Trends of consumer market development in Ukraine

Authors

  • G. FILUK Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • O. SHEVCHUK Kyiv National University of Trade and Economics

Abstract

The article suggests an author definition of consumer market. Trends and contradictions of its development in Ukraine are characterized. Suggestions to improve the effectiveness of consumer market functioning in national economy are formulated.

Author Biographies

G. FILUK, Taras Shevchenko National University of Kyiv

doctor of economics sciences, professor

O. SHEVCHUK, Kyiv National University of Trade and Economics

assistance lecturer

References

Структурна гармонізація економіки як чинник економічного зростання / [Білоцерківець О. Г., Бурлай Т. В., Гончар Н. Ю. та ін.] ; за ред. І. В. Крючкової ; Ін-т економіки прогнозування НАН України. — К. : Експрес, 2007. — 517 с.

Лагутін В. Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання : моногр. / В. Д. Лагутін. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. — 327 с.

Споживчий ринок України: методологія дослідження та регулювання : монограф. ; за заг. ред. Л. О. Лігоненко. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. — 379 с.

Лошенюк І. Р. Концептуальні підходи до становлення і розвитку споживчого ринку України / І. Р. Лошенюк // Формування ринкових відносин в Україні. — 2007. — No 11. — С. 103.

Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів : моногр. / [А. А. Мазаракі, О. П. Корольчук, Т. М. Мельник та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 718 с.

Статистичний щорічник України за 2008 рік. — К. : Державне підприємство "Інформаційно-аналітичне агентство", 2009. — 568 с.

Роздрібний товарооборот за січень – грудень 2009 року. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

The Global Competitiveness Report 2009–2010/ — Way of access : www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm.

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств в Україні. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Структура сукупних витрат. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt2006_u.htm.

Стан торгової мережі підприємств (юридичних осіб) у 2009 році. — Режим доступу : www.me.gov.ua/file/link/148556/file/torg_merezha_2009.doc.

Отчет о конкурентоспособности Украины '2009. Навстречу экономическому росту и процветанию. –– К. : Фонд "Эффективное управление", 2009 . — 236 с.

Статистичний щорічник України за 2001 рік. — К. : Техніка, 2002. —644 с.

Економіка України 1999–2008: втрачене десятиліття // Дзеркало тижня. — 2010. — 26 груд. – 14 січ. (No 51). Режим доступу : // http://www.dt.ua/2000/2020/68155.

Система державного регулювання безпечності харчових продуктів в Україні: на шляху вдосконалення. Аналітичний звіт. [Робочий документ конференції IFC "Реформа системи харчової безпеки: міжнародний досвід та рекомендації для України"]. — К. — 2009. — 18 трав. — 68 с.

Частка продажу товарів, вироблених підприємствами на території України, у товарообороті торгової мережі. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Маркс К. Капітал. Т. 3, кн. ІІІ, ч. 1 / К. Маркс // Твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. –– К. : Держ. вид-во політ. літ-ри УРСР, 1963. — Т. 25, ч. І. — С. 29—470.

За останні декілька років продукції з ГМО в Україні суттєво побільшало. — Режим доступу : http://life.pravda.com.ua/problem/49a3d21cefa59.

Published

2011-06-16

How to Cite

FILUK Г., & SHEVCHUK О. (2011). Trends of consumer market development in Ukraine. "INTERNATIONAL·SCIENTIFIC-·PRACTICAL·JOURNAL·COMMODITIES·AND·MARKETS", 11(1), 24–36. etrieved from https://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/article/view/1457