Mineral and vitamin composition of сheese and vegetable pasta with high content of iodine

Authors

  • Mykhailo PERESІCHNYI Kyiv National University of Trade and Economics
  • Karina PALAMAREK

Keywords:

Iodine deficiency, pharmacodynamic synergy, cheese and vegetable products, mineral elements, powders of aquatic organisms, kelp, iodine, selenium and zinc

Abstract

Background. Development of food technology compositions using iodine-containing material is an actual task as it is directed on prevention of diseases caused by iodine deficiency. Technology development of cheese and vegetable pastes based on vegetable raw materials and protein powders with the addition of aquatic organisms is rational.
Material and methods. Cheese and vegetable pastes based on sourmilk cheese and brynza with vegetable raw materials (carrot, redbeet, pumpkin, apple, chinach, bean), laminaria, powder of aquatic organisms Rieber Food Ingredients, kappa-karagin, tht is also used in roll – cakes, that have received the patents [10–13].
Object of the research is cheese and vegetable pastes with powder Rieber Food Ingredients from shrimps, crabs, trout, control sample is paste from brynza according the traditional technology.
The content of mineral elements was defined on a portable analyzer energodispersive roentgen ElvaXmed, vitamines – by traditional methods [15–17].
Results. The study found that the consumption of 100 g of the developed cheese and vegetable paste according to the recommended nutritional standards of the population of Ukraine provides on average 65.4 % of the daily requirement for iodine and 10 to 30 % of the daily needs of most esentsiynyh matter – iodine synergists, which creates conditions for increasing it fixing and allows assignment of products to functional categories.
Conclusion. Developed food compositions are recommended as functional product for consumption with the aim of preventing diseases caused by iodine deficiency.

Author Biographies

Mykhailo PERESІCHNYI, Kyiv National University of Trade and Economics

doctor of technical sciences, professor

Karina PALAMAREK

postgraduate

References

Smoljar V. I. Osnovni tendencii' v harchuvanni naselennja Ukrai'ny / V. I. Smoljar // Problemy harchuvannja. — 2007. — No 4 (17). — S. 5—10.

Korzun V. N. Problema mikroelementiv u harchuvanni naselennja Ukrai'ny ta shljahy i'i' vyrishennja / V. N. Korzun, A. M. Parac // Problemy harchuvannja. — 2007. — No 1 (14). — S. 5—11.

Kravchenko V. I. Ocinjuvannja jododeficytnyh zahvorjuvan' ta monitoryng i'h usunennja : posib. dlja kerivnykiv program / V. I. Kravchenko. — [3 vyd.]. — K. : "K.I.S.", 2008. — 104 s.

Kozjarin I. P. Medyko-social'ni problemy profilaktyky jododeficytnyh zahvorjuvan' / I. P. Kozjarin, V. N. Korzun // Mystectvo likuvannja. — 2009. — No 4. — S. 39—43.

Novi metody u profilaktyci ta likuvanni jododeficytnyh zahvorjuvan' u ditej / [V. N. Korzun, T. O. Voroncova, T. V. Bolohnova, A. V. Derkach] // Nauk.-prakt. zhurn. "Aktual'ni pytannja pediatrii', akusherstva ta gineko¬logii'". — T. : Ukrmedknyga, 2011. — S. 128—130.

Tehnologija harchovyh produktiv funkcional'nogo pryznachennja : monografia / [A. A. Mazaraki, M. I. Peresichnyj, M. F. Kravchenko, P. O. Karpenko, S. M. Peresichna, K. V. Svidlo ta in.] ; za red. M. I. Peresichnogo. — [2-ge vyd., pererobl. i dop.]. — K. : Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2012. — 1116 s.

Novi pidhody u vyrishenni problemy likvidacii' joddeficytnyh zahvorjuvan' / [V. N. Korzun, A. M. Parac, K. M. Bruslova ta in.] // Problemy harchuvannja. — 2004. — No 3. — S. 21—25.

Zimmermann M.B., Kohrle J. The impact of iron and selenium deficiencies on iodine and thyroid metabolism: biochemistry and relevance to public health. Thyroid. 2002; 12 (10): 867–878.

Rebrov V. G. Vitaminy, makro- i mikrojelementy / V. G. Rebrov, O. A. Gromova. — M. : GeotarMed, 2008. — 957 s.

Pat. MPK A23S 19/09, A23J 3/14, A23J 1/08. Rulet bilkovo-roslynnyj "Bukovyns'kyj" z pidvyshhenym vmistom jodu / M. I. Peresichnyj, D. V. Fedorova, K. V. Palamarek; zajavnyk i vlasnyk patentu Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t. — No 9314 ; zajavl. 26.06.12 ; opubl. 25.04.13, Bjul. No 8. — 4 s.

Pat. MPK A23S 19/09, A23J 3/14, A23J 1/08. Rulet bilkovo-roslynnyj "Chernivec'kyj" z pidvyshhenym vmistom jodu / M. I. Peresichnyj, D. V. Fedorova, K. V. Palamarek; zajavnyk i vlasnyk patentu Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t. — No 79312 ; zajavl. 26.06.12 ; opubl. 25.04.13, Bjul. No 8. — 4 s.

Pat. MPK 51 A23S 19/09, A23J 3/14, A23J 1/08. Rulet bilkovo-roslynnyj "Gucul's'kyj" z pidvyshhenym vmistom jodu / M. I. Peresichnyj, D. V. Fedorova, K. V. Palamarek; zajavnyk i vlasnyk patentu Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t. — No 79311 ; zajavl. 26.06.12 ; opubl. 25.04.13, Bjul. No 8. — 4 s.

Pat. MPK A23J 1/00, A23S 19/09. Rulet bilkovo-roslynnyj "Zakarpats'kyj" z pidvyshhenym vmistom jodu / M. I. Peresichnyj, D. V. Fedorova, K. V. Palamarek ; zajavnyk i vlasnyk patentu Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t. — No 79313 ; zajavl. 26.06.12 ; opubl. 25.04.13, Bjul. No 8. — 4 s.

Sbornyk receptur bljud y kulynarnыh yzdelyj: dlja predpryjatyj obshhestv. pytanyja / avt.-sost. : A.Y. Zdobnov, V.A. Cyganenko, M.Y. Peresychnyj. — K. : A.S.K., 2002. — No 818. — S. 355.

Haryscharyhvyly Y. Z. analyz mykroэlementnogo sostava volos rentge–nofluores–centnym metodom y ego znachenye v dele dyagnostyky zabolevanyj cheloveka / Y. Z. Haryscharyhvyly, B. E. Gorgoshydze // Эksperymental'naja y klynycheskaja medycyna. — 2006. — No 7. — S. 65—67.

Gal'chenko S. M. Rentgenofluorescentnyj metod vyznachennja mikroelementnogo skladu pytnoi' vody / S. M. Gal'chenko, P. A. Korotkov, Je. K. Kyrylenko // novi tehnologii'. — 2009. — No 1. — S. 214—221.

Jeksperimental'naja vitaminologija: sprav. ruk. / pod red. Ju. M. Ostrovskogo. — Minsk. : Nauka i tehnika, 1979. — 538 s.

Published

2013-12-06

How to Cite

PERESІCHNYI М., & PALAMAREK К. (2013). Mineral and vitamin composition of сheese and vegetable pasta with high content of iodine. "INTERNATIONAL·SCIENTIFIC-·PRACTICAL·JOURNAL·COMMODITIES·AND·MARKETS", 16(2), 125–131. etrieved from https://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/article/view/1380

Issue

Section

RESEARCHES OF FOODSTUFF’S QUALITY