The valuation of business in the terms of European integration

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(104)10

Keywords:

business, estimation, normative and legal regulation, evaluation standards

Abstract

The normative and legal basis for estimating the value of a business is analyzed. The values of individual normative and legal sources for the determination of methods and results of business evaluation when making managerial decisions are researched. The compliance of certain provisions of national and international standards of assessment is considered. The researcher proved the necessity of making changes to the existing national standards of assessment.

Author Biographies

Valeriia SOPKO, Kyiv National University of Trade and Economics

DSc (Economics), Professorof the Department of Accounting and Taxation

Olena FOMINA, Kyiv National University of Trade and Economics

DSc (Economics), associate Professor, Head of the Department of Accounting 
and Taxation

Olha ROMASHKO, Kyiv National University of Trade and Economics

PhD (Economics), associateProfessor, Associate professor
of the Department of Accounting and Taxation

References

Lojko, V. V., & Kalabuhova A.V. (2015). Ocinka biznesu jak instrument upravlinnja vartistju pidpryjemstva [Business evaluation as a tool for managing enterprise value]. International scientific journal, 8, 126-130 [in Ukrainian].

Garazha, O. P. (2016). Standartyzacija ocinky majna u sviti [Standardization of property evaluation in the world]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu – Scientific Herald of the International Humanitarian University. Serija: Ekonomika i menedzhment. (V0l. 17). (pp. 36-42). Retrieved from www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe [in Ukrainian].

Kucyk, V. I., & Javtuhovs'ka, I. V. (2015). Metody ta pidhody do ocinky vartosti pidpryjemstva: teoretychnyj aspekt, problemy i'h vykorystannja [Methods and approaches to estimating the value of an enterprise: the theoretical aspect, problems of their use]. Visnyk L'vivs'koi' komercijnoi' akademii' – Bulletin of the Lviv Academy of Commerce. Serija ekonomichna. (Vol. 48). (pp. 82-87) [in Ukrainian].

Koval', I. F. (2017). Ocinka vartosti kompanij: metodychni pidhody ta zastosuvannja [Assessment of the value of companies: methodological approaches and applications]. Molodyj vchenyj – Young scientist, 4 (44), 665-668 [in Ukrainian].

Gurs'ka, O. M. (2016). Udoskonalennja procesu ocinky neruhomosti na suchasnomu etapi. Visnyk Kyi'vs'kogo instytutu biznesu ta tehnologij – Bulletin of the Kyiv Institute of Business and Technology, 2, 8-10 [in Ukrainian].

Jakubovs'kyj, V. V. (2016). Nove vydannja jevropejs'kyh standartiv ocinky EVS-2016 i i'h vzajemozv'jazok z zakonodavcho-reguljujuchoi' bazoju Jevropejs'kogo Soobshhestva [New edition of EVS-2016 European evaluation standards and their interconnection with the legislative and regulatory framework of the European Community]. Retrieved from http://www.afo.com.ua/uk/news/2/1145 [in Ukrainian].

Davydov, O. I. (2017). Vyznachennja vartosti vlasnogo kapitalu pid chas ocinky vartosti pidpryjemstv [Determination of the value of equity capital in assessing the value of enterprises]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu – Scientific Herald of the International Humanitarian University, 23-1, 97-102 [in Ukrainian].

Delas, V. A. (2015). Vyznachennja vartosti kapitalu vitchyznjanyh pidpryjemstv. Svitovi tendencii' ta perspektyvy rozvytku finansovoi' systemy Ukrai'ny [Determination of the cost of domestic enterprises capital. Global Trends and Prospects for the Development of the Ukrainian Financial System]. zb. mater. X Mizhnar. nauk.-prakt. konferencii' – The collection of materials of the Xth International Scientific and Practical Conference.(pp. 74-76) [in Ukrainian].

Mogylova, M. M. (2017). Ob’jektyvnist' ocinky sil's'kogospodars'kogo majna v zabezpechenni udoskonalennja ekonomichnyh vidnosyn [Objectivity of evaluation of agricultural property in ensuring the improvement of economic relations]. Agrosvit – AgroSvit, 24, 3-8 [in Ukrainian].

Official site TEGoVA,The European Group of Valuers' Associations. www.tegova.org. Retrieved from https://www.tegova.org [in English].

European Valuation Standards EVS-2016. (2016). 8-th ed. TEGoVA. Gillis nv / sa. 370 p. Retrieved from www.tegova.org/data/bin/a5738793c0c61b_EVS_2016.pdf [in English].

International Valuation Standards IVS–2017. (2017). IVSC. 115 p. Retrieved from https://www.asx.com.au/asxpdf/20130416/pdf/42f8stg1gvzt54.pdf [in English].

Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council on credit agreements for consumers relating to residential immovable property. eur-lex.europa.eu. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri. [in English].

Zakon Ukrai'ny Pro ocinku majna, majnovyh prav ta profesijnu ocinochnu dijal'nist' v Ukrai'ni vid 12 lypnja 2001 r. [Law of Ukraine «On evaluation of property, property rights and professional appraisal activity in Ukraine from July 12, 2001»]. Verhovna Rada Ukrai'ny – Verhovna Rada Ukrai'ny. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 [in Ukrainian].

Zagal'ni zasady ocinky majna i majnovyh prav [Zagal'ni zasady ocinky majna i majnovyh prav]. National Standard № 1 dated September 10, 2003. Kyiv.Kabinet Ministriv Ukrai'ny. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003 [in Ukrainian].

Ocinka neruhomogo majna [Real estate evaluation]. National Standard № 2 of October 28, 2004Kyiv. Kabinet Ministriv Ukrai'ny. zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004 [in Ukrainian].

Ocinka cilisnyh majnovyh kompleksiv [Estimation of integral property complexes]. National Standard № 3 dated November 29, 2006. Kyiv. Kabinet Ministriv Ukrai'ny. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006 [in Ukrainian].

Ocinka majnovyh prav intelektual'noi' vlasnosti [Appraisal of property rights of intellectual property]. National Standard № 4 dated October 3, 2007. Kyiv. Kabinet Ministriv Ukrai'ny. zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1185-2007 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja metodyky ocinky majna vid 10 grudnja 2003 r. [On Approval of the Methodology for Property Evaluation of December 10, 2003]. Kyiv. Kabinet Ministriv Ukrai'ny. experty/kiev/ua.Retrieved from http://experty/kiev/ua/zakonodavcha_basa/html [in Ukrainian].

Zakon Ukrai'ny Pro ocinku zemel' vid 11.12.2003 № 1378-IV [Law of Ukraine on land evaluation from 11.12.2003 № 1378-IV]. Verhovna Rada Ukrai'ny – Verkhovna Rada of Ukraine.zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go/1378-15 [in Ukrainian].

Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 13 (MSFZ 13). Ocinka spravedlyvoi' vartosti [International Financial Reporting Standard 13 (IFRS 13). Estimated fair value]. IASB. Standard. International document from 01.01.2013. zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_068 [in Ukrainian].

Additional Files

Published

2019-06-19

How to Cite

SOPKO, V., FOMINA, O., & ROMASHKO, O. (2019). The valuation of business in the terms of European integration. oreign rade: onomics, inance, aw, 104(3), 116–126. https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(104)10

Issue

Section

FINANCES, TAXATION, AUDIT