Monetary and credit policy of Ukraine on the way to the macroeconomic stabilization

Authors

  • V. MARCYN Lviv Banking Institute of Banking University of National Bank of Ukraine

Abstract

The attention is focused on the monetary policy as an active tool of financial regulation of the economic development processes. The article shows the influence of monetary and credit instruments on the main monetary indicators and determines certain drawbacks of these instruments use. The necessity of new approaches to the formation of monetary and credit mechanism, adequate period of macroeconomic stabilization is substantiated. The directions of improvement of the state’s credit and monetary policy of are offered.

Author Biography

V. MARCYN, Lviv Banking Institute of Banking University of National Bank of Ukraine

doctor of economics sciences, professor

References

Ковалюк О. Н. Фінансовий механізм організації економіки України / О. Н. Ковалюк. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. — С. 139.

Крупка М. І. Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки України / М. І. Крупка, Л. Б. Євтух // Фінанси України. — 2007. — No 1. — С. 44.

Ковалюк О. Н. ... С. 234.

Гальчинський А. Україна – стратегія євроінтеграції / А. Гальчинський // Поступ. — 2003. — 28 берез. — С. 10.

Карпенко Г. В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи / Г. В. Карпенко // Фінанси України. — 2007. — No 2. — С. 92.

Керанчук Т. Л. Методичний підхід до оцінки фінансової стабільності підприємств // Економіка і підприємництво: стан і перспективи : зб. наук. пр. / Т. Л. Керанчук. — К. : КНЕУ. — 2005. — С. 178.

Заец А. С. Методологические проблемы создания регулированного рынка / А. С. Заец // Економіка. — 2004. — No 5. — С. 110.

Котляр М. Л. Оцінка фінансової стабільності підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів / М. Л. Котляр // Фінанси України. — 2005. — No 1. — С. 115.

Євтушевський В. А. Стратегія корпоративного управління / В. А. Євтушевський, К. В. Ковальська. — К. : Знання, 2007. — С. 136.

Михайлов Д. М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты / Д. М. Михайлов. — М. : Финансы и статистика, 2004. — С. 46.

Шкіряк Л. В. Визначення фінансової стійкості компанії і підприємств / Л. В. Шкіряк // Фінанси України. — 2005. — No 9 (118). — С. 41.

Касянова Н. В. Особливості формування кумулятивної стратегії розвитку підприємства / Н. В. Касянова // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — No 6 (72). — С. 85. 13 Лапко О. О. Вплив умов фінансування та політики державного регулювання на конкурентоспроможність великої компанії / О. О. Лапко, С. В. Власова // Регіональна економіка. — 2007. — No 3. — С. 175.

Закон України "Про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України". Проект ВР від 20.10.2008 р. — С. 4. — Режим доступу : http://rada.gov.ua.

Смолін І. В. Стратегічне планування розвитку організації / І. В. Смолін. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун. — 2004. — С. 84.

Сураев А. Построение системы финансового планирования на предприятии / А. Сураев // Проблемы теории и практики управления. — 2006. — No 10. — С. 93.

Смолін І. В. ... С. 96.

Євтушевський В. А. ... С. 96.

Державний комітет статистики України, 2008. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Там само.

Published

2009-01-21

How to Cite

MARCYN В. (2009). Monetary and credit policy of Ukraine on the way to the macroeconomic stabilization. "INTERNATIONAL·SCIENTIFIC-·PRACTICAL·JOURNAL·COMMODITIES·AND·MARKETS", 6(2), 7–15. etrieved from https://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/article/view/1723