Circular economy of Poland

Authors

Keywords:

circular economy, ecological technologies, smart specialization, enterprise competitiveness, sustainable development, ecological management system and audit.

Abstract

The need to update industrial policy for European countries that brings together existing and new horizontal and sectoral initiatives in the complex was considered. The attention is focused on regional and national characteristics of Poland, which experts welcomed the new environmental requirements associated with the introduction of circu­lar economy, support for the implementation of the environmental management system and auditing, are studying a pilot program on verification of environmental technologies. The term «smart specialization», which marked a new generation of research and innovation policies to motivate entrepreneurs to participate in the process of closing the production cycles at the national level, is highlighted. The conclusion about the necessity of introduction of changes in the tax system of Poland, public procurements, financing, education is made.

Author Biographies

Bogusław ŚLUSARCZYK, University of Rzeszow

Dr hab. UR, prof. Department of Macroeconomics and International Relations Faculty of Economics

Małgorzata LECHWAR, University of Rzeszow

Dr inż. Department of Macroeconomics and International Relations Faculty
of Economics

References

Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa koncepcja gospodarcza. Retrieved from https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony-rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/informacje-podstawowe.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Komisja Europejska, Bruksela, 2.12.2015, COM(2015) 614 final. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0019.03/DOC_1&format=HTML&lang=PL&parentUrn=CELEX:52015DC0614.

Bachorz, M. Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym opis sytuacji i rekomendacje. Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Retrieved from www.portalsamorzadowy.pl/pliki-download/97853.html.

Ministerstwa Środowiska. Retrieved from https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/gospodarka-obiegu-zamknietego-wkracza-na-wyzszy-poziom.

Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Retrieved from https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony-rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/zespol-do-spraw-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.

Towards the circular economy. Economic and business rationale for an accelerated transition, Ellen MacArthur Foundation. Retrieved from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf.

Coats, E., & Benton, D. Unemployment and the circular economy in Europe a study of opportunities in Italy, Poland and Germany, Published by Green Alliance, December 2015.

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (2017/C 088/16), 21.3.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 88/83. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AR1415&from=PL.

Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner production, 114, 11-32. DOI : https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007

Tantau, A., Maassen, M., & Fratila, L. (2018). Models for Analyzing the Dependencies between Indicators for a Circular Economy in the European Union. Sustainability, 10(7), 2141. DOI : https://doi.org/10.3390/su10072141

Ranta, V., Aarikka-Stenroos, L., Ritala, P., & Mäkinen, S. J. (2018). Exploring institutional drivers and barriers of the circular economy: a cross-regional comparison of China, the US, and Europe. Resources, Conservation and Recycling, 135, 70-82. DOI : https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.08.017

Charter, M. (Ed.). (2018). Designing for the Circular Economy. Rutledge. 424 р. DOI : https://doi.org/10.4324/9781315113067

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego «Przyjęcie kompleksowego podejścia do polityki przemysłowej w UE – poprawa otoczenia biznesowego i wsparcie konkurencyjności przemysłu europejskiego» (opinia rozpoznawcza), (2018/C 197/02), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.6.2018, C 197/10, s. 1, 3, Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0010.01.POL&toc=OJ:C:2018:197:TOC.

Apanowicz, J. Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji IVlplińskiej «BERNARDINUM», Gdynia 2002, pp. 68-69. Retrieved from https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/MO.pdf.

Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany. Retrieved from http://igoz.org/wp/wp-content/uploads/2017/07/PL-Towards-a-Circular-Economy-Business-Rationale-for-an-Accelerated-Transition-v.1.5.1.pdf.

Wijkman, A., & Skånberg, K. (2016). Korzyści społeczne z gospodarki o obiegu zamkniętym. Wygrani pod względem miejsc pracy i klimatu w gospodarce opartej o energię odnawialną i wydajność surowcową. Studium odnoszące się do Czech i Polski. Raport z badania zamówionego przez Klub Rzymski ze wsparciem z Fundacji MAVA, s. 4. Retrieved from https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2016/10/Korzy%C5%9Bci-spo%C5%82eczne-z-gospodarki-o-obiegu-zamkni%C4%99tym.pdf.

Access to European Union law. COM (2015) 614, COM (2015) 593, COM (2015) 594, COM (2015) 595 and COM (2015) 596. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016AE0042.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów w sprawie przeglądu wykazu surowców krytycznych dla UE i wdrażania inicjatywy na rzecz surowców. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0297.

Commission Staff Working Document. Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy, Brussels, 16.1.2018, SWD (2018) 36 final PART 1/3, s. 9. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/publications/report-critical-raw-materials-and-circular-economy_pl;http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_pl.htm.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznospołecznego, Komitetu Regionów I Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł. Odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE, Bruksela, dnia 13.9.2017 r. COM(2017) 479 final, s. 11. Retrieved from http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55f6a9516015f6d27aaaf0048.do; https://ec.europa.eu/poland/news/170918_soteu_industry_pl.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego «Przyjęcie kompleksowego podejścia do polityki przemysłowej w UE – poprawa otoczenia biznesowego i wsparcie konkurencyjności przemysłu europejskiego» (opinia rozpoznawcza), (2018/C 197/02), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.6.2018, C 197/10, p. 4. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0010.01.POL&toc=OJ:C:2018:197:TOC.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego «Przyjęcie kompleksowego podejścia do polityki przemysłowej w UE – poprawa otoczenia biznesowego i wsparcie konkurencyjności przemysłu europejskiego» (opinia rozpoznawcza), (2018/C 197/02), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.6.2018, C 197/10, p. 4. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0010.01.POL&toc=OJ:C:2018:197:TOC.

Bachorz, M. Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym. Opis sytuacji i rekomendacje, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, p. 22, http://igoz.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Polska_droga_do_GOZ_IGOZ.pdf.

Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów. COM(2015) 614 final. Bruksela, dnia 2.12.2015. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0019.03/DOC_1&format=HTML&lang=PL&parentUrn=CELEX:52015DC0614.

Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt z dnia 12 stycznia 2018 r. Retrieved from https://miir.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/projekt-mapy-drogowej-transformacji-w-kierunku-goz.html.

Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt z dnia 12 stycznia 2018 r., p. 5. Retrieved from https://miir.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/projekt-mapy-drogowej-transformacji-w-kierunku-goz.html.

Dokument podsumowujący 2 lata wdrażania europejskich inicjatyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), Komitet ds. Europejskich Rady Ministrów, Warszawa, May 2018. Retrieved from https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/zrownowazony-rozwoj/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/2-lata-wdrazania-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.

Gospodarka obiegu zamkniętego wkracza na wyższy poziom. Retrieved from https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/gospodarka-obiegu-zamknietego-wkracza-na-wyzszy-poziom.

Miller, M. (2013). Smart Specialisations – wyzwania regionów w nowej perspektywie finansowej, Konferencja WUP Szczecin nt. Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie, II edition, Ustronie Morskie, 2-3. XII 2013.

Gospodarka_obiegu_zamknietego. Retrieved from https://biurokarier.uph.edu.pl/images/bk_2017/konkurs_stena/Gospodarka_obiegu_zamknietego.pdf.

Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt z dnia 12 stycznia 2018 r., s. 25, 27. Retrieved from https://miir.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/projekt-mapy-drogowej-transformacji-w-kierunku-goz.html.

EC JRC (2012), Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specializations (RIS3), Smart Specialization Platform.

Campagni, R., & Capello, R. (2013). Regional Innovation Patterns and the EU Regional Policy Reform: Toward Smart Innovation Policies and Change, vol. 44, issue 2, pp. 355-389, June 2013.

Based on information from regions on the state of work on regional strategies in the field of smart specializations, March 2013, and on the basis of the Regional Innovation Strategy of the Podkarpackie Voivodship for 2014-2020 for smart specialization, Rzeszow 2015.

Additional Files

Published

2018-12-18

How to Cite

ŚLUSARCZYK, B., & LECHWAR, M. (2018). Circular economy of Poland. Foreign·trade:·economics,·finance,·law, 101(6), 5–20. etrieved from https://journals.knute.edu.ua/foreign-trade/article/view/487

Issue

Section

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL TRADE