Legislative support of national security

Authors

  • Artem YANCHUK Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine
  • Tetyana BLYSTIV Verkhovna Rada of Ukraine
  • Volodymyr KOLESNYK Presidential Administration of Ukraine
  • Paul PRYGUNOV Presidential Administration of Ukraine

Keywords:

Constitution of Ukraine, constitutional (basic) law, national security of Ukraine, system of national security, legislative support of national security, ways of creating legislative support of national security

Abstract

Background. In modern conditions of Ukraine’s formation as an independent, democratic and sovereign state there is an urgent need to rethink approaches to national security of Ukraine and its support system. The task of reforming Ukraine requires from the Ukrainian people and leadership drastic action to define national interests, ways of achieving them and national security as part of the conditions of existence and development of Ukraine.
The aim of the article. On the basis of the research, given the current conditions in Ukraine and prospects of its development, to determine the direction of establishing the foundations of legal support of Ukraine’s national security by analyzing basic constitutional provisions in national security, critical analysis of the current Law of Ukraine «On Principles of National Security of Ukraine»and the presentation of the author’s vision of the concept of the Law of Ukraine «On National Security of Ukraine»as a base.
Materials and methods. The methodological base of the article is formal and logical method that made it possible to analyze certain aspects of the concept of «national security», which derives from various regulatory acts. Comparative and structural and logical methods were applied in the context of the study of origin of certain nuances of legal interpretation of national security. Sociological method was used taking into account the characteristics of social reality in the current development of the Ukrainian state.
Results. Imperfect legal support in the field of national security of Ukraine and the low efficiency of its use lead to its inadequate provision, make it impossible to fully realize national interests. Lack of key elements of «national security»definition in the Constitution of Ukraine and the inadequacies of the current Law of Ukraine «On Principles of National Security of Ukraine»to contemporary realities, real and potential threats and challenges require the development of the law «On National Security of Ukraine».
Conclusion. Extraordinary process of preparing a bill that should define the foundations of not only legal national security but its methodology as well requires involvement in its development of leading scientific institutions, including the Academy of Legal Sciences of Ukraine, the National Institute for Strategic Studies, Institute of Legislation of the Supreme Council of Ukraine, universities and representatives of civil society and independent experts.
The content of this bill should determine current definition of «national security»and its implementation system, the main characteristics of national security, sources of threats to national security, types and levels of hierarchy and development of documents of strategic planning of national security (concept, doctrine, strategy and other regulatory regulations), objects, subjects and agents of national security, determining and approving the indicative parameters of national security, control and responsibility for national security and so on.

Author Biographies

Artem YANCHUK , Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine

Doctor of Juridical Sciences, Senior Researcher, Director of Security Department of Defense and the activity of judicial bodies

Tetyana BLYSTIV , Verkhovna Rada of Ukraine

Head of the Secretariat of the Verkhovna Rada Committee on National Security and Defence

Volodymyr KOLESNYK , Presidential Administration of Ukraine

Deputy Head of the General Department of National Security and Defense

Paul PRYGUNOV , Presidential Administration of Ukraine

Candidate of psychological sciences, Deputy Head of the management reform of law enforcement and judicial bodies

References

Kolesnyk V. T. Konceptual'na model' nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny. — Imperatyvy rozvytku cyvilizacii' / V. T. Kolesnyk // Informacijna bezpeka u vojennij sferi. Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku : materialy mizhnarodnoi' naukovopraktychnoi' konferencii', m. Kyi'v, 31 bereznja 2015 r. / Nac. un-t oborony im. Ivana Chernjahovs'kogo. — K. : FOP O. S. Lipkan, 2015. — S. 167–170.

Vysnovky i rekomendacii' shhodo vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny «Pro osnovy nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny». Analitychna zapyska / Nac. in-t strateg. doslid. pry Prezydentovi Ukrai'ny [Elektronnyj resurs]. — Rezhym dostupu : www.niss.gov.ua/articles/1775.

Pro Strategiju stalogo rozvytku «Ukrai'na – 2020» : Ukaz Prezydenta Ukrai'ny vid 12 sichnja 2015 r. № 5/2015 [Elektronnyj resurs]. — Rezhym dostupu : www.zakon.rada.gov.ua/go/5/2015.

Pro nevidkladni zahody shhodo zahystu Ukrai'ny ta zmicnennja i'i' oboronozdatnosti : Ukaz Prezydenta Ukrai'ny vid 28 serpnja 2014 r. [Elektronnyj resurs]. — Rezhym dostupu : www.zakon.rada.gov.ua/go/744/2014.

Pro Plan zakonodavchogo zabezpechennja reform v Ukrai'ni : Postanova Verhovnoi' Rady Ukrai'ny vid 4 chervnja 2015 r. № 509-VIII // Vidomosti Verhovnoi' Rady. — 2015. — № 31. — St. 297.

Gorbulin V. P. Strategichne planuvannja: vyrishennja problem nacional'noi' bezpeky : monografija / V. P. Gorbulin. — K. : NISD, 2011. — 288 s.

Krutov V. V. Vid patriotychnogo vyhovannja, borot'by z teroryzmom…do nederzhavnoi' systemy nacional'noi' bezpeky : monografija / V. V. Krutov — K. : Presa Ukrai'ny, 2009. — 592 s.

Lipkan V. A. Nacional'na bezpeka Ukrai'ny: monografija / V. A. Lipkan. — K. : Kondor, 2013. — 437 s.

Sytnyk G. P. Derzhavne upravlinnja u sferi nacional'noi' bezpeky (konceptual'ni ta organizacijno-pravovi zasady) : pidruchnyk / G. P. Sytnyk. — K. : NADU, 2012. — 544 s.

Semenchenko A. I. Metodologija strategichnogo planuvannja u sferi derzhavnogo upravlinnja zabezpechennjam nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny : monografija / A. I. Semenchenko. — K. : NADU, 2008. — 428 s.

Abramov V. I. Bezopasnost' / V. I. Abramov // Gosudarstvennoe upravlenie v sfere nacional'noj bezopasnosti : slovar'-spravochnik / sost. : G. P. Sytnik, V. I. Abramov, V. F. Smoljanjuk i dr. ; pod obshh. red. G. P. Sytnika. — K. : NADU, 2012. — 349 s.

Konstytucija Ukrai'ny vid 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR // Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. — 1996. — № 30. — St. 141.

Pro osnovy nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny : Zakon Ukrai'ny vid 19 chervnja 2003 r. № 964-IV // Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. — 2003. — № 39. — St. 351.

Krutov V. V. Stanovlennja ta rozvytok nederzhavnoi' systemy bezpeky pidpryjemnyctva : monografija. / V. V. Krutov. — K. : Feniks, 2008. — 496 s.

Lipkan V. A. Nacional'na bezpeka Ukrai'ny : navchal'nyj posibnyk / V. A. Lipkan. — K. : Kondor, 2008. — 552 s.

Kolesnyk V. T. Konceptual'ni pidhody do stanovlennja systemy derzhavnogo upravlinnja nacional'noju bezpekoju Ukrai'ny / V. T. Kolesnyk, P. Ja. Prygunov // Istorija, suchasnist' ta perspektyvy rozvytku prykordonnoi' sluzhby Ukrai'ny ta ohorony derzhavnogo kordonu Ukrai'ny : materialy mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', m. Kyi'v, 26 travnja 2015 r. / N.-d. in-t Derzh. prykordon. sluzhby Ukrai'ny. — Kyi'v : NDI DPS Ukrai'ny, 2015. — S. 11–15.

Vysnovky i rekomendacii' shhodo vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny «Pro osnovy nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny». Analitychna zapyska [Elektronnyj resurs] / Nac. in-t strateg. doslid. pry Prezydentovi Ukrai'ny. — Rezhym dostupu : www.niss.gov.ua/ articles/1775.

Konceptual'ni pidhody do vyznachennja metodologichnoi' funkcii' zakonodavchogo zabezpechennja nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny / [T. I. Blystiv, V. T. Kolesnyk, P. Ja. Prygunov, K. V. Karpova] // Zovn. torg. : ekon., fin., pravo. — 2015. — Vyp. № 4 (81). — S. 13–26.

Prygunov P. Ja. Suchasni pidhody do formuvannja derzhavnoi' polityky u sferi zabezpechennja bezpeky pidpryjemnyctva v konteksti rozbudovy gromadjans'kogo suspil'stva v Ukrai'ni / P. Ja. Prygunov // Naukovi praci MAUP. — K. : MAUP, 2001. — Vyp. 1(40). — Kyi'v : Permonal, 2014. — S. 41–47.

Published

2016-04-14

How to Cite

YANCHUK А., BLYSTIV Т., KOLESNYK В., & PRYGUNOV П. (2016). Legislative support of national security. oreign rade: onomics, inance, aw, 84(1), 5–16. etrieved from https://journals.knute.edu.ua/foreign-trade/article/view/509

Issue

Section

A CONSTITUTIONAL LAW; MUNICIPAL LAW