Waterproof paper packaging materials: comprehensive quality assessment

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31617/tr.knute.2021(37)08

Keywords:

paper packaging materials, consumer properties, analog material, comprehensive quality assessment

Abstract

The main aspects of quality assessment of moisture-resistant waterproof paper are considered. The results of expert evaluation of the advantages of the developed moisture-resistant waterproof paper packaging materials over the analogue material are presented. The complex indicator of quality of the developed moisture-resistant water­proof paper packing materials is defined.

Author Biographies

Victor OSYKA, Kyiv National University of Trade and Economics

DSc (Ing), Professor, Dean of the Trade and Marketing Faculty

Olha KOMAKHA, Kyiv National University of Trade and Economics

Ph.D. (Ing), Associate Professor, Associate Professor
at the Department of commodity science and customs affairs

Volodymyr KOMAKHA, Kyiv National University of Trade and Economics

Ph.D. (Ing), Associate Professor, Associate Professor
at the department of commodity science and customs affairs

References

Singh, P., Abas Wani, A., & Saengerlaub, S. (2011). Active packaging of food pro­ducts: recent trends. Nutrition & Food Science, 4 (41), 249-260 [in English].

Osyka, V. A., Komaha, V. O., & Shul’ga, O. S. (2019). Svitovyi rynok pape­rovykh pakuvalnykh materialiv [World market of paper packaging materials]. Mizhnarodnyy naukovo-praktychnyy zhurnal "Tovary i rynky" – International scientific and practical journal "Commodities and markets", 2 (30), 5-17. DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2019(30)01 [in Ukrainian].

Zinchenko, D. V., & Dunska, A. R. (2014). Problemy ta perspektyvy rozvytku tseliulozno-paperovoi promyslovosti Ukrainy v umovakh svitovoho rynku [Problems and prospects of development of the pulp and paper industry of Ukraine in the conditions of the world market]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia – Actual problems of economy and management. Retrieved from http://probl–economy.kpi.ua/pdf/2014–12.pdf [in Ukrainian].

Shenderivska, L. P., & Savenok, D. A. (2016). Tendentsii rozvytku rynku upa­kovky Ukrainy [Trends in the development of the packaging market in Ukraine]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Bulletin of the International Humanities University, 16, 97-101 [in Ukrainian].

Nazarov, D. S. (2014). Problema importozamishchennia v konteksti import­zalezhnosti vitchyznianoho rynku: stan ta realizatsiia (na prykladi vyrobnytstva polivinilkhlorydu) [The problem of import substitution in the context of import dependence of the domestic market: the state and sales (on the example of polyvinyl chloride production)]. Actual problems of international relations, 209-215 [in Ukrainian].

Osyka, V., Karavaev, T., & Komakha, V. (2020). Waterproof paper packaging materials: optimization of hydrophobic compoisition. Mizhnarodnyy naukovo-praktychnyy zhurnal "Tovary i rynky" – International scientific and practical journal "Commodities and markets", 1 (33), 37-46. DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2020(33)04 [in English].

Osyka, V., Komakha, V., & Komakha, O. (2020). Waterproof paper packaging materials: evaluation of properties. Mizhnarodnyy naukovo-praktychnyy zhur­nal "Tovary i rynky" – International scientific and practical journal "Commo­dities and markets", 3(35), 48-57. DOI: https://doi.org/10.31617/tr.knute.2020(35)04 [in English].

Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Qua­lity management systems. Basic provisions and glossary of terms]. (2016). DSTU ISO 9000:2015. Kyiv: DP "UkrNDNTs" [in Ukrainian].

Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy [Quality management systems. Requi­rements]. (2016). DSTU ISO 9000:2015. Kyiv: DP "UkrNDNTs" [in Ukrainian].

Kuts, V. (2000). Metody otsiniuvannia rivnia yakosti produktsii [Methods for asse­ssing the level of product quality]. Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia: mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk – Measuring equipment and metrology: interdepartmental scientific and technical collection, 56, 130-133 [in Ukrainian].

Havva, O. O., Dorokhovych, A. M., & Petryshyn, N. Z. (2010). Vplyv fruktozy ta pakuvalnykh materialiv na termin zberihannia krystalichnoho irysu [Influence of fructose and packaging materials on the shelf life of crystalline iris]. Kharchova promyslovist – Food industry, 7, 43-45 [in Ukrainian].

Zakharevych, V. B., Havva, O. M., & Yukhno, M. I. (2012). Pakuvalni mate­rialy dlia khlibobulochnykh vyrobiv [Packaging materials for bakery pro­ducts]. Kharchova nauka i tekhnolohiia – Food science and technology, 1, 104-106 [in Ukrainian].

Havva, O. M. Pakuvalne obladnannia (shliakhy vdoskonalennia ta rozvytku) [Packaging equipment (ways to improve and develop)]. Upakovka – Pack­aging, 1, 64-68 [in Ukrainian].

Koptiukh, L. A. (2007). Materialy i pakovannia z bariernymy i zakhysnymy vlas­tyvostiamy [Materials and packaging with barrier and protective pro­per­ties]. Pakuvalna industriia Ukrainy – Packaging industry of Ukraine: Proceedings of the Scientific and Practical Conference. (pp.103-110). Alushta [in Ukrainian].

Koptiukh, L. A., Kvasko, V. N., Pohosskaia, N. Z., & Rybalchenko, V. V. (2006). Upakovochnyie materialyi dlya hraneniya fruktov i vinograda [Packaging mate­rials for storage of fruit and grapes]. Upakovka – Packaging, 4, 14-15 [in Rusian].

Koptyukh, L. A. (2014). Pakuvalna industriia i navkolyshnie seredovyshche [Packaging industry and environment]. Kyiv: University "Ukraine" [in Ukrainian].

Papir i karton. Metod vidbyrannja prob dlja vyznachennja seredn’oi’ jakosti [Paper and cardboard. Sampling method for determining average quality]. (2010). DSTU EN ISO 186:2008 (EN ISO 186:2002, IDT). Kyi’v: Derzhspo­zhyvstandart Ukrai’ny [in Ukrainian].

Bumaga i karton. Metod opredelenija vozduhopronicaemosti [Paper and card­board. Method for determining breathability]. (2008). GOST 13525.14–77. Moscow: Standartinform [in Russian].

Papir i karton. Metod vyznachennja vodonepronyknosti [Paper and cardboard. Method for determining water resistance]. (1994). DSTU 2711–94 (ISO 5633:1983). Kyi’v: Derzhspozhyvstandart Ukrai’ny [in Ukrainian].

Papir ta karton. Metod vyznachennja poverhnevoi’ vbyrnosti vody pid chas odno­bichnogo zmochuvannja, metod Kobba [Paper and cardboard. Method for deter­mining the surface water absorption during unilateral wetting, Cobb method]. (1999). DSTU 3549–97. Kyi’v: Derzhspozhyvstandart Ukrai’ny [in Ukrainian].

Papir ta karton. Vyznachennja micnosti pid chas roztjaguvannja. Chastyna 1. Metod navantazhuvannja z postijnoju shvydkistju [Paper and cardboard. The determination of tensile strength. Part 1. Constant velocity loading method]. (1997). DSTU 2334–94 (GOST ISO1924/1-96). Kyi’v: Derzhspozhyv­stan­dart Ukrai’ny [in Ukrainian].

Papir i karton. Vyznachennja micnosti pid chas roztjaguvannja pislja zanu­rennja u vodu [Paper and cardboard. The determination of tensile strength after immersion in water]. (2006). DSTU ISO 3781:2005 (ISO 3781:1983, IDT). Kyi’v: Derzhspozhyvstandart Ukrai’ny [in Ukrainian].

Downloads

Published

2021-03-12

How to Cite

OSYKA, V., KOMAKHA, O., & KOMAKHA, V. (2021). Waterproof paper packaging materials: comprehensive quality assessment. "INTERNATIONAL·SCIENTIFIC-·PRACTICAL·JOURNAL·COMMODITIES·AND·MARKETS", 37(1), 97–105. https://doi.org/10.31617/tr.knute.2021(37)08

Issue

Section

IMPROVEMENT OF GOODS PROPERTIES

Most read articles by the same author(s)