Formation of quality of fish preserves from small herring fish

Authors

Keywords:

fish preserves, consumer properties, small herring fish, plant raw material, penetration

Abstract

Background. Actual problem on the market of fishery products is quality and safety of fish preserves formed depending on the quality of raw materials and other recipe components. The assortment of fish preserves made from domestic raw materials and natural preservatives on the Ukrainian market is very limited. In the Azov-Black Sea and Dnieper basins there is a high level of whitebait stocks that is not used enough for the production of fish preserves. Whitebait is characterized by rich chemical composition and requires complex zero waste processing.
The aim of the research is scientific substantiation of quality formation and stabilization of consumer properties of fish preserves based on small herring fish with added plant raw materials without using artificial food additives.
Material and methods. Research object is fish preserves with added plant raw materials, the main ingredient of which is whitebait of the Azov-Black Sea and Dnieper basin. Functional plant supplement is sea-buckthorn (Нippophae rhamnoides L.) and cranberries (Vaccinium oxycoccos L.).
Results. According to the results of the organoleptic, physical and chemical, structural and mechanical research, samples of fish preserves with added plant raw materials differed advantageously from control. The sample "Cranberries + buckthorn" is considered to be the best, which can be explained by the complex effect of buckthorn and cranberries. Optimized storage period of fish preserves is defined to be 10 days.
Conclusion. Fish preserves from small herring fish and plant raw material with a high content of carotene and sorbic acid are characterized by stable consumer properties during 10 days storage period.

Author Biographies

Mycola POBEDASH, Kyiv National University of Trade and Economics

Postgraduate student

Olena SYDORENKO, Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Technical Sciences, Professor

Roman ROMANENKO, Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

References

Sydorenko O. V. Formuvannja asortymentu ta jakosti ryboroslynnyh produktiv : monografija / O. V. Sydorenko. — K. : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t., 2006. — 313 s.

Pobedash M. M. Aktual'ni problemy rynku rybnyh preserviv Ukrai'ny / M. M. Pobedash // Integrovane upravlinnja vodnymy resursamy : nauk. zb. ; vidp. red. V. I. Shherbak. — K. : DIA, 2013. — S. 499—503.

Pobedash M. M. Shljahy stabilizacii' spozhyvnyh vlastyvostej rybnyh preserviv na osnovi dribnyh oseledcevyh ryb / M. M. Pobedash, O. V. Sydorenko // Visn. Chernig. derzh. tehnol. un-tu : nauk. zbirn. — Chernigiv : Chernig. nac. tehnol. un-t, 2014. — № 2 (73). — S. 208—212. — Serija "Tehnichni nauky".

Dobrobabina L. B. Sovremennye tehnologii pishhevyh produktov iz gidrobiontov / L. B. Dobrobabina, A. T. Bezusov. — Odesa : Optimum, 2008. — 229 s.

Lebs'ka T. Kompleksna pererobka prisnovodnyh ryb / T. Lebs'ka, T. Tkachenko, V. Vovk // Prodovol'cha industrija APK. — 2011. — № 3. — S. 30—34.

Romanenko O. V. Spozhyvni vlastyvosti novyh preserviv na osnovi prisnovodnoi' ryby / O. V. Romanenko : avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. tehn. nauk : spec. 05.18.15 / O. V. Romanenko ; Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t. — K., 2007. — 23 s.

Guc' V. S. Modelirovanie pokazatelej kachestva pishhevyh produktov i prognozirovanie sroka ih godnosti / V. S. Guc' // Upakovka. — 2009. — № 3. — S. 30—34.

Koval' O. A. Kinetychna teorija modeljuvannja jakosti j prognozuvannja terminu prydatnosti harchovyh produktiv / O. A. Koval', V. S. Guc' // Mizhnar. nauk.-prakt. zhurn. "Tovary i rynky". — 2008. — № 2. — S. 67—74.

Tehnologija produktov iz gidrobiontov / [Artjuhova S. A., Bogdanov V. D., Dacun V. M. i dr.]. — M. : Kolos, 2001. — 496 s.

Quast D. G. Computer seinukation of storage life of foods undergroing spoilage by two interacting mechanisens / D. G. Quast, M. Karel // J. Food Science. — 1972. — N 5. — Р. 679—683.

Pat. 93811 Ukrai'na, MPK A23V 4/12. Sposib vyrobnyctva rybnyh preserviv na osnovi dribnyh oseledcevyh ryb iz dodavannjam karotynovmisnoi' syrovyny / Pobedash M. M., Korotec'kyj V. P., Sydorenko O. V., Bolila N. O., Goncharova I. V. ; zajavnyk i patentovlasnyk Pobedash M. M., Korotec'kyj V. P., Sydorenko O. V., Bolila N. O., Goncharova I. V. — № u201406184 ; zajavl. 05.06.14 ; opubl. 10.10.14, Bjul. № 19.

Zhuravlyna // Apteka trav. — Rezhym dostupu : http://apteka-traw.com/zhuravlina.html.

Oblipyha // Apteka trav. — Rezhym dostupu : http://apteka-traw.com/oblipixa.html.

GOST 19182–89. Preservy rybnye. Metody opredelenija bufernosti. — Vved. 01.09.90. — M. : Standartinform, 2007. — 4 s.

GOST 27082–89. Konservy i preservy iz ryby i moreproduktov. Metody opredelenija obshhej kislotnosti. — Vved. 01.04.90. — M. : IPK Izdatel'stvo standartov, 2004. — 3 s.

GOST 3945–78. Preservy rybnye. Ryba prjanogo posola. Tehnicheskie uslovija. — Vved. 01.01.79. — M. : Standartinform, 2008. — 7 s.

Romanenko O. Metod vyznachennja strukturno-mehanichnyh vlastyvostej rybnyh preserviv // Mizhnar. nauk.-prakt.zhurn. "Tovary i rynky". — № 2. — 2013. — S. 58—65.

Metodychni vkazivky do vykonannja naukovo-doslidnyh robit z vykorystannjam universal'nogo vymirjuval'nogo komp’juternogo pryladu / [S. L. Shapoval, N. P. Forostjana, Ju. V. Lytvynov, R. P. Romanenko]. — K. : Kyi'v. nac. torg-ekon. un-t, 2013. — 88 s.

Published

2015-06-11

How to Cite

POBEDASH М., SYDORENKO О., & ROMANENKO Р. (2015). Formation of quality of fish preserves from small herring fish. NTERNATIONAL CIENTIFIC-RACTICAL OURNAL OMMODITIES ND ARKETS, 19(1), 112–120. etrieved from https://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/article/view/1226

Issue

Section

RESEARCHES OF FOODSTUFF’S QUALITY

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>