Диджиталізація корпоративного бізнесу банків України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(146)06

Ключові слова:

банківський бізнес, корпоративний сегмент, метод ранжування, ранг показника, індекс ринкової потужності, фінансові показники, непрацюючі кредити банку

Анотація

Вступ. Посилення конкуренції між банками потребує запровадження банківських продуктів із новим сервісним та економічним дизайном, які базуються на сучасних програмно-технологічних та інформаційних платформах.

Проблема. Диджиталізація стає ключо­вим трендом ведення бізнесу банків та їх корпоративних клієнтів.

Метою дослідження є здійснення клас­теризації банків за рівнем диджиталізації та визначення взаємозв’язку між ним і показ­никами ринкової потужності, фінансової результативності та кредитного ризику.

Методи. Використано вхідні нормалізовані показники по 32 банках України, які визначено за допомогою методики МІНІМАКС. Дослідження базувалося на кореляційно-регресивному та кластерному аналізі.

Результати дослідження. Інформаційною базою для розрахунків індексу диджиталізації по банкам фокус-групи обрано показники кіль­кості: відвідувачів сайтів банків, зареєстро­ваних користувачів мобільних додатків банків (у тому числі для юридичних та фізичних осіб), брендових онлайн-запитів, банківських пристроїв самообслуговування, підписників банків у соці­альних мережах. При визначенні рівня диджи­талізації в кор­по­ративному бізнесі викорис­тано лише два індикатори – кількість зареєстро­ваних юри­дич­них осіб, що користуються мо­більними додатками банків, і кількість пошукових брендових онлайн-запитів по кожному з них.

Висунуто три гіпотези та проведено їх емпіричну перевірку, за результатами якої встановлено наявність помірного кореляцій­ного зв’язку між індексом диджиталізації та показником кредитного ризику і низького зв’язку між індексом диджиталізації та показ­никами фінансової результативності й рин­ко­вої потужності. Серед фінансових показ­ників встановлено помітний кореляційний зв’язок тільки між рівнем процентної маржі та рівнем диджиталізації.

Висновки. Для більшості банків фокус-групи в корпоративному бізнесі притаманним є низький рівень диджиталізації. Запропоно­вано розробляти стратегію розвитку корпо­ративного бізнесу банків на новій техноло­гічній платформі, яка дасть змогу їм поши­рити процеси диджиталізації не тільки на типові, але й ексклюзивні фінансові послуги, що надаються корпоративним клієнтам з урахуванням індивідуального їх обслуговування.

Біографії авторів

Наталія ШУЛЬГА , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи

Богдан ФЕСЮК , Державний торговельно-економічний університет

бакалавр зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування"

Посилання

Trang, D. D., Pham, H.A.T., Eleftherios, I. & Le, H. A. (2022). The Impact of Digital Transformation on Performance: Evidence from Vietnamese Commercial Banks. Risk and finansial menegment, 15, 1-15 [in English].

Diener, F., Špaˇcek, M. (2021). Digital Transformation in Banking: A Managerial Perspective on Barriers to Change. Sustainability,13, 1-27 [in English].

X. Zhou, L. Tu. (2020). Study on Digital Transformation Mode of Commercial Banks. Atlantis Press, 364-369 [in English].

Forcadell, F. J., Aracil, E., & Úbeda, F. (2020). Using Reputation for Corporate Sustainability to Tackle Banks Digitalization Challenges. Business Strategy and the Environment, 1-46 [in English].

Lihua, Z., Strauss, J., & Lijuan, Z. (2021). The Digitalization Transformation of Commercial Banks and Its Impact on Sustainable Efficiency Improvements through Investment in Science and Technology. Sustainability, 13, 28-44 [in English].

Zabala, F., Slusarczyk, B. (2020). Risks of Banking Services’ Digitalization: The Practice of Diversification and Sustainable Development Goals. Sustainability, 12, 1-10 [in English].

Veseli-Kurtishi, T., Hadzimustafa, S., & Veseli, (E. 2020). Digitalization of Banking Services and Its Impact on Customer Satisfaction: Case, Republic of North Macedonia. Management International Conference, 63-72 [in English].

Bella, F. I., & Himmawan M. F. (2021). Digitalization and Efficiency: Technologybased Service of Indonesia Sharia Commercial Banks. IQTISHADIA, 14, 280-300 [in English].

Lazarenko, Y. A. (2021). Strategic aspects of management of competitiveness of commercial bank in the conditions of digitalization of economy. Collection of materials. IV All-Ukrainian scientific-practical Internet conference dedicated to the memory of Professor, Honored Worker of Higher School Dmitriy Museevich Fesenko. Poltava: Poltava State Agrarian Academy [in Ukrainian].

Lysyak, O. M., & Sagaidak, O. M. (2021). The reality and prospects of Internet banking as a direction of digitalization in Ukraine. Finance, monetary circulation and credit, 76-81 [in Ukrainian].

Krukhmal, O. V., & Sukhonos, V. V. (2020). Development of banking business in the digital economy. Effective economy, 11,1-5 [in Ukrainian].

Serednyak, T. K. (2021). Modern money, banking services and financial innovations in the digital economy. Collection of materials of scientific and practical intern. conf. of graduate students and young scientists. Dnieper: KNEU [in Ukrainian].

Kleba, L. G. (2018). Digitalization – an innovative direction of development of banks. Effective economy, 1-8 [in Ukrainian].

Reverchuk, S. K. Tvorydlo, O. I. (2022). Bank income in the conditions of formation of digital economy. Scientific theory and practice: Key aspects, 122-145 [in Ukrainian].

Vovchak, O. D. (2020). The impact of financial technology on ensuring the competitiveness of the bank. Bulletin of the University of Banking, 1, 86-91 [in Ukrainian].

Borisova, L. E., Kolesnik, O. A., & Shramko, A. A. (2021). Financial ecosystem as an innovative business model of modern banking. Money, Money and Credit, 68, 77-82 [in Ukrainian].

Kovalenko, V. V., & Radova, N. V. (2021). Digitalization of the economy and its impact on the financial stability of banks. Eastern Europe: economy, business and management. Electronic scientific professional edition, 1, 61-68 [in Ukrainian].

Kovalenko, V. V. & Kutyshenko, R. S. (2021). Management of corporate business in banks in conditions of digitalization. Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, 54-61 [in Ukrainian].

NBU Banking Sector Review. bank.gov.ua. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review (accessed 15.08.2022) [in Ukrainian].

Semrush Internet Portal. www.semrush.com. https://www.semrush.com/projects (accessed 15.08.2022) [in English].

Internet portal SimilarWeb. www.similarweb.com. https://www.similarweb.com (accessed 15.08.2022) [in English].

Semrush Internet Portal. www.semrush.com. https://www.semrush.com/projects (accessed 15.08.2022) [in English].

Linenko, A. V., & Zavalnyuk, A. A. (2016). Analysis of expediency of integration of machine-building enterprises of the Black Sea region in the holding company. Economy and enterprise management, 10, 109-112 [in Ukrainian].

YouControl Market Scoring Methodology. youcontrol.com.ua. https://youcontrol.com.ua/contractor/market-scoring/method (accessed 1.09.2022) [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

ШУЛЬГА . N., & ФЕСЮК B. (2022). Диджиталізація корпоративного бізнесу банків України. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 146(6), 76–85. https://doi.org/10.31617/1.2022(146)06

Номер

Розділ

БАНКІВСЬКА СПРАВА