безпеці та відповід­ності міжнародним норма­тивно-правовим вимо­гам. Це знижує довіру з боку клієнтів та інвесторів, переш­коджає їх міжнародній кон­ку­рентоспромож­ності. З ме­тою забезпечення стійкого розвитку необан­ків в Україні розроб­лено дорожню карту поетап­ного формування регуляторної інфраст­руктури необанківського сектору

Біографії авторів

Оксана КАЛИТА, Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри банківської справи Державного торговельно-економічного університету

Тетяна ГОРДІЄНКО, Українсько-американський університет Конкордія

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, менеджменту та бізнесу Українсько-американського університету Конкордія

Олена ЕРКЕС, вільний дослідник

к. е. н., доцент, дослідник (Кіпр)

Посилання

Unit21. (2022, 30 June). 24 Neobank Statistics to Help with Risk and Compliance. https://www.unit21.ai/blog/neobank-statistics#statistics-about-neobank-market-size-and-share

AMF. (2016, 30 May). The AMF announces the creation of a FinTech, Innovation and Competiti-veness division headed by Franck Guiader. https://www.amf-france.org/en/news-publications/news-releases/amf-news-releases/amf-announces-creation-fintech-innovation-and-competitiveness-division-headed-franck-guiader

BaFin. (2023, September). FinTech Innovation Hub. https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/fintech_node.html https://doi.org/10.5089/9798400245664.063

Feyen, Erik, Frost, Jon, Gambacorta, Leonardo, Natarajan, Harish, & Saal, Matthew (Eds.). (2021, 13 July). BIS Papers No 117. Fintech and the digital transformation of financial services: implications for market structure and public policy. Bank for International Settlements. Monetary and Economic Department. https://bis.org/publ/bppdf/bispap117.htm

Bank of Thailand. (2023, January). Virtual Bank Licensing Framework. https://www.bot.or.th/content/dam/bot/financial-innovation/digital-finance/virtual-bank/virtual-bank-en.pdf

Best European Neobanks in 2023. (2023). Team PCN. https://teampcn.com/best-european-neobanks-in-2023/

Directive (EU) 2015/2366 of the European Parlia-ment and of the Council (2015, 25 November). Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L2366

Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council (2009, 16 September). Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0110

Europe Central Bank. (2018, March). Finance Licensing Guide. https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/authorisation/html/index.en.html

Europe Central Bank. (2023, September). Prudential Regulation. https://finance.ec.europa.eu/banking/banking-regulation/prudential-requirements_en

Europe Data Protection Board. (2023, October). https://edpb.europa.eu/edpb_en

Europe neobanking market size & share analysis - growth trends & forecasts (2024-2029). (2023). Mordor intelligence. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-neobanking-market

European Banking Authority. (2023, September b). Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism

European Banking Authority. (2023, September a). Consumer Protection Regulations. https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/consumer-protection-and-financial-innovation

Fedina, V., & Bogrinovtseva, L. (2022). Neobanks: world experience and domestic practice. Problems of modern transformations, (6). https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-6-08-02

Irshak, O., & Tvorydlo, O. (2022). Development of neo-banks in Ukraine. Economy and society, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-10

Kadar, T. (2023). Neobanking Index: The State of Neobank in 2023. SEON. https://seon.io/resources/neobanking-index/

Lobozynska, S., Skomorovych, I., & Vladychyn, U. (2021). Activities of neo-banks in the market of financial services in Ukraine and the world. Finan-cial space, 3(43), 7-21. https://doi.org/10.18371/fp.3(43).2021.071821

NBU. (2023, August 10). The concept of open ban-king in Ukraine. https://bank.gov.ua/ua/news/all/kontseptsiya-vidkritogo-bankingu-v-ukrayini

Financial Conduct Authority. (2023, August). Regulatory. Sandbox. https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regulatory-sandbox

Spiridonova, K. (2023). How to create a neobank from scratch: functions and expenses. Purrweb. https://www.purrweb.com//blog/kak-sozdat-neobank-s-nulya-funkcii-i-traty/

State Bank of Pakistan. (n. d.). Licensing and Regulatory Framework for Digital Bank. https://www.sbp.org.pk/dfs/Digital-Bank-Regulatory.html

Teslyuk, S., Matviychuk, N., Derkach, O., & Korkh, N. (2021). Neobanks: the essence and prospects of development in Ukraine. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University. Section 3. Finance, Banking and Insurance, (3), 61-71. https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-03-61-71

Neobanks.app. (2023, 1 September). The list of neobanks and digital banks in the world https://neobanks.app/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

КАЛИТА O., ГОРДІЄНКО T., & ЕРКЕС O. (2024). Регулювання необанкінгу. cientia ructuosa, 155(3), 105–124. https://doi.org/10.31617/1.2024(155)07

Номер

Розділ

ФІНАНСИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають