Вимоги

До журналу приймаються рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися і не приз­начені для одночасної публікації в інших виданнях.

Редакція  перевіряє рукопис на унікальність за допомогою онлайн-сервісу Unicheck.

Рукопис проходить  подвійне «сліпе» рецензування.

Обсяг рукопису – 15–40 тис. знаків, включно з рисунками та таблицями.

Кількість авторів – не більше ніж три.

Статті публікуються українською та англійською мовами.


Рукопис має бути побудований за стандартною схемою

Шифр Універсальної десяткової класифікації (УДК).

Відомості про автора (прізвище та ім’я автора, вчене звання, науковий ступінь,  посада, місце роботи (назва установи чи організації, її місце знаходження) – українською та англійською мовами, унікальний ідентифікатор ORCID, e-mail, контактний телефон для зв’язку.

Назва статті – українською та англійською мовами не більше ніж сім слів.

Структуроване розширене авторське резюме (вступ, проблема, мета, методи, результати дослідження, висновки) – українською та англійською мовами, обсягом  1800–2000 знаків.

Ключові слова – подаються в називному відмінку, не мають абревіатур, не більше 10 слів.

Індекс  Jel Classification (Journal of Economic Literature Classification System) –  не більше 4 кодів.

 

Структура рукопису має містити такі необхідні елементи:

Вступ. Розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Проблема (виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття).

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення порушеної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю.

Мета. Формулюють мету роботи, яку необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не саму мету.

Методи. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Результати дослідження  (виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

Висновки  (висновки з представленого дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі).

Список використаних джерел (посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках  [1, с. 243]).

Неангломовні (україномовні) статті повинні містити бібліографічний список у двох варіантах:

І. Список використаних джерел мовою оригіналу згідно зі стандартом ДСТУ 8302:2015.

ІІ. References у латинському алфавіті за стилем APA. У джерелах слід обов’язково зазначати унікальний цифровий ідентифікатор DOI, якщо його присвоєно відповідній публікації.

В англомовних статтях бібліографічний список наводять лише як References (стиль АРА).

Рукописи оформлюють одним файлом у редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір – 13, інтервал – 1.5; сторінки пронумеровані, усі поля – 20 мм).

Цитати, статистичні дані подаються з посиланням на джерело.

Рисунки, графіки та таблиці повинні бути пронумеровані й мати назву. Їх треба виконувати в книжковій орієнтації, чорно-білими. Ілюстративний матеріал розміщують під текстом, в якому вперше є посилання на нього, або на наступній сторінці. Графіки та діаграми додатково подаються окремим файлом у Microsoft EXCEL.

Формули необхідно відділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати в круглих дужках. Фізичні величини наводяться в одиницях Systeme International (SI).

Зазначити: 

  • внесок автора (якщо декілька авторів – за кожним окремо);
  • фінансування;
  • конфлікт інтересів.

Сканований матеріал не приймається.

Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.
Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.
Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Рукописи, оформлені без урахування зазначених вимог, не розглядаються. 


Варіант рукопису подається електронною поштою: visnik@knute.edu.ua