Risks management during the goods customs control

Authors

  • S. TERESHCHENKO Research Institute of Customs Service
  • S. GALKO Research Institute of Customs Service

Abstract

The article researches risk analysis and management system as a mechanism of implementation of the supply chain security from the producer to the end consumer on the domestic market. Its role in foreign trade operations is presented. Its relations with the main stages of international chain of goods delivery (by basic objects of risks analysis) are determined. The elements of the risk analysis and management system, which need to be more researched, are defined.

Author Biographies

S. TERESHCHENKO, Research Institute of Customs Service

Research Scientist State Scientific

S. GALKO, Research Institute of Customs Service

Research Scientist

References

Мацкевич В. Обеспечение безопасности цепи поставок товаров в ЕС / В. Мацкевич // Таможня и ВЭД. — 2008. — No 11 — С. 13—15.

Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної організації. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Регламент (ЄС) No 450/2008 Європейського парламенту і Ради від 23 квіт. 2008 р. про встановлення Митного кодексу Співтовариства (Модернізованого Митного кодексу). — Режим доступу : http://eurodocs.sdla.gov.ua.

Таможенный кодекс таможенного союза. — М. : СофтИздат, 2010. — 416 с.

Таможенный кодекс Республики Казахстан No 401-II. [Введ. в действ. с 1 мая 2003 г.]. — Режим доступа : http://www.gcvp.kz.

Митний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 берез. 2009 р. — К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2009. — 168 с.

Пашко П. В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) : моногр. / П. В. Пашко. — О. : АТ "Пласке", 2009 — 628 с.

Пісной П. Управління митними ризиками як один із методів забезпечення митної безпеки держави / П. Пісной // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2008. — No 2 — С. 177—186.

Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : моногр. / І. Г. Бережнюк. — Д. : АМСУ, 2009. — 543 с.

Науменко В. Мінімізація ризиків при митному оформленні : навч. посіб. / В. Науменко. — К. : ЗАТ "Август", 2003. — 224 с.

Пісьмаченко Л. М. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні: регулювання та контроль : моногр. / Л. М. Пісьмаченко. — Д. : ТОВ "Юго – Восток, Лтд", 2008. — 336 с.

Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. — К. : "Аконіт", 1999. — Т. 4. — С. 207.

Published

2011-06-16

How to Cite

TERESHCHENKO С., & GALKO С. (2011). Risks management during the goods customs control. "INTERNATIONAL·SCIENTIFIC-·PRACTICAL·JOURNAL·COMMODITIES·AND·MARKETS", 11(1), 43–49. etrieved from https://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/article/view/1459