Effect of elamin and stevioside on water in whipped eggs

Authors

  • Galyna DYKAREVA Kharkiv State University of Food Technology and Trade
  • Oleksandr DYAKOV Kharkiv State University of Food Technology and Trade
  • Anna GASANOVA Kharkiv State University of Food Technology and Trade

Keywords:

biscuit, water mobility, elamin, stevioside, whipped egg mass, nuclear magnetic resonance

Abstract

Background. Daily consumption of population regularly comprises confectionery, including the products made of biscuit dough. However, all those dishes contain a great amount of sucrose which when over consumed may cause diabetes which may lead to early disability.
Iodine deficiency also triggers a wide range of disorders. An adequate and balanced diet is based on the sufficient intake of macro- as well as micronutrients. Therefore, any food should contain vital substances. We offered to enrich biscuits with iodine using concentrate of seaweeds – elamin and to substitute part of sugar into natural sweetener – stevioside.
Material and methods. Object of the stud – samples of the whipped egg mass with elamin, stevioside and mix of elamin and stevioside with the concentration of supplements 0.3; 1.0; 1.5; 4.0 % to egg mass; control sample – whipped egg mass without supplements.
The study of influence of supplements on water mobility in whipped egg mass has been conducted with the help of nuclear magnetic resonance spectrometer. The dependence of spin-spin relaxation time on concentration of added supplements and their mutual influence has been determined by Chan method. Two impulses with interval of  are sent to a sample. After their affect at the moment 2τі spin echo is observed, which amplitude is calculated after the formula:
 
, (1)
 
where – interval between impulses;
Т2 – time of spin-spin relaxatin;
А0 – maximum signal of spin echo, that is determined by amount of resonating nucleaus and equals to echo signal after  = 0.
 
Results. The experiment proves that a significant part of water in the whipped egg mass tends to mix with high concentrations elamin. Moreover, adding of stevioside has shown that the natural sweetener doesn’t affect water mobility in the whipped egg mass.
Conclusion. A tendency for mixing observed in the whipped egg mass with elamin confirms its possible use as a foam stabilizer in the production of biscuits. Furthermore, the fact that stevioside doesn’t influence water mobility indicates the prospects of its use in the production of biscuits without the risk of changing the modes of production.

Author Biographies

Galyna DYKAREVA, Kharkiv State University of Food Technology and Trade

candidate of technical sciences, associate professor

Oleksandr DYAKOV, Kharkiv State University of Food Technology and Trade

candidate of technical sciences, professor

Anna GASANOVA, Kharkiv State University of Food Technology and Trade

postgraduate

References

Tereshhenko O. V. Meta suchasnoho likuvannya xvoryx na cukrovyj diabet: dodaty ne til"ky rokiv do zhyttya, a j zhyttya do rokiv / V. O. Tereshhenko // Praktychna anhiolohiya. — 2012. — No 3. — S. 77.

Bodnar P. M. Jododeficytni zaxvoryuvannya ta yix profilaktyka P. M. Bodnar, H. P. Myxal"chyshyn // Mizhnar. endokrynolohichnyj zhurn. — 2006. — No 4. –– S. 7—9.

Joduvannya xliba – odyn zi sposobiv vyrishennya problemy jododeficytu : materialy XIV z’yizdu hihiyenistiv Ukrayiny ["Hihiyenichna nauka ta praktyka na rubezhi stolit"], (Dnipropetrovs"k, 19–21.05.2004) / [Arsen"yeva L. Yu., Drobot V. I., Herasymenko L. O., Docenko V. F.]. — D. : ART PRES, 2004. — T. 2. — S. 350—353.

Koryachkyna S. Ya. Novye vydy muchnyx y kondyterskyx yzdelyj. Nauchnыe osnovy, texnolohyy, receptury / S. Ya Koryachkyna. — [3-e yzd.]. — Orel : Trud, 2006. — 480 s.

Sobko A. B. Texnolohiya biskvitnoho napivfabrykatu i ruletu reproduktyvnoho pryznachennya : dys. ... kand. texn. nauk : 05.18.16 : zaxyshhena 20.05.2009 : zatv. 08.07.2009 / Sobko Anna Borysivna. — K., 2009. — 190 s.

Varlamov D. N. Razrabotka sposoba poluchenyya produkta na osnove saxara-peska y stevyozyda : dys. ... kand. texn. nauk : 05.18.01 : zashhyshhena 18.05.2007 : utv. 12.09.2007 / Varlamov Dmytryj Nykolaevych. — Voronezh, 2007. — 152 s.

Shaltumaev T. Sh. Obosnovanye y razrabotka texnolohy byskvytov y keksov na osnove suxyx smesej : dys. ... kand. texn. nauk : 05.18.15 : zaxyshhena 17.01.2010 : utv. 23.05.2010 / Shaltumaev Tymur Shamyl"evych. — Pyatyhorsk, 2010. — 192 s.

Antonyuk M. M. Rozrobka texnolohichnyx osnov zbahachennya xlibobulochnyx vyrobiv selenom : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya. kand. texn. nauk : 05.18.01 / M. M. Antonyuk. — K. : NUXT, 2006.— 27 s.

Podkorytova A. V. Svojstva al"hynatov y yx yspol"zovanye v lechebno-profylaktycheskom pytanyy / A. V. Podkorytova, N. M. Amynyna // Voprosy pytanyya. — 1998. — No 3. — S. 26—29.

Voronova Yu. H. Yspol"zovanye morskyx vodoroslej dlya pyshhevyx celej : tezysy Vsesoyuz. semynara [Problemy royzvodstva produkcyy yz krasnyh y buryh vodoroslej] / Yu. H. Voronova, N. Y. Rexyna. — Vladyvostok, 1987. — S. 5—6.

Voronova Yu. H. Novoe v yspol"zovanyy morskyx vodoroslej v pyshhu / Voronova Yu. H., Rezyna N. Y., Spychak M. K. // Rybnoe xozyajstvo. — 1992. — No 3. — S. 36—38.

Dyukareva H. I. Perspektyvy vykorystannya steviozydu, yak cukrozaminnyku pid chas vyrobnyctva biskvita : materialy Mizhnarodna naukovo-praktychna konferenciya, Xarkiv 18.10.2012. / H. I. Dyukareva, A. E. Hasanova. — X. : XDUXT, 2012. — S. 24—25.

Voda v pyshhevыx produktax ; per. s anhl. ; pod red. R. B. Dakuorta. — M. : Pyshhevaya prom-st", 1980. — 376 s.

Chyzhyn V. Y. Yadernaya mahnytnaya relaksacyya / V. Y. Chyzhyn. — SPb. : SPbHU, 2004. — 128 s.

D"yakonov V. P. Mathcad 11/12/13 v matematyke : spravochnyk / V. P. D"yakonov. — M. : Horyachaya lynyya – Telekom, 2007. — 928 s.

Lur"e Y. S. Texnolohyya kondyterskoho proyzvodstva / Y. S. Lur"e. — M. : Ahropromyzdat, 1992. — 399 s.

Published

2013-05-28

How to Cite

DYKAREVA Г., DYAKOV О., & GASANOVA А. (2013). Effect of elamin and stevioside on water in whipped eggs. NTERNATIONAL CIENTIFIC-RACTICAL OURNAL OMMODITIES ND ARKETS, 15(1), 117–125. etrieved from https://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/article/view/1332

Issue

Section

RESEARCHES OF FOODSTUFF’S QUALITY