Reviewers

АРТЮХ Оксана,
д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
Одеського національного економічного університету
E-mail:   oksana_art_2017@ukr.net
ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

АМЕЛІЧЕВА Лілія,
д. ю. н., доцент, професор кафедри цивільного права і процесу
Донецького національного університету імені Василя Стуса 
ORCID,   Google Scholar

БІЛОЦЬКИЙ Сергій,
д. ю. н., професор, професор кафедри міжнародного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
E-mail:   serbel325@gmail.com
Scopus,   ORCID,   Google Scholar

ГАРАФОНОВА Ольга,
д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
E-mail:   ogarafonova@ukr.net
Scopus,   ORCID,   Google Scholar

ГРИНЧЕНКО Ольга,
д. т. н., професор, завідувач кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії
Державного біотехнологічного університету
E-mail:   grinoly@gmail.com
Scopus,   ORCID,   Google Scholar

ГРОСУЛ Вікторія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та бізнесу
Державного біотехнологічного університету
E-mail:   viktoriagrosul@gmail.com
Scopus,   ORCID,   Google Scholar

ГУМЕНЮК Володимир,
д. е. н., професор, професор кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
E-mail:   volodymyr.humeniuk@nung.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ЄВСЕЙЦЕВА Олена,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну
Київського національного університету технологій та дизайну
E-mail:   yevseitseva.os@knutd.com.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ЖОСАН Ганна,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій
Херсонського державного аграрно-економічного університету
E-mail:   enn89@ukr.net
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ЖУКОРСЬКА Ярина,
к. ю. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права та міграційної політики Західноукраїнського національного університету
E-mail:   ya1zhu52@gmail.com
ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ЗАВГОРОДНЯ Владислава,
к. ю. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного, європейського права
та порівняльного правознавства
Сумського державного університету
E-mail:   v.zavhorodnia@uabs.sumdu.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar

ЗАГІРНЯК Денис,
д. е. н., професор, керівник центру моніторингу якості освіти та академічної доброчесності
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
E-mail:   deniszagirniak@gmail.com
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ІЛЬЧЕНКО Вікторія,
к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та економіки підприємства
Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро
E-mail:   vikusijzajac@gmail.com
Google Scholar

КОВАЛЬЧУК Світлана,
д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу та менеджменту
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

КОЛОМИЦЕВА Олена,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу
Черкаського державного технологічного університету
E-mail:   e.v.kolomytseva@gmail.com
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

КОТЛЯР Ольга,
к. ю. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права
Ужгородського національного університету
E-mail:   olga.kotlyar@uzhnu.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar

КРАЄВСЬКИЙ Володимир,
д. е. н., декан факультету податкової справи, обліку та аудиту
Державного податкового університету
E-mail:   kraevskyvm@ukr.net
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

КУЧЕРЕНКО Тамара,
д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування
Уманського національного університету садівництва
E-mail:   kucherenko_te@ukr.net
Scopus,   ORCID,   Google Scholar   

ЛИСЯК Любов,
д. е. н., професор, кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Університет митної справи та фінансів
E-mail:   lysyak@umsf.dp.ua 
ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ЛОМАЧИНСЬКА Ірина,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
E-mail:   i.lomachynska@onu.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

МАРЧЕНКО Валентина,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
E-mail:   tina_m_2008@ukr.net
Scopus,   ORCID,   Google Scholar

МАРЧЕНКО Ольга,
д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
E-mail:   ol.mar4encko2011@ukr.net
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

МЕДВЕДЄВА Марина,
д. ю. н., професор, професор кафедри міжнародного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
E-mail: medvedieva.maryna@gmail.com
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ОЗЕРАН Алла,
д. е. н. професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
E-mail:   alla_ozeran@ukr.net
Scopus,   ORCID,   Google Scholar

ПАВЛОВА Валентина,
д. е. н., професор кафедри підприємництва
Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро
E-mail:   pavlova@duan.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ПАЗЮК Андрій,
д. ю. н., доцент, професор кафедри міжнародного права
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ПЕЛИК Леся,
д. т. н., професор, професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю
Львівського торговельно-економічного університету
E-mail:   lpelyk@gmail.com
Scopus,   ORCID

ПЕРЕВОЗОВА Ірина,
д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
E-mail:   iryna.perevozova@nung.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ПОГРІЩУК Борис,
д. е. н., професор, директор
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Західноукраїнського національного університету
E-mail:   b.pogrishchuk@wunu.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ПОЛТОРАК Анастасія,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу
Миколаївського національного аграрного університету
E-mail:   poltorak@mnau.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar

СИРОЇД Тетяна,
д. ю. н., професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
E-mail:   t.l.syroid@karazin.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar

СИСОЄВА Інна,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки, обліку та опадаткування
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Західноукраїнського національного університету
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

СТОЛЯРЧУК Ярослава,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
E-mail:   stolyaroslava@kneu.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar   

СУЩЕНКО Олена,
д. е. н., професор, завідувач кафедри туризму
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
E-mail:   helen.sushchenko@gmail.com
Scopus,   ORCID,   Google Scholar  

ТИЩЕНКО Олександр,
д. е. н., професор, професор кафедри національної економіки та публічного управління
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
E-mail:   talp@meta.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ТКАЧУК Валентина,
д. т. н., професор, декан факультету митної справи, матеріалів та технологій
Луцького національного технічного університету
E-mail:   v.tkachuk@lntu.edu.ua
Scopus,   ORCID,   Google Scholar   

ТРУНІНА Ірина,
д. е. н., професор, завідувач кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та туризму
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ТРУТ Ольга,
д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту
Львівського торговельно-економічного університету
E-mail:   olgatrut@ukr.net
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

УСАТЕНКО Ольга,
д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту
Національного ТУ «Дніпровська політехніка»
E-mail:   usatenko.ol.v@nmu.one
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ШУКЛІНА Вікторія,
к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму
Херсонського національного технічного університету
E-mail:   golybtn@gmail.com
ORCID,   Google Scholar,   Web of Science

ЯЗВІНСЬКА Надія,
к. е. н., доцент, доцент кафедри промислового маркетингу
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
E-mail:   ynadiya@ukr.net
Scopus,   ORCID,   Google Scholar